22. 8. 2018 16:28

Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2017

Dne 22. srpna 2018 vzala vláda na vědomí (usnesením vlády č. 539/18 ze dne 22. srpna 2018) Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2017. .

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017 (dále jen „Zpráva“) je vypracována na základě usnesení vlády ze dne 24. července 2017 č. 555 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2016. Cílem materiálu je vyhodnotit situaci Romů v důležitých oblastech jejich života a pokrok v naplňování politiky romské integrace na národní, krajské a lokální úrovni. Zpráva reflektuje také legislativní a institucionální změny i jejich dopady na situaci Romů. Identifikuje dílčí úspěchy i neúspěchy integračních opatření, představuje příklady dobré praxe a upozorňuje na rizika, která mohou vést do budoucna ke zhoršení situace romské menšiny v ČR.

Zpráva vychází z podkladů, které pro její zpracování poskytly jednotlivé resorty a krajské úřady. Všechny krajské úřady a Magistrát hl. m Prahy zpracovaly Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2017. Účelem této zprávy není opakovat informace uvedené v krajských zprávách, ale tyto informace zobecnit pro celou ČR a vyzdvihnout trendy romské integrace v krajích. Významným zdrojem informací byly výzkumné zprávy a studie, které obsahují nové statistické údaje a poznatky k situaci Romů v ČR. V metodickém pokynu pro zpracování podkladů jak pro tuto Zprávu, tak pro krajské zprávy je kladen důraz na to, aby do příprav byli aktivně zapojeni zástupci Romů a organizací pracujících s Romy na lokální a regionální úrovni.


Poprvé jako zdroj informací pro Zprávu bylo užito závěrů a doporučení vyplývajících z diskuzí Národní romské platformy. Jedná se o výstupy projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy II. Hlavní aktivitou projektu byla regionální setkání, která se uskutečnila ve dnech 13.-15.02.2018 v Plzni, Hradci Králové a Jeseníku. Diskuze z těchto setkání jsou zachycena rovněž v publikaci Doporučení Národní romské platformy II pro implementaci Strategie romské integrace do roku 2020.

Zpráva v první kapitole představuje Romy jakožto významnou národnostní menšinu v ČR. Ve druhé kapitole Zpráva pojednává o strukturách řízení a o aktivitách institucí zapojených do realizace politiky romské integrace, včetně jejího financování ze státního rozpočtu. Třetí kapitola analyzuje situaci romské menšiny v klíčových oblastech života: kultuře, vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, zdraví a bezpečnosti. Čtvrtá kapitola je přehledem nejdůležitějších mezinárodních aktivit ve vztahu k romské integraci, které se uskutečnily na půdě EU, Rady Evropy či OBSE. Závěrem jsou shrnuty hlavní zjištění za rok 2017. V příloze Zprávy jsou podrobněji vysvětleny jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, včetně tabulek podpořených projektů z dotačních programů podporujících integraci Romů.

Cílem Zprávy je podat informaci o stavu romské menšiny a činnostech vlády ČR, krajů, obcí a občanské společnosti směřujících ke zlepšení postavení a emancipaci této menšiny, která je integrální součástí české společnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X