Ochrana osobních údajů

31. 1. 2022 9:10

Informace o rozsahu a způsobech zpracování osobních údajů fyzických osob při plnění některých úkolů a povinností v rámci činnosti Úřadu vlády

Informační memorandum o rozsahu a způsobech zpracování osobních údajů fyzických osob při plnění některých úkolů a povinností v rámci činnosti Úřadu vlády ČR podle obecného nařízení o ochraně a zpracování osobních údajů

Informační memorandum jsou informace uveřejňované pro plnění povinností stanovených v článcích 12 až 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „Obecné nařízení“).

Identifikace správce údajů

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá strana, IČ: 00006599, je ústředním orgánem státní správy. Působnost Úřadu vlády ČR (dále jen „Úřad“) je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů (často bývá označen jako tzv. kompetenční zákon). Úřad podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů.

Činnost Úřadu je možno rozdělit podle příjemců jeho služeb. V prvé řadě Úřad poskytuje služby vládě jako celku. Dále Úřad zajišťuje podmínky pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády, kteří nedisponují vlastním úřadem. V neposlední řadě Úřad zabezpečuje chod tzv. poradních a pracovních orgánů vlády jako jsou Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu, Rada vlády ČR pro lidská práva apod.

Při zpracování osobních údajů fyzických osob, se kterými se Úřad dostane do kontaktu při plnění některých úkolů a povinností v rámci své činnosti, postupujeme vždy v souladu s respektem k soukromí jednotlivce a v souladu s platnou legislativou.

Tento dokument může být průběžně měněn. Aktuální verze je vždy zveřejněna na našich webových stránkách.

KOMU JE URČENO INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Toto informační memorandum je určeno pro:

 • tazatele, žadatele o informace ve smyslu informačního zákona;
 • stěžovatele;
 • petenty ve smyslu zákona o právu petičním;
 • kontrolované osoby ve smyslu zákona o finanční kontrole;
 • účastníky řízení a jejich zástupce;
 • osoby uplatňující u Úřadu nárok na náhradu škody;
 • fyzické osoby, které jsou smluvní stranou smlouvy.

I. JAK MOHU PODAT ŽÁDOST O VÝKON SVÝCH PRÁV PODLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ?

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Název

Úřad vlády České republiky

Adresa sídla

nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01

e-mailová adresa elektronické podatelny

posta@vlada.gov.cz

adresa pro příjem elektronických podání

e-mailová adresa pro ochranu osobních údajů

gdpr@vlada.cz

adresa pro ostatní elektronická podání a dotazy

ID datové schránky

trfaa33

v předmětu zprávy uveďte „OSOBNÍ ÚDAJE“

V případě písemné komunikace uveďte na obálku poznámku „OSOBNÍ ÚDAJE“

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno, příjmení

Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Adresa

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01

telefon

+420 224 002 541

II. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ ÚŘAD ZPRACOVÁVÁ?

Údaje sdělené Úřadu osobami uvedenými v tomto memorandu

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis, státní příslušnost.
 • kontaktní údaje – ID datové schránky, e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo.
 • bankovní spojení.
  • informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s Úřadem ve svých písemných či ústních vyjádřeních.
  • případně další údaje, o kterých to stanoví zvláštní zákony.

III. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Které právní důvody pro zpracování osobních údajů Úřad používá?

Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou především

 • splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, či pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti,
 • splnění právní povinnosti Úřadu,
 • oprávněný zájem Úřadu,
 • případně Váš souhlas.

Ke zpracování osobních údajů je potřeba Váš souhlas pouze v případě, že Úřad nemá pro zpracování jiný právní důvod.

Jak Úřad mé osobní údaje získává?

Úřad zpracovává osobní údaje, které

 • jste mu sám/sama sdělil/a,
 • vznikají v rámci činnosti Úřadu při plnění některých úkolů a povinností.

IV. ZA JAKÝMI ÚČELY ÚŘAD MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Účel zpracování: Pro plnění úkolů a povinností na úseku veřejné správy v rozsahu upraveném zejména příslušnými zákony

 • Bližší popis: Úřad v rámci své činnosti zejména vyřizuje petice adresované Úřadu, vládě ČR nebo předsedovi vlády ČR, dále vyřizuje žádosti o informace a podání či stížnosti občanů. Rovněž vyřizuje žádosti o náhradu škody nebo poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V neposlední řadě Úřad také vykonává veřejnosprávní kontroly u příjemců neinvestičních dotací poskytovaných Úřadem.
 • Právní důvod: Plnění právní povinnosti
 • Zákon o právu petičním
 • Informační zákon
 • Správní řád
 • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon o archivnictví
 • Zákon o finanční kontrole

Účel zpracování: Uzavírání a plnění smluv

 • Bližší popis: Úřad se v některých případech při plnění svých úkolů a činností neobejde bez spolupráce se třetími subjekty. Za účelem zabezpečení takovéto spolupráce jsou proto se třetími osobami uzavírány smlouvy, které mohou být i v průběhu svého plnění měněny.
 • Právní důvod: Plnění právní povinnosti, Oprávněný zájem Úřadu
 • Občanský zákoník
 • Zákon o veřejných zakázkách
 • Zákon o registru smluv
 • Autorský zákon
 • Plnění smlouvy, která byla s Úřadem uzavřena

Účel zpracování: Ochrana vlastních práv a právních nároků

 • Bližší popis: Úřad v nejrůznějších typech soudních sporů vystupuje jako žalobce či žalovaný, příp. poškozený či vedlejší účastník. Pro ochranu vlastních práv a právních nároků je proto někdy potřeba předat příslušným orgánům (např. soudům, Policii ČR, exekutorům, apod.) veškeré dokumenty, kterými Úřad v dané záležitosti disponuje. Tyto dokumenty však mohou obsahovat i osobní údaje fyzických osob.
 • Právní důvod: Plnění právní povinnosti, Oprávněný zájem Úřadu
 • Občanský soudní řád
 • Soudní řád správní
 • Exekuční řád
 • Trestní řád

V. JAKÝMI ZPŮSOBY ÚŘAD MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Zpracovávané osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou. Pro maximální bezpečnost jsou stanoveny odpovídající kontrolní, technické a bezpečnostní postupy. Osoby, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Některá dílčí zpracování Úřadu jsou založena na souhlasu subjektu údajů, který je před udělením souhlasu předepsaným způsobem informován.

VI. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U ÚŘADU UPLATNIT?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.

Výkon těchto práv je bezplatný. V případě, že by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Lhůta pro vyřízení Vaší žádosti je 1 měsíc. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Využití možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti jsme povinni Vám oznámit a řádně odůvodnit a to do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti.

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd., najdete v tomto informačním memorandu. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme z důvodu:

 • plnění naší právní povinnosti,
 • plnění smlouvy, kterou jsme uzavřeli s Vámi,
 • určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, či
 • pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.

Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,
 • pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,
 • pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznesené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.

Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (viz výše), můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování.

V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání souhlasu – Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit – obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.

VII. JAK DLOUHO ÚŘAD MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

V souladu se zákonem o archivnictví má Úřad povinnost archivovat veškeré dokumenty po dobu stanovenou ve Spisovém a skartačním řádu Úřadu vlády ČR. Některé osobní údaje mohou být uchovávány i po dobu delší, než je stanoveno Spisovým a skartačním řádem Úřadu vlády ČR a to zejména když je jejich uchování nezbytné pro případnou obranu zájmů Úřadu v případě sporu nebo po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, případně po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.

Osobní údaje, které Úřad zpracovává na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace Úřad zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel, a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu, po jejímž uplynutí jsou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

VIII. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE ÚŘAD PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Úřad Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byl povinen či oprávněn na základě právního předpisu nebo svého oprávněného zájmu nebo byste k tomu udělil/a souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro Úřad mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které Úřad spravuje, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze na základě smlouvy, doložených pokynů Úřadu, v nezbytně nutném rozsahu pro sjednané účely a po sjednanou dobu. U zpracovatelů osobních údajů dbáme na dodržování odpovídajících technických, organizačních a bezpečnostních opatření.

Do některých svých činností může Úřad zapojovat třetí subjekty – smluvní partnery. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto subjektem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.

Některé Vaše osobní údaje může Úřad sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. ústřední orgány státní správy, Policie ČR, soudy, finanční úřady, exekutoři apod.) za účelem plnění zákonem stanovených povinností, popřípadě výkonu rozhodnutí.

Údaje o fyzických osobách zásadně nezveřejňujeme, ledaže:

 • jsme k tomu povinni na základě právních předpisů,
 • je to v oprávněném zájmu Úřadu, který převažuje nad zájmem Vaším, nebo
 • k tomu máme Váš souhlas.

IX. JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

V rámci Evropské unie platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich případné zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice. Případné předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací je možné pouze za splnění podmínek uvedených v Obecném nařízení.

X. SEZNAM NĚKTERÝCH DOTČENÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Občanský zákoník: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Občanský soudní řád: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Správní řád: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Soudní řád správní: Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o veřejných zakázkách: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o registru smluv: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Autorský zákon: Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon o právu petičním: Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Informační zákon: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem: Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon o archivnictví: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Exekuční řád: Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů

Trestní řád: Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně osobních údajů: Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X