Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 9. 2009 11:23

EK hledá nové nástroje k měření hospodářských výsledků

Evropská komise dospěla k názoru, že hrubý domácí produkt (HDP) již zcela nevyhovuje stávajícím potřebám.

Převládá názor, že HDP je vhodný k měření produkce, ale jako ukazatel blahobytu společnosti se projevu jako zcela nedostatečný.

Evropská unie v současné době hledá nové možnosti, jak měřit hospodářské výsledky takovým způsobem, aby se v hodnocení odrazily i sociální a ekologické aspekty.

HDP, jenž se objevil ve třicátých letech v době hospodářské krize, zahrnuje celkovou ekonomickou činnost, což obsahuje i takové aktivity, které mají negativní vliv na životní prostředí. Války a přírodní pohromy tak mohou být z hlediska HDP hodnoceny pozitivně, neboť následná obnova vytváří hospodářský růst.

K dalším oblastem kritiky patří i to, že HDP také nijak neodráží rozdělení bohatství ve společnosti. V mnoha zemích, jejichž hrubý domácí produkt dosahuje poměrně vysoké úrovně, existují propastné rozdíly mezi bohatými a chudými.

Stále více lidí proto nabývá přesvědčení, že vedle tempa růstu je podstatná také jeho kvalita.

Záměrem Evropské komise je zavést souhrnný ekologický ukazatel, který bude brát v úvahu otázky spojené se změnou klimatu, s biologickou rozmanitostí, se znečištěním ovzduší, s hospodařením s vodou a s nakládáním s odpady.

Komise rovněž zdůrazňuje potřebu přesnějších údajů, pokud jde o ekonomickou nerovnost.

Následující kroky se budou zaměřovat na zajištění co nejaktuálnějších údajů a na stanovení mezních hodnot pro hlavní znečišťující látky a obnovitelné zdroje.

Zdroj: Evropská komise

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie