Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

23. 2. 2016 19:46

Informace o Řídícím výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Usnesením č. 5 ze dne 15. února 2015 uložila Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen Rada) svému sekretariátu připravit úpravu Statutu a Jednacího řádu Rady vlády tak, aby připravil strukturu, která bude mít legitimitu rozhodovat v době mezi jednáními Rady, konkrétně například udílet mandát výborům k jejich zapojení do rozhodovacích procesů či rozhodovat o činnostech klíčových pro RVUR (zejména aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje). Sekretariát Rady za tímto účelem navrhl zřízení Řídícího výboru Rady, který byl na základě nového Statutu Rady schválen na jejím 28. jednání dne 7. května 2015 a po úpravách v meziresortním připomínkovém řízení schválen usnesením vlády ze dne 29. července 2015 č. 622. Řídící výbor funguje v době mezi jednáními Rady a dává výborům Rady mandát účastnit se např. meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím ÚV ČR či předkládat svá stanoviska a doporučení vládě.

Článek 7 Statutu Rady schváleného usnesením vlády z 29. července 2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje stanovuje fungování Řídícího výboru následovně:

 1. Řídící výbor je řídícím a koordinačním orgánem Rady.
 2. Řídící výbor je tvořen tajemníkem Rady a sedmi členy Rady nebo jejích výborů.
 3. Do Řídícího výboru jsou voleni 4 členové ze zástupců ministerstev a 3 členové ze zástupců sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací.
 4. Členy Řídícího výboru jmenuje a odvolává předseda Rady po schválení Radou.
 5. Jednání Řídícího výboru svolává a vede tajemník Rady. Jednání se koná zpravidla jednou za měsíc a jsou na něj zváni předsedové výborů a vedoucí pracovních skupin přímo zřízených Radou.

Funkce Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) je stanovena v čl. 7 odst. 6 Statutu Rady podle kterého ŘV zejména:

 1. řídí a koordinuje činnost Rady, výborů a pracovních skupin v době mezi zasedáními Rady,
 2. koordinuje a kontroluje naplňování plánu práce Rady,
 3. kontroluje plnění úkolů zadaných Radou výborům a pracovním skupinám,
 4. zadává doplňující úkoly výborům a pracovním skupinám ve vztahu k plánu práce Rady,
 5. posuzuje podklady a návrhy usnesení předložené výbory a pracovními skupinami a rozhoduje o jejich uplatnění v době mezi zasedáními Rady,
 6. schvaluje podněty výborů k jejich činnosti,
 7. spolupracuje se Sekretariátem na organizaci jednání Rady.

S ohledem na probíhající aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje bude jednou z hlavních činností ŘV koordinace přípravy aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje včetně rozhodnutí o postupu v jednotlivých fázích aktualizace na základě podkladů Oddělení pro udržitelný rozvoj, které aktualizaci zajišťuje.

Personální obsazení Řídícího výboru Rady schválené na 29. jednání Rady dne 9. listopadu 2015.

Instituce Zástupce (člen/ka Rady) Zástupce na pracovní úrovni
Ministerstvo životního prostředí Brabec Richard Smrž Vladislav
Ministerstvo pro místní rozvoj Letáčková Olga Škorňa David
Ministerstvo práce a sociální věcí Marksová-Tominová Michaela Zdeněk Fidler
Ministerstvo průmyslu a obchodu Mládek Jan Kulhánková Pavlína
Českomoravská konfederace odborových svazů Šulc Jaroslav  
Společnost pro trvale udržitelný život Dlouhý Jiří  
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Jan Žůrek Pavel Kafka, Petr J. Kalaš, Ivo Hlaváč, Ivo Gajdoš

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty