Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

24. 9. 2003 12:11

reforma regulace

Změněno dne 6. května 2004.

 

Reforma regulace

Reforma regulace (často též regulatorní reforma) je souhrn změn, které zlepší kvalitu regulace, to znamená zvýší výkonnost, nákladovou efektivitu nebo právní kvalitu předpisů a příslušných formalit vyžadovaných státní správou.

Regulací se rozumí soubor rozmanitých nástrojů, pomocí nichž vlády stanovují požadavky kladené na podniky a občany. Předpisy (regulace) pak zahrnují zákony, oficiální a neoficiální nařízení a podzákonné normy vydávaná na všech úrovních státní správy a pravidla vydávaná nevládními nebo samoregulačními orgány, na které vlády delegovaly regulační pravomoci. Regulace se dělí do tří kategorií:

  • Ekonomická regulace, která přímo zasahují do tržních rozhodnutí, jako například ohledně cenové struktury, hospodářské soutěže, vstupu na trh nebo odchodu z něj. Reforma je zaměřena na zvýšení hospodářské výkonnosti regukováním bariér bránících v soutěži a inovaci, často pomocí deregulace a využití regulace podporující výkonnost, a zlepšením regulačních rámců pro fungování trhů a výkon obezřetného dozoru.
  • Sociální regulace, která chrání takové veřejné zájmy, jako například je zdraví, bezpečnost, životní prostředí a sociální stabilita. Ekonomické účinky sociální regulace mohou mít také sekundární dopady nebo dokonce být neočekávané, ale rozhodně mohou být podstatné. Účelem reformy je ověřit, zda regulace je potřebná, a navrhnout regulační nebo jiné nástroje, jako například jsou tržní pobídkové mechanismy a cílově zaměřené přístupy, které jsou při nižších nákladech pružnější, jednodušší a efektivnější.
  • Administrativní regulace, což jsou písemnosti a úřední formality - takzvaná byrokracie - pomocí nichž vlády shromažďují informace a zasahují do jednotlivých hospodářských rozhodnutí. Mohou mít podstatné dopady na výkonnost soukromého sektoru. Reforma je zaměřena na eliminaci již nepotřebných písemností a formalit, na zprůhlednění a zjednodušení těch, které jsou potřebné, a na zlepšení transparentnosti jejich aplikace.

Regulaci lze chápat dvěma způsoby:

produkt - soubor nástrojů, pomocí nichž vláda realizuje požadavky na podniky, občany a veřejnou správu, tedy především zákony, vyhlášky a další podzákonné normy vydávané orgány veřejné správy a dalšími orgány, na něž byly delegovány regulační pravomoci;

proces - formulace a navrhování regulace a koncepcí (politik)

Hlavními metodami reformy regulace jsou především:

V roce 2000 vláda souhlasila se zapojením České republiky do procesu hloubkového hodnocení regulatorních mechanismů, které provádí Sekretariát OECD v rámci svého programu zaměřeného na reformu regulace. Výsledkem tohoto procesu hloubkkového hodnocení je Zpráva OECD o reformě regulace v České republice (v anglickém jazyce OECD Report on Regulatory Reform in the Czech Republic), z níž následně vyplynula jednotlivá doporučení OECD pro další postup v oblasti reformy regulace v České republice.

V rámci reformy ústřední státní správy, jejíž postup a hlavní směry vláda schválila dne 17. března 2004 usnesením č. 237, probíhá projekt C.2 Reforma regulace v ústřední státní správě.

Další související materiály a www odkazy

zpět na hlavní stránku

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X