Tiskové zprávy

21. 6. 2021 16:21

Výsledky jednání vlády 21. června 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 24. a 25. června 2021 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čj. 420/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno

2. Návrh nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
čj. 551/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
čj. 626/21
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

6. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2021
čj. 639/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

7. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 84)
čj. 617/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

21. Návrh na zvýšenou podporu v sektoru kultury v souvislosti s pandemií koronaviru COVID 19 na sektor kultury v roce 2021
čj. 654/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno

22. Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
čj. 669/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

23. Návrh mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19
čj. 671/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno

24. Pozice vlády České republiky k Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 (2021/2671(RSP))
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno

25. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

4. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru do zahraničí v rámci programu MEDEVAC v roce 2021 a o Koncepci Programu MEDEVAC jako nástroje vnější migrační politiky České republiky
čj. 637/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

5. O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2021 a o Koncepci Programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě jako nástroje vnější migrační politiky České republiky
čj. 645/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

8. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030
čj. 610/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

9. Materiál „Akční plán boje proti terorismu 2021“
čj. 635/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

10. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2020 (ve srovnání s rokem 2019)
čj. 636/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

11. Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020. Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021–2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–2022
čj. 634/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

12. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
čj. 630/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno

13. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého reprezentačního týmu na Letní olympijské hry v Tokiu v roce 2021
čj. 619/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno

14. Zajištění další činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o. p. s., v letech 2022–2028
čj. 638/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno

15. Zpráva o realizaci programu 327 250 Výstavba dálnice D11 Praha – Hradec Králové – státní hranice ČR/Polsko
čj. 616/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

16. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pro období 2021–2025
čj. 608/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno

17. K úhradě příspěvků do Evropského mírového nástroje v letech 2021 až 2027
čj. 611/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

18. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Státě Izrael dne 20. května 2021
čj. 621/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

19. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 25. května 2021
čj. 620/21
Předkládá ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

20. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2021
čj. 646/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2020
čj. 632/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Zpráva o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za rok 2020
čj. 627/21
Předkládá: ministr kultury

3. Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2020
čj. 643/21
Předkládá: ministr životního prostředí

4. Zpráva o realizaci energeticky úsporných opatření v resortu Ministerstva spravedlnosti pro naplnění závazku vyplývajícího z článku 5 směrnice o energetické účinnosti za rok 2020
čj. 622/21
ředkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Zpráva k Akčnímu plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017–2020 za rok 2020
čj. 625/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (47)
čj. 613/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (48)
čj. 644/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace o veřejné zakázce „Pořízení pozemního terminálu MIDS pro přenos datových informací – LINK 16-CCI materiál“
čj. 612/21
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o veřejné zakázce „Rozvoj operačně taktických systémů velení a řízení PozS – Technické zhodnocení APV PozS“
čj. 615/21
Předkládá: ministr obrany

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Nákup aktivních prvků datových sítí“
čj. 631/21
Předkládá: ministr obrany

11. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Českém báňském úřadu Inovace digitální služby – AIS, GIS a ISU, napojení na PO
čj. 629/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Českého báňského úřadu

12. Zajištění licencí AEM Forms 2021–2025
čj. 623/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

13. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o Systémové podpoře a servisu IS MZV-V (2021–2024)
čj. 633/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

14. Informace k veřejné zakázce "Klientský portál SFPI" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 647/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

15. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Optimalizace zálohování datových center MPSV
čj. 624/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

16. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Zajištění provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV
čj. 642/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie