Představujeme

18. 7. 2008 13:27

Lucie Petříčková, ředitelka Odboru publicity a administrativní kapacity Národního strategického referenčního rámce

Lucie Petříčková ředitelka na MMRŘeditelka odboru bude v pátek 25. července odpovídat na otázky čtenářů týkajích se fondů Evropské unie. Otázky můžete klást zde.

Ing. Lucie Petříčková se narodila 19. 12. 1977 a vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, Provozně-ekonomickou fakultu, obor Ekonomika a Management se zaměřením na „Finance a účetnictví“ a „Sociologie a sociální politika“. V současné době studuje postgraduální studium (PhD.) na České zemědělské univerzitě obor Systémové inženýrství.

Od října 2004 pracuje Lucie Petříčková na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Od dubna do prosince 2007 byla součástí tzv. Vyjednávacího týmu České republiky o NSRR (Národním strategickém referenčním rámci) jako ředitelka Odboru komunikace NSRR. Hlavní rolí tohoto týmu bylo vyjednat s Evropskou komisí znění základního dokumentu pro čerpání financí z evropských fondů v sedmi letech programového období 2007-2013, kterým byl právě NSRR a systém jednotlivých operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti, jejichž prostřednictvím může Česká republika získat necelých 27 mld. EUR ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Národní strategický referenční rámec byl Evropskou komisí přijat 27. července 2007.

V současné době (od doby po skončení fungování Vyjednávacího týmu) je Lucie Petříčková ředitelkou Odboru publicity a administrativní kapacity NSRR, který je jedním ze dvou základních odborů Národního orgánu pro koordinaci NSRR (NOK). NOK je oficiálním partnerem vůči Evropské komisi (EK) v otázce realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Systém řízení NSRR je soubor nástrojů a činností jednotlivých orgánů podílejících se na realizaci NSRR, a který vychází z potřeby průběžné koordinace vzájemných vztahů a synergií mezi operačními programy. NOK se proto ve své činnosti zaměřuje na řízení s cílem získávat ucelený přehled a hodnocení stavu realizace operačních programů z hlediska dosahování jimi stanovených cílů. Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR zajišťuje funkci koordinačního útvaru ve vztahu k řídicím orgánům a zprostředkujícím subjektům v oblasti horizontálních témat jako jsou administrativní kapacita a profesní vzdělávání, publicita a koordinace monitorovacích výborů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie