Vláda

27. 7. 2009

ODok

 

Zkratkou ODok se rozumí elektronický oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta republiky. ODok byl koncipován jako projekt, jehož garantem byl a stále je Úřad vlády ČR. Cílem projektu bylo zefektivnit a zjednodušit výměnu dokumentů primárně určených pro jednání vlády mezi orgány státní správy, ale i jinými subjekty veřejné správy. Důvodem pro realizaci projektu byl fakt, že se ještě v devadesátých letech minulého století dokumenty mezi úředníky vyměňovaly nejprve pouze v tištěné podobě, později se ukládaly na diskety. Tento systém nevyhovoval zejména potřebám Poslanecké sněmovny, která pracuje s vládními návrhy zákonů, a neodpovídal ani trendům a možnostem, které již v té době nabízely informační technologie. Proto vznikl na sklonku devadesátých let minulého století tento projekt. Jeho výsledkem jsou dvě elektronické knihovny – eKLEP (elektronická knihovna legislativního procesu) a eVláda (elektronická knihovna vládních materiálů).

Co je oběma knihovnám společné? Nejsou veřejné. Přístup je do nich možný jen přes přihlašovací heslo, jehož držitelem jsou ministerstva a jiné ústřední správní úřady, kraje a další schválené subjekty veřejné správy. Dále je oběma knihovnám společné, že obsahují dokumenty určené pro jednání vlády (návrhy zákonů, návrhy vyhlášek, koncepce, strategie apod.).

V čem se knihovny naopak liší? eKLEP je laicky řečeno pracovní knihovna primárně určená pro úřady, které dokumenty tvoří, vkládají je do knihovny, vyjadřují se k nim, podle potřeby je upravují a aktualizují vložené verze. V této knihovně je tedy možno nejen dokumenty číst, ale skutečně s nimi pracovat. Oproti tomu eVláda, jak název napovídá, je určena pro potřeby vlády. V této knihovně lze dokumenty pouze číst.

Konkrétněji. Knihovna eKLEP obsahuje materiály zaslané do tzv. meziresortního připomínkového řízení, dále připomínky jednotlivých úřadů zaslané k materiálům, stanoviska Legislativní rady vlády, verze materiálů pro jednání vlády a schválené finální verze materiálů se zapracovanými připomínkami z jednání vlády. Knihovna eVláda obsahuje dokumenty určené pro jednání vlády, dokumenty po jednání vlády (tj. schválené materiály), aktuální programy jednání vlády, usnesení a záznamy z jednání vlády, archiv programů jednání vlády a grafický přehled úkolů vlády, tj přehled o úkolech jednotlivých ministerstvech na příslušný rok a grafické znázornění způsobu jejich plnění.

Ještě poznámka ke zkratce eKLEP. Původně byla tato knihovna koncipována skutečně pouze pro legislativní materiály. Později se ale její zaměření rozšířilo i na tzv. nelegislativní dokumenty typu koncepce, zpráva, strategie, akční plán apod. Původní název knihovny se však zachoval.

V případě zájmu veřejnosti o vládní dokumenty, byla na Portálu veřejné správy spuštěna tzv. knihovna připravované legislativy (http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf), která na základě rozhodnutí vlády ČR (usnesení č. 816 z r.2007) zpřístupňuje dokumenty legislativní povahy (především návrhy zákonů) určené pro jednání vlády. Díky této knihovně může veřejnost získat přehled o tom, co současná vláda připravuje v oblasti legislativy a především také, co schválila a v jaké podobě. Veřejnost se tak dostane ke konkrétnímu znění schvalovaných dokumentů a může je porovnat s výslednými dokumenty, které jsou publikovány ve sbírce zákonů. Vedle této knihovny mohou občané využít také webové stránky ministerstev, na kterých bývají zveřejněny např. návrhy zákonů k veřejné diskuzi.

ODok na stránkách vlada.cz.

e-mailemFacebook   twitter

Související zprávy