Digitální dekáda 2030

6. 12. 2021 11:19

Digitální dekáda 2030

V návaznosti na diskuze ohledně digitální transformace EU představila Evropská komise v březnu 2021 tzv. Digitální kompas, který představuje čtyři klíčové oblasti a podcíle, kterých má EU do roku 2030 v oblasti digitální agendy dosáhnout. V nich navrhuje uchopitelné a dobře měřitelné cíle: bezpečná a výkonná infrastruktura, digitální dovednosti, digitální transformace podniků a digitální veřejné služby. 

Cíle jsou podloženy dosavadními výsledky a statistikami EU v oblasti digitalizace, konkrétně: 

  • 80 % osob ve věku 16–74 let má alespoň základní digitální dovednosti;
  • všechny evropské domácnosti budou pokryty gigabitovou sítí, přičemž všechny obydlené oblasti budou pokryty sítí 5G;
  • 75 % evropských podniků se zapojí do cloudových služeb, velkých dat a umělé inteligence;
  • pro evropské občany a podniky je k dispozici 100 % online poskytování klíčových veřejných služeb.

Dosažení těchto cílů by mělo přispět k řešení současných problémů v oblastech, jako jsou digitální chudoba, zpracovávání evropských dat mimo kontinent nebo strategickou závislost EU na polovodičových materiálech.

K monitoringu cílů Digitálního kompasu a nastavení kooperačních mechanismů mezi EU a členskými státy představila Komise v září 2021 tzv. 2030 Policy Programme “Path to the Digital Decade” (Digital Decade Policy ProgrammeDDPP). Jde o legislativní dokument, který navrhuje komplexní mechanismus monitorování a hodnocení plnění cílů ve 4 zmíněných oblastech digitální transformace do roku 2030. Komise plánuje pravidelně vydávat zprávu o stavu digitální dekády, na niž budou navazovat bilaterální konzultace se členskými státy a tvorba národních strategických dokumentů tzv. National Digital Decade Strategic Roadmaps.

Důležitou součástí návrhu je zahrnutí tzv. Multi-Country Projects (MCP, projekty zahrnující více zemí). Dokument popisuje vznik a fungování MCP, které by měly přispět k efektivnějšímu naplňování cílů DDPP. Podmínkou vzniku je zapojení minimálně tří členských zemí. V určitých případech by s implementací MCP měla pomáhat nová právní entita pod názvem European Digital Infrastructure Consortium (EDIC). MCP se budou týkat oblastí jako 5G koridory, kvantové komunikace nebo evropská datová infrastruktura a v dalších klíčových oblastí a sektorů, které jsou přílohou návrhu.

V rámci Digitálního kompasu byl předznamenán i vznik digitálních principů, jimiž by se mělo řídit evropské digitální občanství. Principy vycházejí ze základních práv a hodnot a jejich úkolem je pomoci vytvořit na člověka orientované, bezpečné a otevřené digitální prostředí. Patří sem například univerzální přístup k internetovým službám, bezpečné a důvěryhodné online prostředí, etické principy pro algoritmy zaměřené na člověka, ochrana dětí v online prostoru a další. Tyto principy budou shrnuty a rozpracovány v meziinstitucionální deklaraci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU. Tento dokument se následně stane základem budoucích debat mezi občany, technologickými společnostmi a zákonodárci.

Na téma digitálních principů uspořádal Úřad vlády na přelomu června a července 2021 veřejnou konzultaci. Její výsledky posloužily pro tvorbu vstupu ČR do stejnojmenné veřejné konzultace Evropské komise.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X