Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

5. 10. 2022 16:51

Dovednosti pro psychickou odolnost a vzájemný respekt by měly být systematicky rozvíjeny ve všech školách

Ve středu 21. září 2022 proběhla konference k tématu rozvoje dovedností pro psychickou odolnost a vzájemný respekt pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové a radního pro oblast školství hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. Na konferenci vystoupili pedagogové, psychologové a další odborní pracovníci, kteří se shodli na potřebě inovace této oblasti v rámci aktuálních změn českého kurikula, revizí RVP.

Cílem akce bylo hledání cest pro systematický rozvoj sociálně emocionálních dovedností žáků zahrnujících například schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy, zvládat náročné situace a další důležité měkké dovednosti jako nezbytného souboru dovedností pro život a práci v měnícím se světě.

Téma je důležité vzhledem k implementaci dlouhodobých strategií v oblasti duševního zdraví a zároveň je reakcí na výzvy spojené s pandemií, migrací a klimatickou změnou, které žáky nyní ovlivňují a s jejichž důsledky se budou muset v budoucnu vyrovnávat.

Probíhající změna českého kurikula, revize RVP (rámcových vzdělávacích programů), by měla rozvoj těchto dovedností výrazně podpořit. Tématem prezentací a diskuse byly inspirace z národních i zahraničních zkušeností. Mnoho evropských zemí posílilo vzdělávací obory zaměřené na osobnostní, sociální a kariérový rozvoj, a celkově podpořilo ve školách duševní zdraví a životní spokojenost (wellbeing).

„Každé dítě si zaslouží dostatečnou podporu školy v rozvoji sociálně emocionálních dovedností. Všichni potřebujeme umět dobře žít, společně s druhými, být připraveni na výzvy současného a budoucího světa,“ uvedla zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Výsledkem konference je návrh konkrétních kroků k ukotvení podpory rozvoje sociálně emocionálních dovedností (vycházející ze vzdělávacího obsahu Osobnostní a sociální výchovy a Etické výchovy) do rámcového vzdělávacího programu jako plnohodnotného vzdělávacího oboru s očekávanými výstupy a odpovídající časovou dotací. Dále také posílení metodické podpory školám pro přípravu a realizaci takto zaměřeného předmětu a rozvoj souvisejícího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Závěry konference budou dále diskutovány s ministrem školství Vladimírem Balašem. Platforma odborníků a dalších stakeholderů podporujících systematické začlenění sociálně emocionálních a dalších měkkých dovedností žáků do školního vzdělávání bude nadále intenzivně spolupracovat v průběhu revizí RVP a přinášet podněty pro potřebné  inovace kurikula v této oblasti.

Záznam z konference a prezentace jsou dostupné na www.konferencerozvojosobnosti.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie