Tiskové zprávy

8. 4. 2019 18:24

Výsledky jednání vlády 8. dubna 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. 259. Jednání výboru pro evropskou unii na vládní úrovni

Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) dne 10. dubna 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Radka Holomčíka, Dany Balcarové, Jana Zahradníka, Jana Hrnčíře, Vlastimila Válka, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 422)
čj. 264/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Romana Onderky, Ivana Jáče, Evy Fialové, Jiřího Maška, Karly Šlechtové, Františka Kopřivy, Olgy Richterové, Věry Procházkové a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 424)
čj. 265/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

3. Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2018
čj. 273/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“
čj. 1172/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“
čj. 260/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“
čj. 94/19
Předkládají: ministryně financí a předseda Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/33 „Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících“
čj. 1051/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Souhrnné stanovisko Ministerstva dopravy a společnosti České dráhy, a.s. ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/35 „Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel“
čj. 1155/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/02 Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České republiky
čj. 173/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.                          

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/10 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR
čj. 174/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/04 „ Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší“
čj. 256/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/19 „Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“
čj. 1050/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz
čj. 203/19 – bod 10 schůze vlády 18. 3. 2019
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

13. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2018
čj. 250/19
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
čj. 262/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Jmenování členky Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
čj. 251/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na odvolání a jmenování členky a náhradníka členky Státní volební komise
čj. 272/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2019
čj. 258/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na obeslání 1. zasedání Shromáždění Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla (UN-Habitat), které se koná ve dnech  27. - 31. května 2019 v Nairobi v Keňské republice
čj. 254/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Pracovní cesta předsedy vlády na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy v Dubrovníku ve dnech 11. a 12. dubna 2019
čj. 268/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii dne 10. dubna 2019 v Bruselu
čj. 290/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zabezpečení finančních prostředků na realizaci stavby přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy - Zátor, I. etapa
čj. 249/19
Předkládají: ministři dopravy a zemědělství

2. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018
čj. 261/19
Předkládá: ministryně financí

3. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2018
čj. 267/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie