Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

7. 6. 2011 12:44

Národní konference o vzdělání a Mezinárodní konference „Konec segregace a podpora začleňování“

Úřad vlády za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s organizacemi Slovo 21 a Romským vzdělávacím fondem uspořádal ve dnech 27. a 28. května 2011 mezinárodní konferenci „Desegregace vzdělávání ve střední a východní Evropě: koncepce začleňování – dobrá praxe a dosažený pokrok“. Mezinárodní konferenci předcházelo jednodenní setkání zástupců České republiky z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková v úvodu konference uvedla, že úspěšnost Romů na trhu práce a jejich ekonomická nezávislost a sociální vzestup je podmíněna příležitostmi ve vzdělávání. „Pro budoucnost dětí a jejich následné uplatnění ve společnosti je nesmírně důležité, aby se zapojily do hlavního vzdělávacího proudu již odmala. Znamená to navštěvovat běžné základní školy, které poskytují rovnocenné vzdělání všem dětem bez rozdílu sociálního, ekonomického nebo etnického původu. Méně náročné školy pro žáky s lehkým mentálním postižením jsou pro romské děti nepřípustné, protože uzavírají vrátka sekundárnímu vzdělávání a dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji“, upozornila vládní zmocněnkyně.

Obě konference se uskutečnily v rámci programu předsednictví České republiky v mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005–2015 a jsou v souladu s prioritami předsednictví, které upozorňují na inkluzivní vzdělávání a životní podmínky a potřeby dětí, jež do velké míry předurčují životní dráhu a šance dítěte na jeho rozvoj. Konference se snažily upozornit na segregaci, které romské děti musí čelit.

Dne 26. května se na národní konferenci k současné situaci ve vzdělání vyjádřili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadu vlády, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Kanceláře veřejného ochránce práv. Komplexně tak představili provázanost vzdělání na služby, které jsou poskytovány romským rodinám a ovlivňují tak životní podmínky romských dětí. V dalších panelech vystoupili zástupci odborné společnosti, akademické obce a představili dobré praxe, doporučení a strategie, které by měly být prosazovány ve vzdělání.

Navazující dvoudenní Mezinárodní konference byla pojata s mottem: „Konec segregace a podpora začleňování“ a zaměřila se na konkrétní odstraňování překážek, které brání romským dětem uspět ve školních systémech. Byly představeny konkrétní kroky ke zvýšení vzdělání Romů a možnosti osobnostního rozvoje v daných podmínkách. Konference se zúčastnili zástupci států Dekády romské inkluze 2005–2015, Rady Evropy a odborníci na inkluzivní vzdělávání. Pomyslným odrazovým můstkem konference byl rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní versus Česká republika, který je milníkem v přístupu států k inkluzi Romů ve vzdělání nejen pro Českou republiku. Účastníci se zaměřili na dobré mezinárodní praxe, které účinně zabraňují segregaci ve vzdělávání a dopomáhají ukončit základní školní vzdělání v hlavním vzdělávacím proudu a transformaci na sekundární vzdělání.

Česká republika byla vyzvána k co nejrychlejší implementaci inkluzivních vzdělávacích opatření a naplňování Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání. Mimo to byly vyzvány i ostatní státy Dekády k vyslovení jasného závazku k ukončení segregace romských dětí a podpoře začlenění Romů do hlavního vzdělávacího proudu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X