Tiskové zprávy

12. 12. 2018 12:40

Výsledky jednání vlády 12. prosince 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 13. a 14. prosince 2018 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Návrh harmonogramu příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o oborech státní služby
čj. 972/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
čj. 1043/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1026/18
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
čj. 1042/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 328)
čj. 1075/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
čj. 1074/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 43/18 o návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II odst. 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1063/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2019
čj. 1045/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019
čj. 1072/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

10. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
čj. 1071/18
Předkládají: ministryně financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
čj. 1060/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrhy velkých výzkumných infrastruktur ke schválení poskytování účelové podpory do roku 2022
čj. 1079/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2018 a návrh jeho zajištění v roce 2019
čj. 1048/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Národní akční plán podpory společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019–2023
čj. 802/18 - bod 6 schůze vlády 31.10.2018
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

15. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  (celek    č. 63)
čj. 1034/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh usnesení vlády vlády České republiky o jmenování Mgr. Ingrid Štegmannové, Ph.D., na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí
čj. 1091/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Změna usnesení vlády dne 22. března 2017 č. 208, o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek
čj. 1113/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Informace o průběhu plnění úkolu „30 let demokracie a svobody“
čj. 1061/18
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

16. Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2019 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2020 a 2021
čj. 1078/18
Předkládají: ministři zahraničních věcí a školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
čj. 1049/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. prosince 2018 v Bruselu
čj. 1070/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Pracovní návštěva předsedy vlády Finska Juhy Sipiläho v České republice ve dnech 16. 17. prosince 2018
čj. 1101/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o stavu uzavírání programového období 2007-2013
čj. 1080/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Informace o průběhu realizace projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines
čj. 1047/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Informace o výstavbě nového ústředí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu za období červen 2017 - prosinec 2018
čj. 1069/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 1067/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí

5. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2017
čj. 1038/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zdravotnictví

6. Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice
čj. 902/18 - bod 4 pro informaci schůze vlády 7.11.2018
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

7. Smlouva o „Poskytování odborných služeb v oblasti informatiky“ uzavíraná na základě horizontální spolupráce  mezi Ministerstvem spravedlnosti a Státní pokladnou Centrum sdílených služeb, s.p. podle ustanovení § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
čj. 1044/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Lokalizace mobilních telekomunikačních zařízení" s využitím obecné výjimky zákona č. 134P2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. tohoto zákona
čj. 1062/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Veřejná zakázka "Letouny CASA C-295M – modernizace SES" zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 1064/18
Předkládá: ministr obrany

10. Veřejná zakázka zadávaná podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „Nákup munice 2019/II - Mk-3 Bolide RBS-70“ realizovaná ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona
čj. 1065/18
Předkládá: ministr obrany

11. Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení  § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákona") "Mobilní záchytné zařízení letounů - nákup " realizovaná prostřednictvím obecné výjimky ze zákona, a to na základě ustanovení § 29 písm. s) zákona
čj. 1066/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X