Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

13. 11. 2009 17:23

30. října 2009

Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 30. října 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina (Příloha č. 1 k tomuto zápisu).
 
Schůzi Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídil jeho předseda Ing. R. Haken.
 
 
Program schůze:
 
1)     Zahájení (náměstek ministra pro lidská práva Mgr. Czeslaw Walek)
2)     Aktuální informace z Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
3)     Partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni – informace o současné situaci na národní úrovni a v jednotlivých krajích
4)     Diskuse k metodice uzavírání partnerských dohod na krajské úrovni
5)     Návrh harmonogramu postupných kroků dle této metodiky v jednotlivých krajích
6)     Určení data a místa konání příští schůze
7)     Různé
 
 
Ad 1) Zahájení
 
Schůzi Výboru zahájil jeho předseda Ing. R. Haken a předal slovo náměstkovi ministra pro lidská práva Mgr. C. Walkovi.
Mgr. C. Walek uvedl, že Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“) je poradním orgánem vlády, který se systematicky zabývá neziskovým sektorem. V žádném případě nelobbuje za zájmy nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“). Poděkoval členům RVNNO a jejích výborů za dobře odváděnou práci, kterou vykonávají bez finančního ohodnocení. Dále Mgr. C. Walek představil priority ministra Kocába a vlády do konce jejího funkčního období, které vzešly ze setkání NNO s předsedou vlády a ministrem pro lidská práva. V důsledku ekonomické krize nebudou navyšovány finanční prostředky pro NNO. Bude však dbáno na to, aby byly rozpočtové škrty pro rok 2010 prováděny proporčně a ne na úkor NNO. Proces poskytování dotací NNO bude urychlen, budou proto novelizovány Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady“). Bylo by proto vhodné provést podobnou změnu i na krajské úrovni. Další prioritou je zefektivnění čerpání prostředků z evropských fondů. Zásadní prioritou je změna legislativního rámce pro NNO: novela zákona o obecně prospěšných společnostech, která je už v poslanecké sněmovně, novela zákona o nadacích a nadačních fondech, kterou 2. listopadu 2009 projedná vláda, a především věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Prioritou je i podpora NNO na regionální úrovni, proto ministr pro lidská práva přikládá práci Výboru a její provázanosti na práci RVNNO velký význam. Na minulém zasedání RVNNO byla projednána informace o uzavření Memoranda o spolupráci s neziskovými organizacemi mezi Asociací krajů a Asociací NNO a následném uzavírání dohod o spolupráci mezi neziskovým sektorem a krajskými samosprávami, předložená Výborem. RVNNO tuto informaci vzala na vědomí, avšak s navrženým postupem nesouhlasila. V současné době tedy postup, navržený Výborem, nemá podporu RVNNO ani jejího předsedy. Mgr. C. Walek zdůraznil, že si je vědom toho, jak důležité je pro kraje i NNO jednání o vzájemném partnerství. Je proto přesvědčen, že pokud tento postup bude mít charakter systémového opatření, respektující pluralitu neziskového sektoru na regionální úrovni, bude o něm RVNNO opět jednat.
Ing. R. Haken poděkoval Mgr. C. Walkovi za úvodní slovo. Dále uvedl, že dnešní schůze se bude věnovat především metodice uzavírání smluv mezi kraji a NNO, a to jak po stránce technické, tak po stránce obsahové. Ing. R. Haken poté požádal nové členy Výboru, aby se stručně představili.
 
 
 
Ad 2) Aktuální informace z Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 
Ing. R. Haken požádal JUDr. H. Frištenskou o informace z posledního zasedání RVNNO, které se uskutečnilo dne 25. září 2009.
JUDr. H. Frištenská stručně představila RVNNO a její výbory.
M. Čermák, který se z minulého zasedání RVNNO omluvil, požádal JUDr. H. Frištenskou o informaci o tom, jak RVNNO projednala memorandum mezi Asociací krajů České republiky (dále jen „AK ČR“) a Asociací NNO v České republice (dále jen „ANNO ČR“).
JUDr. H. Frištenská uvedla, že RVNNO byl předložen postup uzavírání dohod mezi kraji a NNO a byla požádána o jeho schválení. Podle tohoto návrhu měla dohody v krajích uzavírat ANNO ČR, resp. její krajská asociace, a v těch krajích, kde neexistuje, měl dohodu za NNO uzavřít příslušný člen Výboru, zastupující určitou NNO v kraji. K tomu by měl podporu RVNNO. RVNNO s tímto návrhem nesouhlasila, protože o celém procesu neměla dostatek informací a neměla k dispozici ani už podepsané memorandum mezi AK ČR a ANNO ČR. RVNNO si přeje více informací, aby mohla se rozhodnout, zda tento proces a jeho metodiku podpořit.
 
 
 
Ad 3) Partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni – informace o současné situaci na národní úrovni a v jednotlivých krajích
 
Ing. R. Haken na úvod shrnul dosavadní historii vytváření institucionálního rámce partnerství mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem na krajské úrovni. M. Čermák ho doplnil s tím, že AK ČR uvítala podpis memoranda právě s ANNO ČR, neboť se jedná o subjekt, který s AK ČR už v minulosti vyjednával o spolupráci mezi neziskovým sektorem a kraji. AK ČR podepsala memorandum s ANNO ČR především s cílem urychlit celý proces a také proto, že se jednalo o partnera se zastoupením ve většině krajů. Podle M. Čermáka jsou kraje spolupráci s NNO nakloněny a mohou jim poskytnout veškerou možnou podporu, s výjimkou finančních prostředků, což je způsobeno současnou ekonomickou situací.
Ing. D. Žárský požádal o vyjádření i předsedu ANNO ČR PhDr. K. Schwarze.
PhDr. K. Schwarz uvedl, že na červnovém zasedání Rady AK ČR byli shodou okolností pozváni i zástupci ANNO ČR. Hejtmani se nakonec rozhodli nad materiálem jednat sami. Memorandum mělo několik verzí. Podepsané memorandum je kompromisem v tom smyslu, aby neukládalo krajům povinnosti, což AK ČR ani nemůže. AK ČR se rozhodla podepsat memorandum s ANNO ČR, protože jako partnery chtěli existující právní subjekt, který zastřešuje jistou část neziskového sektoru. Memorandum podle PhDr. K. Schwarze otevírá možnost pracovat dál na úrovni krajů.
Mgr. P. Kalousová konstatovala, že má s touto záležitostí systémový problém. Výbor má pro RVNNO plnit odbornou agendu. RVNNO toto memorandum neschválila, přitom v již podepsaném memorandu je odkaz na Výbor, který má sloužit jako platforma pro jednání. Nebyla jí jasná návaznost tohoto procesu na Výbor a RVNNO, což byl hlavní důvod, proč RVNNO memorandum nepodpořila.
Mgr. K. Morávková konstatovala, že memorandum je dohoda dvou subjektů – AK ČR a ANNO ČR. Tento Výbor, ani RVNNO, nemají právní subjektivitu, a nemohou tudíž nic podepsat.
JUDr. H. Frištenská odpověděla, že Výbor je vlastně jednou z pracovních skupin RVNNO. To, že ANNO ČR podepsala s AK ČR memorandum, je jistě skvělá věc, ale nemá to nic společného s RVNNO, pokud RVNNO toto memorandum neschválila.
Mgr. P. Kluzová podpořila myšlenku ponechat podepisování dohod na platformě tohoto Výboru, jehož členy jsou delegovaní zástupci krajů i NNO. ANNO ČR nemá ve všech krajích svá zastoupení.
Ing. D. Žárský kritizoval, že od poslední schůze Výboru uplynulo už pět měsíců a že neschází dostatečně často.
M. Čermák vysvětlil, že memorandum podepsala ANNO ČR, protože to byl subjekt, který už přes tři roky s AK ČR jednal. Neznamená to, že ANNO ČR zastupuje celý neziskový sektor. Bylo přece dohodnuto, že jednotlivé dohody na krajích budou otevřené všem NNO.
Ing. J. Němec uvedl, že je členem např. České rady humanitárních organizací, což je také střešní organizace. Podle uzavřeného memoranda to však vypadá, jako by se kraje do budoucna měly bavit pouze s ANNO ČR. Proto je třeba znát názor i ostatních střešních organizací.
JUDr. H. Frištenská souhlasila s tím, aby se Výbor scházel častěji. Střešních nebo síťových organizací jsou jistě desítky. Uvedla, že obsah memoranda je jistě v pořádku, ale v pořádku není skutečnost, že bylo uzavřeno pouze s jednou střešní organizací, a to z pověření Výboru.
PhDr. B. Hejná uvedla, že kraje uzavřely velice rámcový dokument, od kterého se bude moci odvíjet další spolupráce. Setrvávat na institucionalizovaném postupu, tj. projednat text Výborem, pak RVNNO, pak vládou a potom to teprve bude text, který budou kraje moci podepisovat, není vhodné. Kraje mají široký kompetenční rámec. Podle PhDr. B. Hejné je zapotřebí se s nastalou situací nějakým způsobem vyrovnat a nekritizovat kraje a ANNO ČR za to, že memorandum v rychlosti podepsaly. Výbor a RVNNO by tomuto procesu měli pomáhat.
A. Sedláček uvedl, že je předsedou České rady dětí a mládeže, jedné ze střešních organizací. Text memoranda považuje za dobrý. Jako člen RVNNO se při hlasování o memorandu zdržel, bylo to však kvůli tomu, že text memoranda nebyl k dispozici. Byl přesvědčen, že právě z tohoto důvodu memorandum RVNNO neschválila, ne proto, že by nebyly naplněny formální předpoklady.
JUDr. H. Frištenská opět zdůraznila, že ani ona, ani sekretariát a jistě ani samotná RVNNO nebudou mít nic proti textu memoranda. Nicméně není v pořádku, aby se takové memorandum, jako dohoda mezi AK ČR a ANNO ČR, dohodlo na půdě Výboru, kde má být zajištěna v maximální možné míře pluralita neziskového sektoru, na kterém je koncipována celá práce RVNNO.
Ing. M. Uchytil se vyjádřil k návrhu obsahu memoranda (viz podkladový materiál pro dnešní schůzi, Příloha č. 2 k tomuto zápisu „Oblasti spolupráce“). Považoval to za jistý diktát. Vadilo mu např., že kraje by měly povinně zřídit jedno pracovní místo pro záležitosti neziskového sektoru. Upozornil, že vzhledem k současné ekonomické situaci jsou kraje nuceny naopak propouštět zaměstnance. Neměl nic proti různým způsobům podpory NNO, ale vyjádřil nesouhlas s finančními požadavky.
Mgr. K. Morávková uvedla, že nechápe, proč je Výbor kritizován za memorandum, když se o něm na půdě Výboru vůbec nejednalo. Vyjednávání memoranda probíhala mimo tento Výbor.
M. Čermák doporučil opustit tuto debatu. Podle jeho přesvědčení RVNNO na svém příštím zasedání memorandum bez problému schválí, protože už ho bude mít k dispozici.
Ing. R. Haken konstatoval, že Výbor by měl mít za úkol vytvořit metodiku podepisování jednotlivých dohod na krajské úrovni. Výbor skutečně není platformou jen pro jednu střešní organizaci. Krajské dohody se proto budou týkat všech NNO, které k nim budou chtít přistoupit. Partnerství však nemůže být vynucené. Pokud např. kraj nebude chtít podepsat dohodu s nějakou konkrétní NNO, nedovede si Ing. R. Haken zatím představit způsob, jakým by se tento problém měl systémově řešit. Memorandum mezi AK ČR a ANNO ČR skutečně vzniklo do jisté míry mimo tento Výbor. V memorandu se však píše o neziskovém sektoru en bloc. Každopádně je však třeba brát toto memorandum jako něco, s čím se dá dále pracovat a co bude pro NNO přínosem.
Ing. R. Haken poté požádal přítomné zástupce krajské samosprávy a NNO, aby prezentovali současný stav spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru v daném kraji.
D. Černý (NNO – Ústecký kraj) uvedl, že hned po minulé schůzi Výboru se pokusil iniciovat setkání s vedením kraje. Setkal se však s velmi negativním přístupem. Pravděpodobně to bylo tím, že hejtmanka Ústeckého kraje čekala na stanovisko AK ČR. Podařilo se jim však setkat se s pověřenou radní.
Ing. M. Uchytil (radní – Královéhradecký kraj) konstatoval, že z NNO ho v této věci nikdo nekontaktoval.
Mgr. K. Morávková (NNO – Liberecký kraj) ke Královéhradeckému kraji uvedla, že je to možná i tím, že tam neexistuje střešní organizace NNO. Za Liberecký kraj konstatovala, že mají podepsanou dohodu o spolupráci s krajem již od roku 2002. Partnerství se uspokojivě vyvíjelo v rámci Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu, po jeho ukončení se však nemateriální aspekty partnerství začaly vytrácet. Konkrétní návrh dohody včetně finanční podpory mezi Libereckým krajem a Asociací NNO Libereckého kraje je již připraven, kvůli jednomu spornému bodu (účast NNO v komisích a výborech kraje) ho však zatím rada kraje neschválila. Byla by to první systémová podpora NNO v Libereckém kraji. Za dosavadní největší úspěch NNO v kraji považovala Mgr. K. Morávková jmenování statutární zástupkyně hejtmana Ing. Lidie Vajnerové kontaktní osobou pro neziskový sektor.
M. Čermák (náměstek hejtmana – Karlovarský kraj) uvedl, že minulá zkušenost byla velmi negativní. Neziskový sektor byl podle něho v rozkladu. Nyní jednání probíhají a čeká se hlavně na metodiku postupu uzavírání dohod.
Ing. M. Sochor (poradce hejtmanky – Plzeňský kraj) uvedl, že kraj založil oddělení neziskových organizací a komisi pro neziskové organizace. Byly vyčleněny prostředky na rozvoj neziskového sektoru. Byla také založena Rada seniorů, která v kraji dosud neexistovala. Kraj spolupracuje s Asociací NNO Plzeňského kraje i s ostatními síťovými organizacemi. Kraj však pracuje i s jednotlivými NNO. Ing. M. Sochor označil situaci v kraji za uspokojivou.
Bc. S. Žirovnická (zastupitelka – Jihočeský kraj) uvedla, že je zde poprvé, takže informaci moc nemá. Není si však vědoma toho, že by se na vedení kraje obracely síťové organizace NNO. Slíbila, že informace zajistí.
Ing. P. Holý (krajský úřad – kraj Vysočina) konstatoval, že spolupráce s NNO je dobrá. Formální dohoda s neziskovým sektorem neexistuje.
Ing. J. Němec (NNO – Středočeský kraj) uvedl, že situace v kraji je velmi komplikovaná. Některé NNO, které požadovaly prostředky z regionálního operačního programu, byly neustálým odkládáním podpisu smluv skoro zlikvidovány. S některými z nich je už snad nyní smlouva podepsána. Příslušná radní s NNO nejedná a nechává s NNO jednat své podřízené, kteří jsou na svých místech jen krátce. Byla uspořádána konference pro NNO Středočeského kraje. Finanční prostředky na sociální služby (cca 250 mil. Kč) budou na základě výběrového řízení přerozdělovat dvě firmy, které vznikly poměrně nedávno.
PhDr. B. Hejná (poradkyně radního – Magistrát hlavního města Prahy) uvedla, že vzhledem k četnosti NNO a jejich kanceláří v Praze se těžko hledají nějaké střechy, které by byly partnery pro obecné vyjednávání. Proto je výhodné, že přijaté memorandum je pouze rámcové. Další výhodou toho, že bylo memorandum přijato, je skutečnost, že Ministerstvo financí se snaží přesouvat většinu dotací na kraje a na centru ponechat jen změnové záležitosti a záležitosti spojené se strategickými cíli státu.
Ing. P. Šilar (radní – Pardubický kraj) uvedl, že v kraji existuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Krajský úřad má pracovnici přímo pro neziskový sektor. Ing. P. Šilar dále konstatoval, že podle jeho názoru a na základě jeho několikaleté praxe v neziskovém sektoru NNO žádné střechy nepotřebují. Vytvářet zastřešující organizace chtějí jen funkcionáři. NNO potřebují pouze metodickou pomoc, která se dá zajistit na úrovni krajů.
Mgr. Y. Kubjátová (náměstkyně hejtmana – Olomoucký kraj) uvedla, že zatím jí oslovil Ing. J. Rudolf z Unie NNO Olomouckého kraje s tím, že by měla sezvat zástupce NNO a vysvětlit jim, jak se mají sdružit, jak mají hospodařit a jak mají optimalizovat své služby. To je samozřejmě záležitost NNO, ne krajské samosprávy. Setkání se zatím neuskutečnilo. Mgr. Y. Kubjátová dále uvedla, že si nedovede představit, že bude garantovat spolupráci s neziskovým sektorem jako celkem. V Olomouckém kraji jsou ve všech výborech a komisích zástupci NNO.
Mgr. P. Kluzová (NNO – Moravskoslezský kraj) konstatovala, že v tomto kraji se už léta různé NNO snaží vytvářet zastřešující organizace. V kraji jich působí několik, ale ve skutečnosti nic nefunguje. Kraj chce do svých komisí a výborů odborníky. To mělo za následek, že šanci mají pouze velké NNO, které mají dostatek prostředků si takové odborníky vychovat.
Ing. B. Fuksa (zastupitel – Zlínský kraj) uvedl, že kraj po osmi letech vytvořil funkci uvolněného předsedy Výboru pro neziskový sektor. V kraji funguje Asociace NNO zlínského kraje, se kterou se kraj pravidelně měsíčně setkává. Kraj má cca 2800 NNO. Ve spolupráci s univerzitou vytvářejí analýzu potřeb neziskového sektoru vůči kraji. Ing. D. Žárský (NNO – Zlínský kraj) konstatoval, že neziskový sektor musí být zastřešen. Jinou cestu si neumí představit. Jednat s tisíci NNO je nefunkční.
Mgr. V. Božek, CSc. (náměstek hejtmana – Jihomoravský kraj) uvedl, že spolupráce kraje s NNO je dobrá. Odehrává se zhruba ve čtyřech oblastech: partnerství s NNO v projektech, jejichž nositelem je kraj, partnerství s krajem v projektech, jejichž nositelem je NNO, účast zástupců NNO v různých orgánech kraje (např. ve všech komisích, o které NNO měly zájem, jsou stálými hosty) a krajské dotace pro NNO (Asociace NNO Jihomoravského kraje pravidelně dostává dotaci ve výši 1 mil. Kč na svoji činnost. Kraj poskytuje NNO i metodickou pomoc a samozřejmě poskytuje i dotace jednotlivým NNO je jejich projekty).
 
 
Usnesení:
Výbor pro regiony podpořil uzavírání dohod o spolupráci krajských samospráv a neziskového sektoru. (Hlasování: 15 – 0 – 1)
 
 
 
Ad 4) Diskuse k metodice uzavírání partnerských dohod na krajské úrovni
 
Ing. R. Haken uvedl, že v příloze č. 2 k zápisu z minulé schůze jsou mimo jiné popsána i očekávání, resp. problémy, se kterými se NNO setkávají. Tyto problémové oblasti zjistil Výbor na svých výjezdních zasedáních v krajích a Ing. R. Haken je rozpracoval do podkladového materiálu pro dnešní schůzi (viz Příloha č. 2 k tomuto zápisu „Oblasti spolupráce“). Poté všechny body členům Výboru stručně představil.
M. Čermák navrhl projednat podkladový materiál na příštím zasedání Rady AK ČR, která by k němu zaujala stanovisko.
Ing. D. Žárský uvedl, že by tam mělo být doporučení, aby se NNO síťovaly, aby vznikli zástupci NNO s určitým mandátem.
Mgr. P. Kluzová upozornila, že text neřeší případ, kdy kraj s NNO odmítá spolupracovat a vybírá si jen jednotlivé NNO pro různé oblasti.
R. Hanačík slíbil, že uvedenou problematiku projedná i v rámci Spolku pro obnovu venkova České republiky. Nabídl sekretariátu RVNNO zprostředkování schůzky se zástupci Ministerstva zemědělství.
M. Čermák konstatoval, že podle jeho názoru je poměrně neprůchodný bod I – Rozhodčí komise. Určení pracovníka, odpovědného za spolupráci kraje s NNO považoval M. Čermák za reálné. Krajská servisní střediska pro NNO mohou klidně vzniknout až později. Navrhl, že text projedná na Komisi Rady AK ČR pro sociální záležitosti, poté bude materiál předložen jednotlivým krajským radám a následně Radě AK ČR. Její stanovisko poté předloží Výboru na jeho příští schůzi.
PhDr. B. Hejná podpořila vyškrtnutí bodu I z textu. Dále si nedovedla představit zpracovávání strategie rozvoje neziskového sektoru, protože se jedná o různé typy činností. Je samozřejmě možné zpracovávat strategické dokumenty dílčí. Také souhlasila s názorem, že v současné době není vhodné ani možné budovat krajská servisní střediska pro NNO.
Bc. S. Žirovnická uvedla, že v dokumentu se hovoří pouze o tom, co bude dělat kraj pro NNO. Vznesla dotaz, co budou naopak dělat NNO? Dohodou by měly být úkolovány obě strany. Také upozornila na to, že např. v Jihočeském kraji krajská asociace NNO neexistuje. S kým má tedy kraj dohodu podepsat? Svým požadavkem na účast ve výborech a komisích by se NNO de facto stavěly nad úroveň krajských zastupitelů, protože někteří z nich do těchto orgánů nemají přístup, i když o to mají zájem. JUDr. H. Frištenská navrhla, ať tedy memorandum kraj vyhlásí jednostranně a počká, až se mu k němu začnou přihlašovat jednotlivé NNO. Tak vznikne požadovaná síť NNO.
R. Hanačík odpověděl Bc. S. Žirovnické, že NNO pro kraj nebudou dělat vůbec nic, protože už takhle toho dělají dost.
Ing. M. Sochor uvedl, že vypracovali stručnou koncepci rozvoje neziskového sektoru v Plzeňském kraji.
PhDr. K. Schwarz navrhl nezdržovat celý proces. Neviděl důvod, proč by se materiál v krajích nemohl začít projednávat rovnou. Ani s případným podpisem konkrétních dohod není třeba čekat na stanovisko Rady AK ČR. Kraje, které dohodu podepíší dřív, budou možná dobrým příkladem pro ostatní. Bylo by zbytečné čekat se vším až na lednovou schůzi Výboru. Materiál může Výbor vzít na vědomí i elektronicky per rollam.
Ing. R. Haken po dohodě s M. Čermákem uvedl, že materiál projednají ve svých orgánech jednotlivé kraje a Komise Rady AK ČR pro sociální záležitosti. Konečný materiál bude předložen Radou AK ČR k elektronickému hlasování per rollam členům Výboru a poté i RVNNO.
Ing. R. Haken uvedl, že na straně krajů je proces podpisu dohody docela jasný. Text projde radou a zastupitelstvem a podepíše ho hejtman nebo pověřený radní či zastupitel. Co se týče neziskového sektoru, materiál měl být původně projednán i NNO. Bylo by možné v každém kraji svolat NNO, aby se k obsahu dohody vyjádřily?
Mgr. K. Morávková odpověděla, že podle jejího názoru si Asociace NNO Libereckého kraje může dovolit podepsat bez projednání s NNO. Prakticky všechno, co v dohodě je, už bylo s neziskovým sektorem několikrát projednáno. PhDr. V. Picková s tímto postupem příliš nesouhlasila. Upozornila však na skutečnost, že dohoda bude otevřená a další NNO k ní budou moci přistupovat.
L. Kubový navrhl, aby kraje své dohody vyhlásily jednostranně a nechali na jednotlivých NNO, aby se k ní přihlásily. Tím by odpadl problém, kdo a jak má dohodu za neziskový sektor podepsat.
PhDr. B. Hejná navrhla, aby výsledný metodický dokument, schválený per rollam, byl zveřejněn pro diskusi neziskového sektoru na internetových stránkách RVNNO. Připadalo jí to lepší řešení, než kdyby se podněty NNO sbíraly po jednotlivých krajích.
Ing. J. Bednářová navrhla inspirovat se při přípravě dohod mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou zkušenostmi ze zahraničí, kde už něco podobného funguje.
Mgr. V. Božek. CSc. konstatoval, že „Oblasti spolupráce“ tak, jak jsou zpracovány, představují něco jako programové prohlášení kraje o jeho spolupráci s neziskovým sektorem. Nejedná se však o smlouvu, která zavazuje obě strany.
PhDr. K. Schwarz uvedl, že na úrovni krajů to má být dohoda, ne jednostranné prohlášení. Obsah dohody a způsob jejího podpisu se však může v jednotlivých krajích lišit. V materiálu, který RVNNO neschválila, byla myšlenka, která se mu líbila – totiž že v těch krajích, kde je funkční krajská asociace NNO, podepíše dohodu s krajem ona. Ostatní NNO se mohou postupně připojovat, ale vždycky musí být někdo první. Není možné, aby dohodu s krajem podepsaly všechny NNO najednou.
Ing. R. Haken navrhl, aby v rámci Výboru byl dohodnut základní obsah dohody. Způsob jejího podpisu bude stanoven v jednotlivých krajích v rámci jejího veřejného projednání.
M. Čermák zdůraznil, že k dohodám budou moci připojovat pouze NNO s právní subjektivitou.
Ing. R. Haken uvedl, že na minulé schůzi bylo dohodnuto, že za neziskový sektor budou moci dohodu podepsat zastřešující či síťové organizace, ale i jednotlivé NNO. PhDr. K. Schwarz však opět preferoval řešení, které bylo obsahem materiálu, neschváleného RVNNO. V opačném případě, tedy v případě řešení navrženého Ing. R. Hakenem, by podle něj vyslal neziskový sektor negativní signál o tom, že není schopen se domluvit, což není pravda.
Mgr. K. Morávková uvedla, že krajská asociace v případě podpisu takové dohody na sebe bere i odpovědnost za její naplňování. Další NNO se k dohodě mohou připojit nejen podpisem, ale např. členstvím v této asociaci.
Ing. R. Haken upozornil, že pokud by byly při podpisu dohody s kraji upřednostňovány krajské asociace NNO, tak by to sice mezioborové asociace posílilo, nicméně by to vyvolalo velký boj mezi NNO a celý proces by byl zpochybněn.
Mgr. J. Němec konstatoval, že dohoda musí být podepsána síťovými organizacemi NNO, jinak to nepůjde.
 
Usnesení:
- Výbor doporučil, aby text dokumentu před jeho podpisem byl projednán s neziskovým sektorem v daném kraji. K projednání budou vyzvány NNO podle dostupných databází. Za toto veřejné projednání budou odpovědní členové Výboru za daný kraj. (Hlasování: 15 – 0 – 0)
- Výbor doporučil krajům, aby v případě, že v daném kraji existují funkční síťové organizace NNO, zahájil kraj po odsouhlasení příslušné metodiky jednání o podpisu dohody s neziskovým sektorem přednostně s těmito organizacemi. Před podpisem bude návrh dohody projednán neziskovým sektorem v kraji. Další NNO s právní subjektivitou se poté mohou k podepsané dohodě připojit. (Hlasování: 15 – 0 – 0)
- Celý proces bude takto představen na dalším zasedání RVNNO.
- V případě, že v jednotlivých krajích dojde ke krokům vedoucím k podpisu dohody před další schůzí Výboru, byli členové Výboru požádáni, aby o vývoji informovali včas předsedu i místopředsedu Výboru.
- Výbor pověřil svého předsedu, aby RVNNO jako místopředsedu Výboru navrhl M. Čermáka.
 
 
 
Ad 6) Určení data a místa konání příští schůze
 
Příští schůze Výboru se uskuteční dne 8. ledna 2010 v Praze. Na této schůzi budou mimo jiné projednány případně vzorové texty už existujících dohod. Následující schůze se bude předběžně konat dne 5. března 2010. Místo bude upřesněno později.
 
 
 
Ad 7) Různé
 
R. Hanačík informoval přítomné, že ve dnech 16. – 17. listopadu 2009 se v Holešově koná konference „Venkov 2009“. Organizátorem je Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov. Další informace jsou na internetových stránkách tohoto resortu.
 
 
 
Ing. R. Haken
předseda Výboru
 
 
V Praze, dne 9. listopadu 2009
Zpracoval: Ing. M. Vyšín
Sekretariát RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty