Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 1. 2020 16:44

Vládní výbor pro personální nominace

Činnost Vládního výboru pro personální nominace byla ukončena usnesením vlády č. 82 ze 27. ledna 2020.

Vládní výbor pro personální nominace zřizuje vláda jako svůj poradní orgán pro posuzování personálních nominací osob, které mají zastupovat stát v dozorčích radách obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků nebo národního podniku.

Činnost Vládního výboru pro personální nominace se řídí StatutemJednacím řádem.

Složení Vládního výboru

Ing. Yvona Charouzdová
předsedkyně

JUDr. Vít Samek
člen

Ing. Petr Jan Kalaš
člen

Zásady pro posuzování návrhů na jmenování osob do dozorčích rad:

 • objektivita,
 • profesionální přístup,
 • diskrétnost.

Návrh personální nominace musí obsahovat:

 • důvod pro personální nominaci, a to jak objektivní (např. rezignace člena, doplnění člena apod.), tak subjektivní (proč je osoba nominovaná, např. odbornost, manažerské schopnosti apod.);
 • životopis ve formátu EUROPASS;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • ověřenou kopii dokladu o bezdlužnosti ne starší 3 měsíců;
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • čestné prohlášení navrhované osoby, že se zastupováním státu nedostane do střetu veřejného zájmu se zájmy osobními a že splňuje všechny požadavky předpokládané právním řádem pro danou pracovní pozici, souhlas nominanta se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení, souhlas nominanta s tím, že Vládní výbor pro personální nominace může použít veřejné zdroje k ověření údajů o jejich osobě (formulář ke stažení);
 • přehled stávajících členů dozorčí rady s uvedením doby trvání členství v dozorčí radě a odborné zaměření všech členů;
 • informace, kdo bude zastupovat předkladatele návrhu, včetně uvedení kontaktů.

Návrh personální nominace je třeba spolu s přílohami zasílat v 1 originálním písemném vyhotovení k rukám tajemníka Vládního výboru pro personální nominace Mgr. Janu Večeřovi na adresu nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Předkladatel je odpovědný, že osoba navrhovaná jako zástupce do dozorčí rady splňuje všechny zákonné požadavky pro danou funkci, posuzovaná osoba toto rovněž stvrdí v čestném prohlášení, které je nedílnou součástí návrhu personální nominace.

Jednání Vládního výboru pro personální nominace se uskutečňují dle potřeby tak, aby byla dodržena lhůta čtrnácti dnů, do kdy musí Vládní výbor pro personální nominace zaujmout stanovisko k došlému návrhu. Lhůta poběží ode dne, kdy k rukám tajemnice Výboru dojde návrh splňující všechny požadavky a obsahující všechny výše uvedené dokumenty.

K posouzení jednoho návrhu si členové Vládního výboru pro personální nominace vyhrazují maximálně 1 hodinu, předkladatel bude spolu s navrhovanou osobou pozván na konkrétní den a hodinu.

Stanovisko Vládního výboru pro personální nominace k návrhu nominace bude zasláno předkladateli bez zbytečného odkladu poté, co členové Vládního výboru pro personální nominace dospějí k závěru.

Výstupy Vládního výboru pro personální nominace včetně konkrétních výsledků jednotlivých řízení budou veřejnosti komunikovány tiskovým odborem Úřadu vlády.

Osoba navrhovaná jako zástupce státu do dozorčí rady si na úvod jednání Vládního výboru pro personální nominace připraví 5 minutovou prezentaci, ve které shrne svoji představu svého fungování v dozorčí radě. Při prezentaci bude možné využít dataprojektor, který bude zajištěn Úřadem vlády. Členové Vládního výboru pro personální nominace následně budou klást v rámci vedeného pohovoru (čl. 2 odst. 3 Statutu Výboru) doplňující dotazy.

Hodnotící kritéria ve smyslu čl. 2 odst. 4 Statutu Výboru:

 • hodnocení ukázkové prezentace (posuzovat se bude obsah, forma, řízení času;
 • pracovní zkušenosti/vzdělání (se zaměřením na konkrétní zkušenosti z oboru dle potřeby dozorčí rady, dosavadní úspěchy, relevantní vzdělání, publikační činnost, znalost jazyků dle zaměření konkrétní právnické osoby;
 • řízení lidí (posuzovat se bude zejména, jak se nominant umí orientovat na cíl, jaké jsou jeho komunikační dovednosti, schopnost přesvědčit a prosazovat i nepopulární záležitosti, anticipovat;
 • osobnostní předpoklady (posuzovat se bude zejména morální a osobní integrita, schopnost vize, proaktivita/schopnost inspirovat, asertivita a sebejistota, schopnost činit rozhodnutí);
 • týmová spolupráce (posuzovat se bude zejména schopnost pracovat v týmu, pozitivní přístup, způsob řešení problémů, schopnost řídit krizovou situaci);
 • finanční gramotnost (posuzovat se bude zejména zaměření na efektivitu, na hospodárnost, na profitabilitu, schopnost vnímat věci ve finančních souvislostech).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy