Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 12. 2012 11:29

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů nastaví priority v oblasti podnikání

Vláda ve středu projedná koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020. Cílem je posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů.

Ilustrační obrázek - řemeslo, podnikáníKoncepce podpory malých a středních podnikatelů představuje zásadní strategický dokument pro přípravu programovacího období kohezní politiky EU 2014+ a nového Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Na jejím základě budou připraveny národní programy na podporu malých a středních podnikatelů.

Cílem Koncepce MSP 2014+ je nastavení jasných priorit pro oblast podnikání, které budou rozvíjeny podpůrnými nástroji, jako jsou dotace, záruky, úvěry, rizikový kapitál, po skončení současného programovacího období 2007–2013.

Jednotlivá opatření budou financována ze tří hlavních zdrojů. Prvním zdrojem budou strukturální fondy, zejména Evropský fond pro regionální rozvoj. Druhým pak národní prostředky a třetím finanční prostředky z unijních programů EU.

Na období 2014–2020 jsou v koncepci stanoveny čtyři hlavní cíle:

 1. Posílení postavení malých a středních podnikatelů v české ekonomice a růst jejich konkurenceschopnosti v evropském a světovém kontextu.
 2. Rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí a zvyšování kvality poradenských služeb pro MSP, včetně zvýšení atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání, posílení a rozvoje technické inteligence.
 3. Posílení inovační schopnosti a efektivního nakládání s duševním vlastnictvím malých a středních podnikatelů a rozvoj podnikatelské a inovační infrastruktury.
 4. Snižování energetické a materiálové náročnosti při podnikání malých a středních firem.

Koncepce MSP 2014+ vymezuje čtyři strategické priority:

 1. Kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání.
 2. Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací, včetně inovační a podnikatelské infrastruktury.
 3. Podpora internacionalizace MSP.
 4. Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice.

Koncepce na období 2014–2020 vymezuje 50 konkrétních opatření s cílem umožnit efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů. Pro podporu rozvoje MSP je zdůrazňováno těchto 6 hlavních priorit:

 • Zlepšování podnikatelského prostředí ČR.
 • Podpora inovačního podnikání, včetně rozšiřování vlastních výzkumných a vývojových aktivit malých a středních podniků a rozvoje spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.
 • Podpora začínajících malých a středních podnikatelů (start-upů) zejména prostřednictvím finančních nástrojů.
 • Podpora technického a přírodovědného vzdělávání.
 • Podpora internacionalizace malých a středních podnikatelů (podpora exportu).
 • Snižování energetické náročnosti podnikání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie