Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

15. 6. 2020 15:23

Výsledky jednání vlády 15. června 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 39/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 442/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk č. 855)
čj. 610/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Terezy Hyťhové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 856)
čj. 629/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

9. Finanční pomoc určená obcím na opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity
čj. 591/20
Předkládají: ministr zemědělství a ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování náměstka ministra vnitra pro státní službu
čj. 639/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v souvislosti s epidemií onemocnění COVID_19 - druhá část
čj. 642/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh zákona o zálohovém výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovém výživném)
čj. 802/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 834/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 466/20
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/20 o návrhu Krajského soudu v Brně nazrušení části ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
čj. 604/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Implementační plány programu Digitální Česko - aktualizace pro rok 2020
čj. 624/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Vyhodnocení IV. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy
čj. 592/20
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
čj. 589/20
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh Pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva
čj. 612/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Jmenování předsedy Krajského soudu v Hradci Králové
čj. 583/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem
čj. 599/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích
čj. 600/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2019 a změna usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016
čj. 593/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Stanovení obce Štěpánov městem
čj. 613/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých
čj. 588/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2019
čj. 622/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijatých v Durbanu dne 8. prosince 2018
čj. 590/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
čj. 605/20
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o leteckých službách
čj. 630/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
čj. 631/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání ochranného opatření a některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ke dni 15. a 22. června 2020
čj. 641/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
(Celá znění opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 15. června (provoz stravovacích, ubytovacích a dalších služebnošení ochranných prostředků dýchacích cestomezení konání hromadných akcípodmínky vstupu do ČR + seznam zemí s vymezením rizika nákazy) a od 22. do 30. června (omezení provozu škol a školských zařízení)

Výsledek jednání vlády: schváleno.


D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2019
čj. 623/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2019
čj. 625/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Pravidelná informace členům vlády o jednáních Řídícího výboru Český drah, a. s. za 4.Q 2018 a za rok 2019
čj. 598/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané na základě výjimky podle § 29 písm. i) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup vysílacího času pro TV vysílání preventivních spotů BESIP“
čj. 597/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace, týkající se zajišťování možnosti přihlašování ostatních systémů od jednotlivých výrobců a akreditovaných zástupců, kteří do aplikace IS TP poskytují data do evidence údajů typů vozidel pomocí webové služby vlastním certifikátem. V IS TP bude pro tuto funkcionalitu vedena správa entit (veřejných klíčů certifikátu).
čj. 596/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen „IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace, týkající se nové webové služby pro PČR, kterou bude využívat výhradně Informační systém Policie ČR v rámci CMS2. Úprava aplikace bude spočívat ve vytvoření webové služby pro potřeby Policie ČR, jejíž součástí bude vyhledávání údajů o technických prohlídkách vozidel vložených do IS TP podle předem nastavených kritérií dotazu.
čj. 595/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 618/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Nákup videokonferenčního zařízení“
čj. 621/20
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Resortní IS “V“ – výstavba“
čj. 620/20
Předkládá: ministr obrany

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technologie rozhraní DMZ – CADS - nákup“
čj. 619/20
Předkládá: ministr obrany

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 594/20
Předkládá: ministr životního prostředí

12. Nový informační systém seznamu znalců a tlumočníků
čj. 601/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

13. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 606/20
Předkládá: ministr zemědělství

14. Informace k projektu "Integrovaný systém správy podpor" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 609/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X