Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rozpočet kapitoly 304 Úřad vlády ČR

V současné době existuje Integrovaný informační systém Státní pokladny, kde můžete na stránkách monitor.statnipokladna.cz  přehledně sledovat příjmy a výdaje státu dělené podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tzv. rozklikávací rozpočet).

Konkrétně kapitolu Úřadu vlády ČR naleznete na stránce https://monitor.statnipokladna.cz/kapitola/304/.

Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2024 v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 25 569 031
Výdaje celkem 1 223 353 700

 

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 25 569 031
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 22 065 948
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 1 503 083
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 000 000
 

 

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR 1 223 353 700
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR 775 431 062
  výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády

447 922 638

 

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 465 704 149
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 156 761 161
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 3 895 247
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 175 116 143
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 215 477 982
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) 69 964 282
v tom: ze státního rozpočtu celkem 69 964 282
  v tom: institucionální podpora celkem4) 69 964 282
    účelová podpora celkem4) 0
  podíl prostředků zahraničních programů3) 0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji a inovacích5) 0
Program protidrogové politiky 297 180 023
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 30 500 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 27 366 468
v tom: ze státního rozpočtu 5 300 520
  podíl rozpočtu Evropské unie 22 065 948
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 1 768 333
v tom: ze státního rozpočtu 265 250
  podíl prostředků finančních mechanismů 1 503 083
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 18 800 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3)  z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zpozdějších předpisů

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Připojené dokumenty