Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 3. 2009 10:11

Evropský summit regionů a měst začal dnes v Praze

Evropský summit regionů a měst se koná ve spolupráci Výboru regionů a hlavního města Prahy ve dnech 5. a 6. března v Praze. V pátek se jednání účastní premiér M. Topolánek.

Summitu se účastní členové Výboru regionů, další významní politici z EU (včetně primátorů evropských hlavních měst, kteří nejsou členy Výboru regionů) nejvyšší představitelé ostatních evropských institucí (Evropská komise, Evropský parlament atd.), europoslanci, představitelé české vlády, reprezentanti místních a regionálních samospráv (hejtmani, starostové, primátoři) a značný počet zástupců celostátních a místních médií.

Ústředním tématem summitu bude politika soudržnosti, nicméně témata budou odrážet i současný ekonomický vývoj ve světě, včetně schopnosti Evropy reagovat na finanční krizi a nalézt řešení, jak dosáhnout dlouhodobých cílů v oblasti konkurenceschopnosti a růstu, obsažených v lisabonské strategii. Výstupem summitu by se měla stát deklarace, kterou poté předloží předseda Výboru regionů na jarním summitu Evropské rady.Co je tzv. kohezní politika vysvětluje ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda: „Kohezní politika je finančním nástrojem EU, který podporuje snižování sociálních a ekonomických rozdílů, a to zejména mezi evropskými regiony. Obecným cílem kohezní politiky je Smlouvy o fungování EU, stejně jako dosud neratifikované Lisabonské smlouvy, „snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU“.

V programovém období 2007-2013 klade kohezní politika EU důraz zejména na zvyšování konkurenceschopnosti regionů, které se vyrovnávají se strukturálními změnami, a na zaměstnanost. Již od 80. let minulého století se objem prostředků uvolňovaných na kohezní politiku ze společného rozpočtu EU trvale zvyšuje a nyní představuje zhruba 36 % celkového rozpočtu EU. Jde tak o vůbec nejvýznamnější politiku EU. V České republice má finanční pomoc z evropských fondů, doplněná o domácí a soukromý kapitál, posílit ekonomickou výkonnost naší země i jednotlivých regionů, zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky modernizací její struktury a zvyšovat vzdělanost obyvatelstva. Poskytnuté finanční investice směřují především do dopravní dostupnosti, do infrastruktury v oblasti životního prostředí, modernizace veřejné správy a samosprávy, do podpory podnikání a vědeckého výzkumu, rozvoje lidských zdrojů, vzdělanosti obyvatelstva a do rozvoje cestovního ruchu.

Pojem „soudržnost“ – „koheze“ – se, podle mne, týká lidí a kvality jejich života, nikoli charakteru území, sídla nebo budov.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie