Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jan Jařab (2001-2004)

Jan Jařab byl jmenován vládním zmocněncem pro lidská práva ke dni 8. března 2001 a rezignoval ke dni 31. října 2004.
Narodil se 19. ledna 1965 v Hranicích. Absolvoval 1. lékeřskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1990) a magisterské studium antropologie na University College v Londýně (1998). V letech 1990 - 1997 pracoval jako lékař v oboru vnitřního lékařství a geriatrie. Od ledna 1999 byl pracovníkem odboru pro lidská práva Úřadu vlády ČR. V současné době zastává funkci člena kabinetu pana Vladimíra Špidly, člena Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovnost příležitostí.
Již od roku 1992 se angažoval v různých nevládních organizacích zabývajících se lidskými právy. V rámci Transnacionální radikální strany se účastnil kampaní za vytvoření mezinárodního soudního tribunálu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, proti porušování lidských práv v Číně a Tibetu, proti trestu smrti ve světě a za rozvoj nerepresivních strategií proti drogám.

Je jedním ze zakládajících členů Hnutí občanské solidarity a tolerance (HOST), v němž se zabýval sledováním rasisticky motivovaných trestných činů a jiných projevů rasismu a xenofobie. Rovněž je členem Českého helsinského výboru (ČHV).
Jako vládní zmocněnec pro lidská práva se významně angažoval v otázkách zmírnění restriktivního přístupu ke státnímu občanství ČR, posílení práv pacientů (včetně osob trpících duševní poruchou), podmínek ve výkonu trestu odnětí svobody a jiných uzavřených zařízeních, zajištění zdravotní péče pro děti cizinců, právního postavení žadatelů o azyl, registrovaného partnerství osob stejného pohlaví, kontroly činnosti policie a přiměřenosti policejních zákroků. Dále se podílel na řadě podnětů k legislativním změnám směřujícím k posílení ochrany lidských práv v ČR. Jde například o již přijaté novelizace zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, a zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nebo o právě projednávané či k projednání připravené normy, např. nový zákon o zdravotní péči či zákon o rovném zacházení (antidiskriminační zákon). Mimo jiné byl také iniciátorem projektu APEL - Audit páv a etiky léčby - který zmapoval situaci lidských práv v českých psychiatrických léčebnách a významně přispěl k jejich zlepšení. Za působení Jana Jařaba ve funkci byl vytvořen též nový program směřující proti sociálnímu vyloučení příslušníků romských komunit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter