Aktuálně

20. 8. 2009 15:16

Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách

Dne 17. 8. 2009 vláda schválila návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES o audiovizuálních mediálních službách.

Od roku 1989 představoval základní dokument Evropského společenství v oblasti televizního vysílání směrnice Rady 89/552/EHS, tzv. směrnice "Televize bez hranic", novelizovaná v roce 1997 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES. Jejím hlavním cílem byla realizace jednoho ze základních principů EU – svobodného pohybu služeb – televizních programů.

Stanovení minimálních standardů televizního vysílání (regulace reklamy, ochrana dětí a mladistvých apod.) umožnilo, aby televizní programy mohly volně překračovat hranice států uvnitř Evropského společenství.

Významným cílem "Televize bez hranic" byla podpora distribuce a produkce evropských televizních programů. Do českého právního řádu byla implementována zákonem č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Úkolem nové právní úpravy je zajistit všem poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb (tj. provozovatelům televizního vysílání a poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání) technologicky neutrální způsob regulace a rovné podmínky soutěže, tedy přístup, který nebude činit rozdíl mezi různými platformami pro šíření obdobného obsahu, nicméně zohlední rozdílnou povahu televizního vysílání jako lineární služby a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání jako nelineárních služeb. Proto bude regulace obsahu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání užší než regulace obsahu televizního vysílání.

V zájmu zajištění nediskriminačního přístupu k informacím o událostech, které jsou předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti a k jejichž vysílání získal určitý provozovatel výhradní práva, se upravuje právo každého dalšího provozovatele televizního vysílání získat krátký zpravodajský výňatek tím způsobem, že mu bude umožněn přístup k signálu přenosu této události nebo poskytnut její záznam.

Více informací na internetových stránkách ministerstva kultury

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie