Tiskové zprávy

14. 10. 2019 17:36

Výsledky jednání vlády 14. října 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát pro předsedu vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. října 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice povoluje používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti odchylně od ustanovení článku 193 směrnice 2006/112/ES
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice ke sdělení a doporučením Evropské komise k návrhu Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu ČR
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Schváleno.

Informace České národní banky o stanovisku Právní služby Rady EU k právnímu posouzení podmínek přístupu k systému ERM II, postoji ČNB k němu a k jeho možným implikacím pro Českou republiku
Předkládá: guvernér České národní banky

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 330/19 – bod 1 schůze vlády 1. 7. 2019
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
čj. 842/19
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 901/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

4. Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro roky 2021–2023
čj. 911/19
Předkládají: předseda vlády a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
čj. 898/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Zajištění výběru mýtného po roce 2019 v návaznosti na aktuální stav přezkumného řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
čj. 889/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

23. O změně usnesení vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 296 k návrhu na schválení změny Stanov Mezinárodní investiční banky, které jsou nedílnou součástí Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
čj. 924/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2019
čj. 903/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022
čj. 891/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Národní kosmický plán 2020–2025
čj. 882/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2019
čj. 902/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Jmenování předsedy Vrchního soudu v Praze
čj. 886/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2019
čj. 897/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na změnu skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty)
čj. 900/19
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva za rok 2018 o rovnosti žen a mužů
čj. 893/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018
čj. 894/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na hrazení příspěvku do programu Mnohonárodní flotily víceúčelových tankovacích a transportních letadel (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet MMF)
čj. 899/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29. 3. 2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11. 1. 2019
čj. 807/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Posunutí termínu úkolu č. II plynoucího z usnesení vlády České republiky č. 574 ze dne 21. srpna 2017 a zrušení usnesení vlády č. 718 ze dne 11. října 2017
čj. 650/19 - bod 28 schůze vlády 26. 8. 2019
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na obeslání 31. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (4.–8. listopadu 2019, Řím, Itálie)
čj. 906/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Pracovní cesta předsedy vlády do Japonska na slavnostní ceremoniál intronizace nového japonského císaře Naruhita ve dnech 19. až 25. října 2019
čj. 890/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky v Polské republice dne 5. října 2019
čj. 904/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Libanonské republice, Státu Katar a Království Bahrajn ve dnech 27. až 31. října 2019
čj. 910/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a na zasedání Evropské rady podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii ve dnech 17. a 18. října 2019 v Bruselu
čj. 923/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Mezinárodní akce s nadregionálním významem Moto GP ČR 2020
čj. 927/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2018
čj. 892/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Informace o veřejné zakázce „Ostraha objektů od 1. 12. 2019“
čj. 830/19 – bod 6 Pro informaci schůze vlády 30. 9. 2019
Předkládá: ministr obrany

3. Informace pro vládu České republiky o zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Příjem tísňových SMS zpráv v systému TCTV 112“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 885/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X