logo iop eu

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) je druhým ze strukturálních fondů Evropské unie.

Prostřednictvím ERDF je v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti poskytována cílená pomoc regionům, jejichž rozvoj zaostává za evropským průměrem. Myslí se tím regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP EU 25.

Pod těmito pojmy se skrývají různé investiční aktivity, které slouží ke zvyšování životní úrovně méně rozvinutých členských států a regionů. Z ERDF jsou podporovány aktivity, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost, podpora podnikání, především rozvoje malých a středních podniků, cestovní ruch, kultura, spolupráce mezi městy a venkovem, přeshraniční spolupráce, ochrana životního prostředí a další.

Další informace lze získat v českém jazyce na stránkách Evropské komise v sekci Regionální politika , na stránkách Fondů EU  v sekci Operační programy, a také na Portálu strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Integrovaný operační program (IOP)

Je jedním z operačních programů spolufinancovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje a jeho prostřednictvím je možno financovat tzv. investiční projekty.

Integrovaný operační program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy:

  • modernizace veřejné správy,
  • zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
  • podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce). Alokace pro programové období 2007-2013: 1 553 mil. EUR (cca 43,5 mld. CZK) ze zdrojů Společenství; 274 mil. EUR (cca 7,7 mld. CZK) z národních zdrojů.

Úřad vlády ČR v rámci Integrovaného operačního programu realizuje v oblasti IT dva projekty:

  1. Přizpůsobení spisové služby ÚV ČR systému datových schránek a vytvoření centrál. úložiště el. dok.
  2. Úprava Informačního systému ODok.

Související zprávy