Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 6. 2010 14:24

Rada vlády pro informační společnost - RV KIS

Rada byla zrušena usnesením vlády č.961, kdy došlo ke Zřízení Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.


Je odborným poradním orgánem vlády pro oblast konkurenceschopnosti a informační společnosti.

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RV KIS) byla ustavena na základě usnesení vlády č. 293 z 28. června 2007. Na základě usnesení vlády č. 723 ze dne 18. září 2013, o stanovení dalšího postupu v naplňování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 – 2020, bylo rozhodnuto, že tato agenda bude převedena zpět na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Následně pak usnesením vlády č. 927 ze 4. prosince 2013 bylo obměněno složení Rady a novelizován Statut Rady.

  • V oblasti konkurenceschopnosti má Rada zejména za úkol koordinovat implementaci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012-2020.
  • V oblasti informační společnosti má Rada plnit koordinační roli místo zrušeného ministerstva informatiky a poskytovat vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních a národních projektů.

Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost řídí Předsednictvo rady, v jehož čele stojí předseda vlády, dále pak 1. místopředseda Rady, kterým je ministr průmyslu a obchodu a 2. místopředsedou je ministr vnitra.

Kromě předsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra vnitra jsou dále členy Rady zástupci Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy a Technologické agentury ČR, a to nejméně na úrovni náměstka ministra. Další členy Rady je možné nominovat na základě platného Statutu.

Činnost Rady, předsedy Rady a Předsednictva Rady zabezpečuje Sekretariát Rady, který je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto Útvar implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti.

Za činnost Sekretariátu Rady je odpovědný tajemník Rady. Tajemníka Rady jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh 1. místopředsedy Rady. Tajemník se účastní zasedání Rady a Předsednictva Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X