Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR

V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz  přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).

Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce https://monitor.statnipokladna.cz/kapitola/304/.

Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2023 v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 18 397 080
Výdaje celkem 1 403 335 781

 

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 18 397 080
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 15 931 480
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 965 600
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 500 000
 

 

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 403 335 781
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 934 431 027
 

výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády

výdaje psojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

464 971 474

 

3 933 280

 

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 467 783 243
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 157 669 958
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 7 750 625
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 160 814 096
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 228 155 185
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) 70 112 910
v tom: ze státního rozpočtu celkem 70 112 910
  v tom: institucionální podpora celkem4) 70 112 910
    účelová podpora celkem4) 0
  podíl prostředků zahraničních programů3) 0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji a inovacích5) 0
Program protidrogové politiky 314 712 564
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 30 605 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 21 272 564
v tom: ze státního rozpočtu 5 341 084
  podíl rozpočtu Evropské unie 15 931 480
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 1 136 000
v tom: ze státního rozpočtu 170 400
  podíl prostředků finančních mechanismů 965 600
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 112 700 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3)  z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zpozdějších předpisů

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Připojené dokumenty