Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Cena zmocněnkyně pro lidská práva je udělována osobnostem nebo organizacím, které se svou činností zasloužily o obranu, prosazování a podporu lidských práv.

Na této stránce se dozvíte:


Více informací o Ceně zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Laureáti 2023

 

O ceně

Co je Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva?

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva je prestižní ocenění udělované zmocněnkyní vlády pro lidská práva v České republiky. Tato cena má za cíl ocenit a podpořit jednotlivce a organizace, které se významně angažují v oblasti lidských práv a ochraně zranitelných skupin obyvatel a přispívají k posilování demokracie, spravedlnosti a rovnosti v naší společnosti.

Proč udělujeme Cenu zmocněnkyně vlády pro lidská práva?

Cena zmocněnkyně pro lidská práva má několik důležitých cílů:

  • Ocenění a motivace: Oceněním výjimečných individuálních či kolektivních snah a úspěchů v oblasti lidských práv motivujeme a povzbuzujeme jednotlivce a organizace k dalšímu úsilí na poli lidských práv a podpoře občanské společnosti.
  • Posílení vědomí: Pomáháme zvyšovat povědomí veřejnosti o významu lidských práv a důležitosti práce těch, kteří se v této oblasti významně angažují. Tím přispíváme k budování kultury ochrany lidských práv v naší zemi.

V kolika kategoriích budou udělovány Ceny zmocněnkyně vlády pro lidská práva?

Ceny jsou udíleny v šesti kategoriích. Každá kategorie se vztahuje k určité činnosti zaměřené na zlepšení ochrany lidských práv jednotlivců i skupin napříč různými skupinami obyvatel 

Jakým způsobem budou nominace hodnoceny?

Při tvorbě finálního seznamu laureátů šestičlenná porota brala v úvahu devět kritérií: výjimečný přínos pro lidská práva, dlouhodobý a trvalý vliv, inovace a originalitu, zapojení a angažovanost veřejnosti, otevřenost a transparentnost, respektování práv menšin a rozmanitosti, legitimnost a důvěryhodnost, schopnost být vzorem pro ostatní a spolupráci s dalšími organizacemi a sdílení know-how. 

Laureáti 2023

1. Přímá podpora

V této kategorii oceňujeme jednotlivce a organizace, kteří se angažují v přímém dialogu s osobami, jimž hrozí nebo již čelí porušování lidských práv, nebo jejich zástupci. Chceme uznat nejen jejich empatii, ale také odvahu a rozhodnost stát v popředí a poskytnout konkrétní a nezbytnou pomoc přímo na místě.

Barbora Antonová 

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: Ženský vzdělávací ústav Brno - Vesna

Barbora Antonová, ředitelka ženského spolku Vesna, prokázala výjimečnou oddanost pomoci potřebným během pandemie Covid-19 a ukrajinské války. Rychlou reakcí na aktuální potřeby se stala klíčovou postavou v poskytování ohromné materiální pomoci a aktivní integraci ukrajinských žen a jejich dětí do české společnosti.

Jitka Poláková

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: proFem

Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem, se věnuje pomoci a podpoře obětí domácího a sexuálního násilí více než 20 let. V současnosti stojí v čele příprav na spuštění prvního centra pro oběti sexuálního násilí v České republice s názvem Port, které plánuje otevřít v příštím roce. Jitka Poláková tak nejen poskytuje podporu a pomoc jednotlivcům, ale také aktivně přispívá k rozvoji systémových změn v oblasti ochrany obětí násilí.

Mikuláš Vymětal

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Mikuláš Vymětal, je evangelický farář, jež se dlouhodobě zasazuje o podporu zranitelných skupin a ochranu lidských práv. Aktivně poskytuje přímou pomoc a osvětu těm, kteří jsou nejvíce ohroženi společenským vyloučením. Mikuláš Vymětal je inspirací pro ostatní, vytváří prostor pro mezináboženský dialog s tématem podpory práv zranitelných skupin. Aktivně se zasazuje o ochranu lidských práv a roli církví v naplňování principů rovnosti a spravedlnosti.

2. Osvěta a vzdělávání

V této kategorii oceňujeme jednotlivce i organizace, kteří se zasazují o rozšiřování povědomí o tématech lidských práv. Jejich cílem je nejen zlepšení dovedností a informovanosti konkrétních skupin, ale také osvěta veřejnosti v dané problematice.

Zdeněk Ryšavý

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: Romea

Zdeněk Ryšavý. Jeho vytrvalá práce a podpora romské komunity významně přispívá k ochraně práv romské menšiny v rámci České republiky. Romea, organizace, v jejíž čele Zdeněk Ryšavý stojí, založila stipendijní program pro mladé Romy a Romky. Tento program významně přispívá k podpoře rozvoje potenciálu mladých lidí, ke snižování vzdělávacích nerovností a posiluje šance mladých romských studujících na kvalitní profesní uplatnění.

Karolína Nodesová

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: Most Pride

Karolína Nodesová se dlouhodobě zaměřuje na ochranu práv LGBT+ komunity a je zakladatelkou festivalu MOST PRIDE. Organizací pride festivalu v Ústeckém kraji vytváří bezpečné prostředí pro queer osoby a usiluje o zlepšení jejich životních podmínek a zvýšení povědomí o tématech důležitých pro jejich život. Významně oceňujeme, že Karolína Nodesová pokračuje v této důležité práci i navzdory nenávistným útokům.

Jitka Rudolfová

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Iniciativa: "Žít po svém"

Jitka Rudolfová je klíčovou postavou nově vzniklé iniciativy "Žít po svém". Tato iniciativa bojuje za to, aby hlas lidí s postižením zněl ve veřejném prostoru nahlas a aby lidé se zdravotním postižením skutečně participovali na všech důležitých změnách systému. Jitka Rudolfová je inspirací pro mnoho dalších lidí se zdravotním postižením.

Monika Vlčková Míčková

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

I přes těžké zážitky, které v rámci své sportovní kariéry Monika Vlčková Míčková zažila, a to zejména v dětském věku, se rozhodla postavit problematice šikany ve sportovním prostředí čelem. Stala se tak důležitým hlasem pro změny v tréninkových metodách a zacházení s mladými sportovci. Snaží se šířit povědomí o nevhodných praktikách a důležitosti respektování práv a ochrany důstojnosti mladých sportovců a sportovkyň. Její snaha směřuje k tomu, aby se sportovní prostředí stalo místem, kde jsou prioritou nejen výkony a výsledky, ale také zdraví, respekt a psychická odolnost každého jednotlivce.

3. Mimořádná výzva

V této kategorii oceňujeme jednotlivce i organizace, kteří se odvážně postavili mimořádným výzvám v oblasti lidských práv. Tato činnost reaguje na naléhavou potřebu pomoci v situacích, kde jsou lidská práva ohrožena v důsledku přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů nebo jiných krizových situací. Oceňujeme také ty, kteří se věnují ochraně a podpoře uprchlíků, migrantů a osob hledajících azyl a kteří bojují proti diskriminaci a nerovnostem na základě rasy, genderu, sexuální orientace a dalších faktorů.

Studenti Gymnázia Na Zatlance

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Happening: "Pošli pizzu do Mojžíře!"

Studentky a studenti z Gymnázia Na Zatlance se stali výrazným symbolem solidarity a angažovanosti mladých lidí v podpoře zvlášť zranitelných skupin společnosti. Poté, co se pizzerie v Ústí nad Labem rozhodla zrušit zavážku objednávek do lokality Mojžíř a výrazně tak dala najevo neochotu rozumět tomu, že není možné uplatňovat princip kolektivní viny na všechny obyvatele této lokality po několika proběhlých incidentech, začali studenti Gymnázia na Zatlance aktivně konat. Zrealizovali sbírku s názvem “Pošli pizzu do Mojžíře”. Tato sbírka byla důležitým aktem solidarity a odporu proti jakémukoliv segregujícímu a diskriminujícímu jednání. Studenti Gymnázia Na Zatlance ukazují, že i malý akt solidarity může mít velký význam pro důstojnost druhých.

Bohdan Rajčinec

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Bohdan Rajčinec je zástupcem ukrajinské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Propojuje spolky a občanské iniciativy příslušníků ukrajinské menšiny a posiluje jejich participaci na zásadních systémových otázkách. Velmi aktivně pomáhal se zmírňováním útrap ukrajinských uprchlíků a jejich dobrou adaptací a integrací po příchodu do České republiky. Přispívá ke skutečně partnerské aktivní spolupráci ukrajinské menšiny a státu na zmírňování řady složitých situací, které se dějí s dopady ruské agrese na Ukrajině. Významně také přispěl během letních měsíců k deeskalaci napětí mezi romskou a ukrajinskou menšinou. Svými aktivitami prokazuje, že dialog a vzájemné porozumění jsou klíčovými předpoklady pro dobré soužití.

 Anna Jelačičová

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Anna Jelačičová se stala nepostradatelnou hybnou silou v zajišťování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Aktivně se angažovala v hledání bydlení, lékařské péče, zaměstnání, škol a volnočasových aktivit pro nově příchozí. Dennodenně pracuje na zlepšení kvality života uprchlíků, organizuje výlety, kulturní akce, a to jak pro dospělé, tak i pro děti, a slaví tradiční svátky, aby vytvořila prostor pro integraci a vzájemné porozumění.

4. Inovace

V kategorii oceňujeme jednotlivce a organizace, které inovativním a kreativním způsobem přispěly ke zlepšení ochrany lidských práv a aktivně ji prosazují.

Lukáš Pulko

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: Mongaguá

Lukáš Pulko se dlouhodobě věnuje dětem ze sociálně vyloučených lokalit, a to zejména v ústeckém regionu. Založil a vede fotbalový a futsalový klub, který je místem, kde děti mají šanci zažít přijetí a radost z úspěchu. Díky jeho dlouhodobé a neúnavné iniciativě vzniklo ve vyloučené lokalitě nové hřiště, které není pouze sportovním prostorem, ale i místem, kde mladí lidé zažívají pospolitost a sounáležitost. Lukáš Pulko tímto způsobem výrazně přispívá k celkovému rozvoji dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit, dává dětem zážitek úspěchu, posiluje jejich sebevědomí a důvěru ve druhé lidi i ve svět jako takový.

Ester Pacltová

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: Místní místním

Ester Pacltová je klíčovou postavou v organizaci Místní místním, která výrazně zlepšuje život lidí bez domova v Praze. Lidé bez domova jsou častokrát na okraji společenského zájmu, zažívají pocity osamocení a sociální izolace. Inovativní přístup organizace spočívá v zakládání a podpoře sítě kaváren a podniků, kde mohou lidé bez domova získat jídlo, ohřát se, zažít porozumění a přijetí. Malý tým, který tvoří organizaci Místní místním, neposkytuje jen praktickou pomoc těm, kdo ji potřebují, ale přináší naději a důstojnost do života těch, kteří ji častokrát postrádají. Pomáhá také překonávat stereotypy společnosti spojené s tématikou bezdomovectvím.

5. Dobrovolnictví

V této kategorii oceňujeme jednotlivcekteří se nezištně věnují činnostem ve prospěch ostatních, a organizace, které se dobrovolným aktivitám věnují a organizují je.

Juanita Kansil

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Projekt: "Snížit kultuře práh"

Juanita Kansil založila projekt “Snížit kultuře práh”. Tento projekt otevírá přístup k umění a kultuře lidem na okraji společnosti, ať už jde o lidi ve výkonu trestu či jinak sociálně znevýhodněné jedince. Projekt vytváří určitý most mezi těmi, kdo hledají přístup k umění a kultuře a těmi, kdo jsou  ochotni a připraveni jim tyto dveře otevřít. S vědomím úspěchů podobných projektů v zahraničí Juanita Kansil prostřednictvím tohoto inovativního projektu ukazuje ohromný potenciál kultury a umění právě pro sociální integraci a nalézání nových životních perspektiv, a to i těm, kteří často už v sebe a společnost nevěří.

Sára Křivánková

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: MNOHO SVĚTŮ - Jilemnický lidskoprávní spolek

Sára Křivánková stojí v čele neuvěřitelně aktivní dobrovolnické komunity MNOHO SVĚTŮ, která se věnuje otevírání lidskoprávních témat na maloměstech. Jejich působení zahrnuje široké spektrum aktivit, od organizace festivalu lidskoprávních dokumentů a dobročinných sbírek po přednášky na školách, dobrovolnické brigády s environmentálním zaměřením a lidskoprávní školu PŘEHRŠEL. V rámci školy propojuje MNOHO SVĚTŮ místní obyvatele a lidi z neziskového prostředí v diskuzích o tématech spojených s ochranou lidských práv. Aktivně se angažují i v online prostředí k tématům jako jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) či romská stipendia. Důsledky jejich práce jsou cítit přímo v komunitě – podpora ženské ambulance v uprchlickém táboře Moria (projekt Rowling Together) či podpora sociálně znevýhodněných rodin ve městě. Vzdělávají obyvatele Jilemnice v tématech změny klimatu, feminismu a migrace, a přispívají k integraci místní romské komunity.

Lenka Vonka Černá

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: Dobrovolnické centrum, z.s. Ústí nad Labem

Lenka Vonka Černá vyniká ve svém přínosu společnosti mimo jiné prostřednictvím Dobrovolnického centra z.s. v Ústí nad Labem, které založila a dodnes řídí. Její pomoc je funkční, praktická a nezná hranic rozsahu, druhu nebo charakteru situace. Během pandemie Covid-19 organizovala pomoc pro místní komunitu a nyní se věnuje koordinaci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Její dobrovolnický tým působí v širokém spektru aktivit, zahrnujících zřizování center pomoci uprchlíkům, kulturního ukrajinského klubu a projektu Housing First. Lenka Vonka Černá se věnuje tématice bezdomovectví a podpoře sociálně slabých skupin. Koordinuje tým dobrovolníků, kteří zajišťují nejen materiální pomoc, ale rovněž emocionální a vztahovou podporu.

6. Advokační činnost

V této kategorii oceňujeme jednotlivce i organizace, kteří se snaží ovlivňovat rozhodnutí v rámci politických, ekonomických a sociálních systémů a institucí ve prospěch prosazení lidských práv.

Pavel Sopuch

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Pavel je nejmladším oceněným aktivistou. Zastupuje děti vězněných rodičů, kterých je v České republice 30 000. Díky své odvaze je důležitou inspirací a příkladem i pro ostatní děti s touto náročnou životní zkušeností. Děkuji i jeho mamince a sourozencům, kteří ho dnes doprovází a podporují ho v této cestě. Pavlova síla a odvaha je důkazem, že i těžké zkušenosti v dětství nás nemusí zlomit, ale mohou nás naopak vybavit důležitými dovednostmi pro celý další život. Obdivujeme jeho pozitivní přístup, vnitřní sílu a houževnatost. Je inspirací pro nás všechny.

Viktor Heumann

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Organizace: Transparent

Viktor Heumann, spoluzakladatel organizace Transparent, se dlouhodobě angažuje v oblasti práv transgender a nebinárních osob. Transparent nabízí přímou podporu psychologickou, terapeutickou v těžkých životních obdobích, organizují podpůrné skupiny a volnočasové akce. Rovněž zajišťuje osvětu v oblasti vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí. Práce Viktora Heumanna a Transparentu významně přispívá k posílení práv transgender a nebinárních osob, ať už jde o nucené sterilizace při úřední změně pohlaví, problematiku jmen či další aspekty života lidí s transgender orientací v naší společnosti.

Ivana Königsmarková

Cena zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Ivana Königsmarková je významnou osobností a expertkou na oblast porodnictví. Celoživotně se zasazuje o možnost svobody volby místa a způsobu porodu. Své zkušenosti čerpá z dlouholeté přímé praxe soukromé porodní asistentky (od roku 1996) a rovněž z pětiletého vedení České komory porodních asistentek. Ivana Königsmarková stála u zrodu Centra aktivního porodu v nemocnici na Bulovce a profesní organizace porodních asistentek – Unie porodních asistentek, kde byla prezidentkou od roku 2012 do roku 2021. Její advokační činnost v oblasti porodnictví přispívá k postupnému zlepšování systému porodní péče v České republice. Zabývá se rovněž podporou spravedlnosti a posilování sexuálních a reprodukčních práv žen a dívek.