Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Podávání oznámení

26. 11. 2018 12:31

Podávání oznámení - vstupní, průběžné, výstupní

Podávání oznámení

Veškerá oznámení podává veřejný funkcionář (resp. osoba, která byla veřejným funkcionářem) Ministerstvu spravedlnosti v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního registru oznámení.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 • jiných vykonávaných činnostech;
 • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce;
 • příjmech, darech a závazcích.

 

Vstupní oznámení

Veřejný funkcionář podá nejprve vstupní oznámení (§ 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů), a to do 30 dnů ode dne, kdy jej do Centrálního registru oznámení zapíše příslušný podpůrný orgán – Úřad vlády České republiky. V den zápisu personální odbor veřejného funkcionáře o této skutečnosti informuje. 

Vstupní oznámení zahrnuje:

 • oznámení o činnostech;
 • oznámení o majetku;
 • oznámení o závazcích.

Veškeré skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje podle stavu ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce.

Za den zahájení výkonu funkce se považuje u veřejného funkcionáře dle§ 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů den, kdy veřejný funkcionář začal vykonávat některou z činností uvedených v § 2 odst. 3 zákona o střetu zájmů. V případě činnosti uvedené pod § 2 odst. 3 písm. a) zákona o střetu zájmů je den zahájení výkonu funkce den, kdy veřejný funkcionář získal oprávnění k takové činnosti.

 

Průběžné oznámení

Následně veřejný funkcionář podá průběžné oznámení, a to do 30. června kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, po celou dobu výkonu funkce.

Průběžné oznámení zahrnuje:

 • oznámení o činnostech;
 • oznámení o majetku;
 • oznámení o příjmech a závazcích.

Veřejný funkcionář oznamuje závazky podle stavu ke dni 31. prosince kalendářního roku, za který oznámení podává, majetek a příjmy nabyté za celý kalendářní rok, přesáhnou-li zákonem stanovený limit a činnosti vykonávané v kalendářním roce, za který se oznámení podává.

Vykonává-li veřejný funkcionář více funkcí, postačí, když v oznámení uvede všechny zastávané funkce, za něž toto oznámení podává.

 

Výstupní oznámení

Pokud veřejný funkcionář ukončí výkon své funkce, podá výstupní oznámení, a to do 30 dnů ode dne, kdy příslušný podpůrný orgán - Úřad vlády České republiky do Centrálního registru oznámení zapíše, že k ukončení výkonu funkce došlo.

Výstupní oznámení zahrnuje:

 • oznámení o činnostech;
 • oznámení o majetku;
 • oznámení o příjmech a závazcích.

 

Veškeré skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.
Ukončí-li veřejný funkcionář výkon své funkce v roce, v němž má povinnost podat průběžné oznámení za předchozí kalendářní rok, podá za předchozí kalendářní rok průběžné oznámení a za kalendářní rok, v němž došlo k ukončení výkonu funkce, oznámení výstupní.

Veřejný funkcionář je povinen podat vstupní oznámení, průběžné oznámení a výstupní oznámení i v případě, že jsou tato oznámení negativní, tedy v případě, kdy veřejný funkcionář k rozhodnému datu nevykonává žádné činnosti, nevlastní či nenabyl žádný majetek a nemá žádné příjmy či závazky, na něž se oznamovací povinnost vztahuje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X