Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

17. 7. 2006 12:45

Koncepční materály 1997-2004(Zabezpečení TSP)

Návrh vhodného institucionálního řešení zabezpečení programu terénní sociální práce

1. Vývoj programu Podpory terénní sociální práce
Program Podpory terénní sociální práce (dále jen „program“) vychází z Koncepce romské integrace (2001, 2002, 2003) a usnesení vlády ze dne 19. dubna 2000 č. 386, k Zásadám poskytování účelových dotací z položky Podpora projektů integrace romské komunity kapitoly Všeobecná pokladní správa zákona č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000.

Cílem terénní sociální práce je:

- zlepšení sociálních kompetencí sociálně vyloučených jednotlivců (příslušníků romských komunit) v cílové komunitě tak, aby se zvýšila jejich schopnost účastnit se aktivit běžných pro ostatní občany (vést běžný způsob života);

- zabránit sociálnímu vylučování příslušníků romských komunit, zejména dlouhodobou individuální prací s omezeným počtem klientů a rodin v jejich prostředí;

- mapování situace v romských komunitách.

Prostředkem k naplňování cílů terénní sociální práce je zaměstnávání terénních sociálních pracovníků obcemi. Program hradí náklady spojené se mzdou, cestovným, dalším vzděláváním terénních sociálních pracovníků a náklady spojené s aktivitami podporujícími motivaci klientů. Přehled o počtech terénních sociálních pracovníků zapojených do programu v minulých letech dává následující tabulka.
Vyhodnocení programu za rok 2002 poskytlo první konkrétní údaje o struktuře a stavu romských komunit, ve kterých byl program obcemi a okresními úřady realizován.[1] Získaná data potvrdila stále vysoké procento nezaměstnaných příslušníků romských komunit, což koresponduje i se vzdělanostní strukturou, kde více než z 65 % převažuje základní vzdělání získané na základní škole či zvláštní škole. Vezmeme-li v úvahu četnost jednotlivých typů poskytnutých služeb, vyplývá z ní jednoznačně, že příslušníci romských komunit potřebují nadále podporu v oblasti sociální, povinné školní docházky, bydlení, zaměstnanosti a vhodného trávení volného času jako prevence kriminality a patologických závislostí.
V roce 2003 bylo v rámci programu podpořeno 59 obcí, které zaměstnaly 90 terénních sociálních pracovníků, kteří pracovali v 81 lokalitách. Celkem bylo rozděleno obcím 9 792 391,- Kč. Údaje za rok 2003 potvrzují odůvodněnost poskytování specifických sociálních služeb příslušníkům romských komunit v oblasti povinné školní docházky, sociálních dávek, bydlení, nezaměstnanosti (resp. přístupu na trh práce) a vhodného trávení volného času jako prevence kriminality a patologických závislostí. Terénní sociální práce se ukazuje i jako vhodná pomoc při realizaci a zavádění komunitního plánování. V případě sledovaných jevů: záškoláctví, prostituce, nízké kvality bydlení, gamblerství, lichvy, nedostačné hygieny a kriminality se v roce 2003 pozitivní trendy projevily. V žádném z výše uvedených jevů nenastalo zhoršení. V několika lokalitách byly tyto problémy úplně vyřešeny (2 lokality u záškoláctví, 1 lokalita u nízké kvality bydlení, 1 lokalita u nedostatečné hygieny, 2 lokality u výskytu kriminality). U ostatních jevů se zmenšila míra závažnosti.
V roce 2004 bylo podpořeno 46 obcí, které zaměstnaly 77 terénních sociálních pracovníků. Celkem bylo rozděleno 10 189 474,- Kč. Pokles počtu podpořených obcí byl způsoben nedostatečným objemem finančních prostředků. Požadavky na tento rok dosáhly sumy téměř 14 mil. Kč.
Dosavadní zkušenosti s program zřetelně ukazují na nutnost jeho pokračování i v dalších letech a na vhodnost jeho rozšíření o nové obce (komunity) a podporu dalšího vzdělávání terénních sociálních pracovníků.
Poskytování dotací obcím se do roku 2004 řídilo příslušným metodickým pokynem schváleným Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada“), který upravoval všechny části dotačního řízení. Podle tohoto pokynu byla obcím dosud poskytována maximální částka na jednoho terénního pracovníka ve výši 160 000,- Kč s podmínkou minimální finanční spoluúčasti ve výši 15% (v roce 2003 10%).

Dotace byly poskytovány na tyto výdaje:
a) Mzdové prostředky včetně povinného pojistného, placeného zaměstnavatelem, a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
b) Výdaje spojené s provozními náklady: cestovné (nebylo možné hradit výdaje spojené s cestami do zahraničí), telekomunikační služby (včetně případného připojení na internet), poplatky, kancelářské potřeby.
c) Výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace terénního sociálního pracovníka: účast na konferencích, seminářích a odborných školeních a na nákup odborné literatury. Částka na tyto výdaje nesměla přesáhnout 10% z celkové požadované dotace.
d) Výdaje spojené s motivací klientů a výdaje na úhradu nákladů spojených s realizací volnočasových aktivit pro děti a dospělé klienty, o které terénní sociální pracovník pečuje (pobytové akce nebylo možné hradit).
e) Výdaje spojené s nákupem takového materiálu, který sloužil pouze k nejnutnějším opravám obydlí klientů, nikoli ke zhodnocení majetku; především jako prostředek pro zvýšení aktivity klienta při řešení svých životních problémů. Částka na tyto výdaje nesměla přesáhnout více než 10% z celkové požadované dotace. Podmínkou bylo, že se na všech těchto nákladech spolupodíleli klienti ve výši 50% nákladů, celková částka včetně spoluúčasti klienta nesmí přesáhnout 2 000,- Kč – částka za kalendářní rok včetně spoluúčasti klienta nesmí u jednoho klienta přesáhnout 3 000,- Kč.
f) Na úhradu nákladů spojených s řešením problémů v působnosti terénního sociálního pracovníka (např. cestovních výloh, poplatků a nákladů na pořízení fotografií souvisejících se získáním osobních dokladů nebo jiných dokumentů). Částka na tyto výdaje nesměla přesáhnout 3% z celkové požadované dotace. Náklady klienta mohly být uhrazeny pouze v případě, že vedoucí pracovník, kterému terénní sociální pracovník podléhá, s jejich uhrazením vyslovil předem souhlas. (Na prostředky vydané klientovi není možné hledět jako na prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Klient tedy nemůže být postižen za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

2. Současné institucionální zabezpečení
V letech 2000 – 2004 se na realizaci programu podílely Rada, její kancelář a Ministerstvo financí jako správce kapitoly Všeobecná pokladní správa ve státním rozpočtu. Pro program terénní sociální práce byly finanční prostředky každoročně alokovány jako položka „Podpora projektů integrace romských komunit“.
V roce 2003 a 2004 byly dotace poskytovány podle metodického pokynu zpracovaného na základě konzultací s Ministerstvem financí a schváleného předsedou Rady. Proces poskytování dotace je tedy rozdělen do dvou částí: zpracování žádostí o dotaci a rozhodování o jejich přidělení probíhá na Úřadu vlády; poskytování dotace provádí Ministerstvo financí.
V současné době je tedy administrace programu zabezpečena následujícím způsobem.
Rada navrhuje rámcové určení finančních prostředků alokovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa na integraci romských komunit.
Kancelář Rady na základě pověření Rady přijímá a eviduje žádosti o dotace, provádí kontrolu formálních náležitostí žádostí a připravuje podklady pro jednání hodnotitelské komise. Kancelář Rady zpracovává výsledky jednání této komise a připravuje podklady pro jednání Rady. Výsledky jednání Rady zpracovává do příslušných dokumentů a předává je Ministerstvu financí.
Ministerstvo financí na základě výběru uchazečů o dotaci a stanovení její konkrétní výše výběrovou komisí dotačního programu uvolňuje finanční prostředky do rozpočtů obcí.

3. Navrhované institucionální zabezpečení programu
Navrhované institucionální zabezpečení programu stanoví jako poskytovatele dotace Úřad vlády ČR s tím, že finanční prostředky určené na tento program budou alokovány v rozpočtové kapitole Úřadu vlády ČR. Dostavení role Rady a kanceláře Rady se nemění. Na kancelář Rady a Úřad vlády ČR přejdou úkoly, které v dosavadním institucionálním zabezpečení programu provádělo Ministerstvo financí.

Soulad navrhovaného institucionálního zabezpečení s právními předpisy
Rozpočtová pravidla stanoví (§ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.), že dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu může poskytnout pouze ústřední orgán státní správy, Akademie věd České republiky a Grantová agentura České republiky, nebo ten, koho určí zvláštní zákon.
Zákon č. 219/2002 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), přiznal Úřadu vlády ČR postavení ústředního orgánu státní správy, který tak může poskytnout dotace ze své rozpočtové kapitoly.
Působnost při poskytování dotací na program Podpory terénní sociální práce je ve vztahu k Úřadu vlády ČR dovozována z:
-§ 28 zákona č. 219/2002 Sb., který stanoví, že Úřad vlády plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
-Čl. I statutu Rady (usnesení vlády č. 100 ze dne 28. ledna 2004), který stanovuje Radu jako stálý, poradní, iniciační orgán vlády pro otázky romské komunity.
-Čl. 2 statutu stanoví mj., že Rada navrhuje rozdělení finančních prostředků vyčleněných na doplňkové programy na podporu integrace romské komunity.
-Čl. 9 a 10 stanoví, že činnost Rady zabezpečuje kancelář Rady, která je organizační součástí Úřadu vlády ČR. V čele kanceláře stojí ředitel, jehož do funkce jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady vedoucí Úřadu vlády ČR.

Změny v průběhu dotačního řízení na rok 2005
Dotace budou poskytnuty pouze těm obcím, které budou schváleny Radou na základě doporučení výběrové komise jmenované předsedou Rady na návrh ředitele kanceláře (tajemníka) Rady.
Na základě usnesení Rady bude Ministerstvo financí požádáno vedoucím Úřadu vlády ČR o rozpočtové opatření, které převede z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Podpora projektů romské integrace částku ve výši 10 mil. Kč do kapitoly Úřadu vlády ČR.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydávat Úřad vlády ČR. Součástí rozhodnutí budou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití finančních prostředků ze státního rozpočtu dodržet. Přidělené finančních prostředky budou uvolňovány jednorázově – jedná se cca o 60 platebních příkazů a bankovních převodů, které budou prováděny v souladu se směrnicemi Úřadu vlády ČR.
Obcím bude poskytována maximální částka na jednoho terénního pracovníka ve výši 160 000,- Kč s podmínkou minimální finanční spoluúčasti 25%.

Kontrola a vyúčtování dotací
Při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace a uplatnění sankcí při neoprávněném použití, nesplnění finanční spoluúčasti nebo zadržení finančních prostředků bude postupováno v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, vyhlášky Ministerstva financí č. 64/2002 SB., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
Předběžná kontrola je zajištěna v první fázi dotačního řízení – formálního posuzování žádostí.
Průběžná kontrola bude prováděna namátkově mezi příjemci dotace v místě realizace v rozsahu 5 – 10% z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků.
Následná kontrola bude prováděna u všech příjemců dotace v rámci kontroly vyúčtování dotace.

[1] Informace o využití finančních prostředků na Podporu projektů integrace romské komunity v roce 2002 byla vládě podána 30. května 2003.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X