Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Státní služba

Státní tajemník Úřadu vlády

Státním tajemníkem Úřadu vlády ČR byl v pondělí 20. dubna 2015 jmenován Petr Špirhanzl, který uspěl ve výběrovém řízení vyhlášeném náměstkem ministra vnitra pro státní službu Josefem Postráneckým 5. března 2015.

O státní službě

Zákon o státní službě byl zveřejněn ve Sbírce zákonů České republiky dne 6. listopadu 2014 pod č. 234 a jeho plná účinnost nastává k 1. lednu 2015. Upravuje zejména právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu a představuje významný krok k zavedení stabilní a profesionální státní správy.

Jedním z hlavních cílů zákona o státní službě je zefektivění a modernizace státní správy. Na státní službu dohlíží samostatná sekce pro státní službu zřízená při Ministerstvu vnitra, v čele s náměstkem jmenovaným vládou.

Zákon o státní službě se vztahuje na státní zaměstnance, kteří vykonávají ve správních úřadech státní správu a na další fyzické osoby, o kterých to stanoví zákon. Z osobní působnosti zákona jsou vyňati členové vlády a jejich poradci, náměstci člena vlády, stejně jako ostatní zaměstnanci pracující pro člena vlády nebo jeho náměstka. Dále zákon nepůsobí například vůči předsedům a místopředsedům některých správních úřadů a zaměstnancům zařazených v bezpečnostním sboru. Zákon se rovněž nevztahuje na ty zaměstnance, kteří vykonávají činnosti, které nejsou (státní) službou – např. pomocné a manuální práce. Právní postavení osob, které se nestanou státními zaměstnanci, se v zásadě nemění.

Na obsazení volného služebního místa se koná výběrové řízení, kdy předpoklady a požadavky žadatele o přijetí do služebního poměru jsou stanoveny primárně přímo zákonem. Zákon dále  upravuje hodnocení státních zaměstnanců a stanoví jasná pravidla odměňování.

Závěrem pak nelze opomenout ani evropský rozměr celé problematiky, kdy přijetím tohoto zákona byl splněn závazek České republiky vůči Evropské unii zavést profesionální státní správu. Další informace o státní službě naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.