Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

15. 2. 2011 12:40

Podpora romské menšiny v průběhu sčítání lidu, domů a bytů 2011

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny spolupracuje s Českým statistickým úřadem na informační strategii podpory sociálně vyloučených Romů při sčítání lidu, domů a bytů 2011. Cílem spolupráce je poskytnout Romům maximum informací o tom, jak bude připravované sčítání lidu probíhat, k čemu se výsledky sčítání používají a hlavně odpovědět na všechny dotazy, které mohou Romové k připravovanému sčítání lidu mít.
Významným faktorem, který působí na ochotu Romů přihlásit se úřední cestou ke své národnosti, je negativní zkušenost s evidencí Romů v minulosti, na kterou navazovala, zejména v období druhé světové války, protiromská opatření, která měla za následek i omezení jejich občanských a lidských práv.
.
Strategie podpory sčítání lidu od Úřadu vlády ČR bude směřovat:
1) k odbourání nedůvěry Romů a obav ze zneužití jimi poskytnutých údajů o národnosti;
2) ke zvýšení informovanosti Romů o průběhu sčítání lidu a o způsobu ochrany dat při jejich sběru a zpracování;
3) ke zvýšení informovanosti o vazbě výsledků sčítání lidu na výkon práv příslušníků národnostních menšin dle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
Obec, kde se přihlásí minimálně 10 % obyvatel k příslušnosti k některé z národnostních menšin, zřídí podle zákona výbor pro národnostní menšiny, jehož členy musí být i zástupci přihlášených menšin. Romové v nich budou moci mít díky výsledkům sčítání své zástupce.
Členové výboru dohlíží na dodržování práv příslušníků menšin, upozorňují zastupitelstvo na jejich potřeby, zasazují se o uchování kultury a jazyka menšin, prosazují potřebné sociální a vzdělávací programy.
Výbory budou zřízeny i na úrovni kraje, pokud se v něm přihlásí minimálně 5% obyvatel k příslušnosti k některé národnostní menšině)

4) k pomoci obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit při vyplňování sčítacích formulářů.
V rámci této strategie se připravují následující aktivity:
• Informační kampaň, jejíž součástí bude
1) tvorba a distribuce speciálních letáčků s informacemi o sčítání lidu, které budou odpovídat na nejčastější otázky Romů o sčítání, národnosti, občanství, ochraně sbíraných dat a podobně;
2) proškolení romských poradců, terénních pracovníků obcí a pracovníků nestátních neziskových organizací v přímé práci s Romy, kteří budou následně osobně předávat informace o sčítání lidu romským uživatelům sociálních služeb; dále diskuse s nimi na téma sčítání lidu ve vztahu k romské národnostní menšině;
3) představení tématu sčítání lidu ve vztahu k romské menšině na tiskových konferencích ve vybraných krajích;
4) publikace článků ve vybraných romských časopisech a novinách.
• Práce romských asistentů sčítacích komisařů ve vytipovaných lokalitách
Tyto aktivity se realizují koordinovaně ve spolupráci Českým statistickým úřadem a se zapojením krajských koordinátorů pro romské záležitosti v jednotlivých krajích. Nad jejich plněním dohlíží Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace, který funguje pod Radou vlády pro záležitosti romské menšiny. Podpora Romů v této oblasti je jedním z opatření, která vyplývají z Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013, schválené vládou dne 21. prosince 2009 usnesením č. 1572.
Sčítání lidu využívá při sběru etnických dat metodu sebeidentifikace, kterou Rada vlády pro záležitosti romské menšiny považuje za eticky nejpřijatelnější metodu, protože dává příležitost Romům se dobrovolně, svobodně a informovaně přihlásit k národnosti.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty