23. 2. 2015 14:40

Strategie romské integrace do roku 2020

Vládní kabinet na svém zasedání dne 23.2.2015 schválil Strategii romské integrace do roku 2020, kterou do vlády předkládal ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.  

Přijatá Strategie romské integracedo roku 2020 navazuje na předchozí koncepční materiály, především na Koncepci romské integrace 2009 – 2013. Jejím cílem je zvrátit do roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v ČR zejména ve vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální. Dále si klade za cíl nastartovat a urychlit pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi podstatnou částí Romů a většinovou populací. V neposlední řadě rovněž hodlá zajistit účinnou ochranu Romů před diskriminací a povzbudit rozvoj romské kultury a jazyka.

Situace romské menšiny patří k nejnaléhavějším otázkám vývoje české společnosti po roce 1989, v situaci sociálního vyloučení žije přibližně 1/3 Romů, která trpí nízkou vzdělaností, nekvalifikovaností, dlouhodobou nezaměstnaností a chudobou, většina Romů pak bez ohledu na jejich sociální situaci trpí předsudky, diskriminací a nárůstem rasismu a anticiganismu. Což je jev, který ohrožuje nejen Romy samotné, ale celou společnost.

Integrace je ve Strategii pojímána jako dvoustranný proces, jejím cílem je vytvoření celistvé a soudržné společnosti. Navrhovaná opatření si kladou za cíl zvrátit negativní trendy ve vývoji situace značné části Romů v ČR a obsahují řadu opatření a úkolů pro jednotlivá ministerstva a další subjekty v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče, bydlení sociální práce a bezpečnosti. Strategie zahrnuje také opatření směřující k podpoře Romů jako národností menšiny (obdobně jako jsou podporovány jiné národnostní menšiny v ČR).

Strategie v první části definuje sledovaný problém. Popisuje současné postavení Romů a základní společenské trendy, které úspěšnou romskou integraci znesnadňují. V dalších částech dokument předkládá vizi, rozdělení cílů a jednotlivá opatření, která by měla vést k dosažení stanovených cílů.

Ve strategii jsou navržena:
• opatření, jež nejsou určena pouze pro Romy, ale jsou relevantní pro Romy (např. inkluzivní vzdělávání, podpora zaměstnanosti, nástroje proti diskriminaci,...)
• opatřená zacílená na Romy - cílená opatření, jejichž adresáty a beneficienty jsou převážně, nikoli však výlučně Romové (např. zařazování osob ohrožené rasovou diskriminací a příslušníky etnických menšin mezi cílové skupiny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, podpora mimo jiné rozvoje sociálního podnikání se zaměřením na chudé oblasti, například tam, kde žije vyšší počet příslušníků romské menšiny,…)
• vyrovnávací opatření se objevují v oblasti vzdělávání, kde je nutné vyrovnat šance romských dětí a studentů na kvalitní vzdělání (např. opatření namířená na informovanost rodičů romských dětí, pokud jde o důležitost předškolního vzdělávání; dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol; zvyšování dostupnosti vysokoškolského vzdělání pro chudé studenty tak, aby se zvýšil i podíl romských studentů s vysokoškolským vzděláním,...).

Integrální součástí Strategie je její propojení na politiky prováděné nebo koordinované na úrovni EU a současně na mezinárodní iniciativy, zejména v rámci Rady Evropy, v návaznosti na iniciativu Dekáda romské inkluze a na doporučení kontrolních mechanismů OSN. Strategie implementuje společný evropský rámec opatření daný Doporučením Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech (Doporučení), které bylo přijato Radou EU 9. 12. 2013. Na základě Doporučení se bude na ČR, jako i na všechny další země EU, vztahovat monitorovací cyklus ze strany EK k naplňování Doporučení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X