Dotace pro rok 2020

30. 8. 201912:10

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR

Vláda ČR schválila usnesením č. 624 ze dne 26. srpna 2019 oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2020, které doporučila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“). Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k dotačnímu řízení Úřadu vlády ČR na rok 2020 jsou součástí této výzvy.

Řízení o poskytnutí dotace včetně postupu žadatelů o dotaci se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, oprávnění žadatelé o dotaci, uznatelné a neuznatelné náklady, odvody za porušení rozpočtové kázně a poučení příjemce dotace jsou stanoveny v připojeném dokumentu, který je nedílnou součástí této výzvy.

                   

Plánovaná výše finančních prostředků:         226,5 mil. Kč

Objem finančních prostředků se skládá z:

 

Název dotačního titulu:        Protidrogová politika

Podporované aktivity:                    

Pro r. 2020 bude otevřena možnost uzavření Memorand o dlouhodobé spolupráci s vybranými příjemci dotací Uzavřením memoranda není dotčeno ustanovení §14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.

Certifikát odborné způsobilosti

Financování služeb, jež podléhají systému certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (dle Standardů odborné způsobilosti v gesci RVKPP) a certifikaci programů prevence rizikového chování (v gesci MŠMT), je podmíněno platným certifikátem odborné způsobilosti. V případě, že v daném kalendářním roce končí podporované službě platnost certifikátů odborné způsobilosti, požádá příjemce dotace v dostatečném předstihu o provedení místního šetření odborné způsobilosti služby tak, aby byla zachována kvalita dané služby.

V případě nové služby žádající finanční podporu v rámci meziresortního dotačního titulu Protidrogová politika na Úřadu (tedy v případě služby, která existuje, ale v rámci meziresortního dotačního titulu Protidrogová politika na Úřadu v předchozích třech letech o dotaci nežádala), která však podléhá certifikaci odborné způsobilosti, podmínka platné certifikace odborné způsobilosti nemusí být splněna pro první rok účasti v dotačním řízení. Tato výjimka platí i pro projekty, jejichž financování v rámci centralizace převezme Úřad od ostatních resortů.

V případě nově vznikající služby (tedy nově začínající služby, jejíž vznik není delší než 1 rok), která podléhá certifikaci odborné způsobilosti, podmínka platné certifikace odborné způsobilosti nemusí být splněna pro první dva roky účasti v dotačním řízení meziresortního dotačního titulu Protidrogová politika na Úřadu.

Nová nebo nově vznikající služba (viz výše), které uplyne povolená lhůta pro výjimku z platné certifikace odborné způsobilosti, musí požádat o certifikaci nejpozději do termínu podávání žádostí o poskytnutí dotace tak, aby došlo k realizaci místního šetření odborné způsobilosti služby do konce kalendářního roku předcházejícího roku, na který je dotace žádána.

Dotační oblasti:       

 

 

Priority dotačního řízení:

Dotační oblast I.

V případě, že se nepodaří navýšit plánovaný objem finančních prostředků pro meziresortní dotační titul Protidrogová politika na Úřadu a konečná výše finančních prostředků nebude umožňovat podporu všech projektů podaných do dotačního řízení, bude prioritní podpora v této oblasti zaměřena na:

 

V rámci výše uvedených dlouhodobě podporovaných služeb bude prioritně přihlíženo na:

V případě, že se podaří navýšit objem finančních prostředků meziresortního dotačního titulu Protidrogová politika na Úřadu a tyto prostředky budou navýšeny v požadované výši, doporučuje RVKPP alokovat finanční prostředky prioritně na zajištění stávajícího rozsahu činnosti existujících služeb a podporu rozvoje a vzniku nových služeb a programů.

V případě vzniku nových služeb a programů doporučuje RVKPP prioritně podpořit programy a služby:

 

Dotační oblast II.

V případě, že se nepodaří navýšit plánovaný objem finančních prostředků meziresortního dotačního titulu Protidrogová politika na Úřadu a konečná výše finančních prostředků nebude umožňovat podporu všech projektů podaných do dotačního řízení, bude prioritní podpora v této oblasti zaměřena na:

V případě, že se podaří navýšit objem finančních prostředků pro meziresortní dotační titul Protidrogová politika na Úřadu a tyto prostředky budou navýšeny v požadované výši, RVKPP doporučuje podporu projektů, které budou zaměřené na:

 

Okruh oprávněných žadatelů:

Do dotačního řízení Úřadu se mohou přihlásit žadatelé s právní formou:

 1. spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 2. ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 3. právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění,
 4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platných do 31. prosince 2013,
 5. sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění,
 6. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, poradenské, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.

 

Harmonogram dotačního řízení:

Termín zveřejnění výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace: srpen 2019

Termín uzávěrky přijímání žádostí: 30. září 2019 

Termín schválení dotací: leden 2020

Termín převodu dotací na účty příjemců dotací: březen 2020

 

Další informace pro žadatele:

Dotační řízení Úřadu pro rok 2020 bude probíhat standardně prostřednictvím elektronické aplikace dotace-drogy.vlada.cz.

Formuláře a další podrobnější instrukce potřebné pro podání žádosti do dotačního řízení Úřadu 2020 jsou zveřejněny na portálu dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty pod nadpisem Standardní dotační řízení na rok 2020.

Žádost obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel. Část A zahrnuje zejména souhrnné informace o žadateli, seznam projektů, na které je dotace žádána, čestné prohlášení o bezdlužnosti a pravdivosti údajů a přehled majetkových vztahů,[1] část B obsahuje popis projektu a část C obsahuje rozpočet včetně personálního zajištění projektu. Část A se vyplňuje souhrnně za žadatele; části B a C se vyplňují ke každému projektu zvlášť.

 

V případě, že žadatel v předchozím kalendářním roce realizoval projekt bez poskytnutí dotace, připojí k žádosti o dotaci závěrečnou zprávu o realizaci projektu za předchozí kalendářní rok. Pokud žadatel začal realizovat projekt v první polovině běžného roku bez poskytnutí dotace, připojí k žádosti o dotaci průběžnou zprávu za toto období.

 

Nebyl-li žadatel o dotaci doposud registrován v elektronickém systému, tedy jedná se o nového žadatele, provede OPK kontrolu základních informací o tomto žadateli zaslaných prostřednictvím elektronického systému. Základními informacemi o žadateli podle věty první se rozumí kontaktní údaje žadatele, kontaktní údaje statutárního orgánu, informace o registraci zařízení apod. a dále kopie originálu dokladu prokazujícího předmět činnosti (např. stanovy, zakládací listina, výpis z veřejného rejstříku) a bankovní identifikace účtu (tj. smlouva s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele, na který má být dotace převedena).

 

V rámci jedné žádosti lze předložit jeden nebo více projektů.

 

Žadatel a následně příjemce dotace má povinnost OPK doložit změny v identifikačních údajích týkajících se příjemce dotace (adresa sídla či kontaktní adresa, telefon, e-mail, statutární orgán, doklad o předmětu činnosti, číslo bankovní účtu, apod.), popřípadě jiné podstatné změny, zejména ty, které mohou ohrozit realizaci projektu (odejmutí registrace sociálnímu či zdravotnickému zařízení, podstatné změny v personálním zajištění projektu, změna sídla/zázemí služby apod.), bez zbytečného odkladu ode dne, kdy obdrží doklad o jejich provedení, nebo ode dne, kdy se pro změnu příjemce rozhodne.

Podmínky pro poskytnutí a čerpání neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této výzvy.

Žadatel o dotaci může dle § 19 odst. 4 správního řádu pro urychlení komunikace požádat o doručování písemností v rámci dotačního řízení na jím určenou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu. Tato možnost je uvedena v elektronické aplikaci v části Informace o žadateli. Tímto není dotčena povinnost poskytovatele doručovat písemnosti zejména rozhodnutí a usnesení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Upozorňujeme žadatele o dotaci, že vzhledem k technickým požadavkům elektronické aplikace, je nutné vyplnit základní informace o žadateli v elektronické aplikaci v dostatečném předstihu před zahájením podávání žádosti na konkrétní projekt. Modul předkládání projektů se zpřístupní po provedení kontroly základních informací o žadateli.

Formulář části A, který se vkládá do elektronické aplikace, podepíše žadatel elektronickým podpisem a současně podepsaný formulář doručí Úřadu do datové schránky. Pokud žadatel elektronický podpis nevlastní, vloží sken podepsaného formuláře do elektronické aplikace
a originál podepsaného formuláře zašle v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu:

Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,

nebo jej doručí osobně do podatelny Úřadu, a to, v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu, do 5 dnů od vložení do elektronické aplikace. V případě nesplnění této povinnosti bude na podání hleděno, jako by nebylo učiněno.

Pro splnění podmínky dodržení termínu předložení žádosti o dotaci je rozhodné datum doručení do datové schránky Úřadu, v případě doručování listinné podoby je rozhodné datum podání u poskytovatele poštovních služeb nebo datum podání na podatelně Úřadu.

Odbor protidrogové politiky (dále jen „OPK“) dále informuje žadatele o dotaci, že aktuality vztahující se k průběhu dotačního řízení budou průběžně zveřejňovány na portálu dotace-drogy.vlada.cz.

Zpracování požadovaných osobních údajů statutárních orgánů žadatelů o dotace je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), založeno na splnění právní povinnosti dané § 14 rozpočtových pravidel.

Informace o možném postupu poskytovatele:

Poskytovatel dotace upozorňuje žadatele, že na dotaci není právní nárok.

K žádosti o dotaci podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží.

Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci.

Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústně do protokolu.

Dotační řízení je ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem doručení žádosti o poskytnutí dotace Úřadu. Dnem doručení je den přijetí formuláře pro část A datovou schránkou, od poskytovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Úřadu.

OPK prověří včas podanou žádost o dotaci, včetně jejích příloh, z hlediska dodržení stanovených formálních a obsahových náležitostí. Při zjištění vad žádosti, vyzve v souladu s § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel žadatele, aby vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil.

Řízení o žádosti se usnesením zastaví:

 1. nejsou-li vady žádosti, včetně chybějících či neúplných příloh, odstraněny ve lhůtě stanové poskytovatelem, (§ 14k odst. 2 rozpočtových pravidel);
 2. pokud je žádost podána po lhůtě stanovené ve výzvě k podání žádostí (§ 14j odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel);
 3. pokud žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů uvedenému ve výzvě k podání žádostí, (§ 14j odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel);
 4. pokud žádost trpí vadami a výzva k podání žádosti nepřipouští možnost jejich odstranění (§ 14j odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel);
 5. z dalších důvodů stanovených § 66 správního řádu.

 

OPK může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí. K tomu stanoví lhůtu 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Neuposlechne-li žadatel výzvy, bude rozhodnuto na základě podkladů, které má OPK k dispozici.

Při posuzování žádostí o dotaci se hodnotí

 1. úplnost a správnost předložené žádosti a projektu podle požadavků zveřejněných ve výzvě k podání žádosti,
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění oblastí protidrogové politiky a dotačních priorit, uvedených ve vyhlášené výzvě,
 3. dostupnost a potřebnost nabízené služby na krajské a místní úrovni,
 4. finanční náročnost projektu z hlediska nákladové efektivity.

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna rovněž celkovým objemem finančních prostředků, určeným v kapitole Úřadu na protidrogovou politiku.

OPK zajistí oznámení návrhů Dotačního výboru účastníkům řízení do 10 pracovních dnů ode dne ukončení projednávání. Současně OPK vyzve žadatele, kterému byla navržena dotace ve výši nižší, než kterou požadoval, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložil konečnou podobu rozpočtu dotace v závislosti na výši navržené dotace. Pokud žadatel neodpoví ve stanovené lhůtě, může být řízení o žádosti o dotaci zastaveno. Tato konečná podoba rozpočtu dotace bude přílohou k Rozhodnutí. Pokud žadatel, kterému byla navržena dotace, písemně sdělí, že oproti původní žádosti požaduje nižší částku, než byla navržena, vydá o tomto ředitel OPK rozhodnutí ve výši požadované žadatelem.

OPK umožní žadateli před vydáním rozhodnutí seznámit se s podklady příslušnými pro jeho vydání. Tato možnost se netýká žadatele, jehož žádosti se v plném rozsahu vyhovuje, a žadatele, který se této možnosti vzdal.

Žadatel má právo nahlížet do spisu vedeného v souvislosti s řízením o žádosti
o dotaci, jehož je účastníkem. OPK pořídí o nahlížení do spisu protokol.

OPK zveřejní výsledky dotačního řízení na internetových stránkách Úřadu do 10 pracovních dnů od vydání všech rozhodnutí. Výsledky dotačního řízení jsou po ukončeném dotačním řízení předloženy RVKPP pro informaci.

Poskytovatel Rozhodnutím

 1. zcela poskytne dotaci,
 2. zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace, nebo
 3. dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.

Nedílnou součástí Výzvy k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR jsou Podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR.


Kontaktní osoba

Ing. Lucia Kiššová
e-mail: kissova.lucia@vlada.cz
tel.: 224 003 816

 

 

 

 

 

 

 


[1] Celý formulář části A, tedy souhrnné informace o žadateli, seznam projektů, na které je dotace žádána, čestné prohlášení a přehledu majetkových vztahů, je k dispozici ke stažení v elektronickém systému u žádosti na příslušný kalendářní rok.