Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

27. 4. 2006 7:34

Moravskoslezský kraj

Výbor pro národnostní menšiny

www stránka

Kontakt:
28. října 117; 702 18 Ostrava, tel. 595 622 222
Kontaktní osoba na Krajském úřadu pro národnostní menšiny je xxx, tel.: 595 622 930, e-mail:


Historicky první Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byl ustanoven na druhém zasedání Zastupitelstva dne 12. 2. 2001 usnesením č. 6/2.

Činnost výboru v oblasti národnostní politiky
Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje má 15 členů. Výbor, který byl ustanoven na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 9. listopadu 2012 usnesením č. 1/20, a kterého předsedou byl Mgr. Pavel Kawulok, uskutečnil sedm jednání, poslední jednání tohoto Výboru se uskutečnilo dne 20. září 2016. Po krajských volbách byl ustanoven Výbor nový, a to na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 10. listopadu 2016 usnesením č. 1/20, předsedkyní Výboru je Ing. Dana Forišková, Ph.D. Výbor v novém složení realizoval jedno jednání dne 13. prosince 2016. Celkem se tedy v roce 2016 uskutečnilo 8 jednání Výboru. Ve Výboru jsou zastoupeni reprezentanti politických klubů, kteří jsou zainteresováni v problematice národnostních menšin, popřípadě kteří jsou přímo příslušníky některých z menšin žijících na území kraje. Z hlediska národnostního je nejvíc zastoupena polská národnostní menšina.


Činnost výboru na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti
Výbor projednal o doporučil kompetentním orgánům kraje schválit věcný záměr zpracovat strategický dokument kraje Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-2009.
Dále projednal věcný záměr krajského projektu Terne Čhave - projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže a doporučil kompetentním orgánům kraje předložit žádost o finanční podporu tohoto projektu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v rámci 2 výzvy, priorita 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí, opatření 2. 1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.


Koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti
V rámci zajišťování agendy související s problematikou národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje je ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zřízena pracovní pozice koordinátora pro národnostní menšiny. Systémové zařazení koordinátora do struktury krajského úřadu spadá do odboru sociálních věcí. Koordinátor je mj. tajemníkem Výboru a pravidelně se účastní jednotlivých jednání Výboru. Jednání Výboru se v roce 2016 také pravidelně účastnil vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.


Spolupráce s obecními úřady a volenými zástupci lokálních samospráv
Kromě oficiálních informačních a metodických schůzek byla v průběhu roku 2005 uskutečněna řada osobních kontaktů koordinátora s romskými poradci, dalšími úředníky obecních úřadů, zástupci lokálních samospráv a zástupci nevládních neziskových organizací za účelem metodické pomoci při řešení konkrétních problémů v lokalitách. Nejčastěji řešená témata byla zejména: informace a metodická pomoc při podávání žádostí o státní dotace v dotačním programu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Podpora terénní sociální práce (Budišov nad Budišovkou), metodická pomoc při řešení konfliktů v soužití mezi romskou minoritou a většinovou společností (Bohumín), pomoc při hledání možností řešení otázky přiměřeného bydlení pro obyvatele lokalit přímo ohrožených sociální exkluzí (Ostrava, Bohumín), metodická pomoc při řešení otázek budování komunitních center, za přispění nevládních neziskových organizací, pro volnočasové aktivity dětí a mládeže z problémových lokalit (Rýmařov, Bohumín, Orlová).


Metodická pomoc zaměstnancům obecních úřadů vykonávajícím činnost terénních sociálních pracovníků
V průběhu roku 2005 bylo v rámci vládního dotačního programu Podpory terénní sociální práce zaměstnáno na 8 obecních úřadech obcí v rámci kraje 17 terénních sociálních pracovníků pro práci s klienty přímo ohroženými sociální exkluzí, žijícími v prostorově segregovaných lokalitách (Bruntál, Budišov nad Budišovkou, Frýdek-Místek, Karviná, Krnov, Ostrava, Orlová).
K výkonu terénní sociální práce v lokalitách proběhly v roce 2005 dvě samostatná pracovní setkání za účasti volených zástupců obcí, romských poradců a terénních sociálních pracovníků obecních úřadů a zástupců neziskových organizací na dvou místech v kraji v Orlové a v Krnově. Terénní sociální pracovníci měli možnost porovnat náročnost terénní práce svých kolegů přímo v navštívených lokalitách. Na pracovních schůzkách byly diskutovány jednotlivé činnosti terénní sociální práce, metodika zpracování závěrečné zprávy a příprava vyúčtování státní dotace v rámci Programu podpory terénní sociální práce v roce 2005.


Příprava projektu Terne Čhave (Mladí lidé) V roce 2005 se činnost koordinátora rozšířila o tvorbu projektu předkládaného do výběrového řízení v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.2. kraj předložil resortu práce a sociálních věcí ČR Žádost o finanční podporu projektu Terne Čhave (Mladí lidé) - projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže v rámci 2. kola výzvy Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Priorita 2 – Sociální integrace a rovnost příležitostí, Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Cílem projektu je vybudování základu funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb poskytovaných především mladým lidem pocházejícím z romské etnické skupiny přímo ohrožených sociálním vyloučením a vyškolit sedm realizačních týmů z neziskových organizací (případně jiných organizací), které působí ve vybraných lokalitách kraje a poskytují sociální služby, v metodách sociální práce zaměřených na rozvoj funkční gramotnosti těchto mladých lidí. Projekt bude realizován ve čtyřech okresech kraje – Ostrava, Karviná, Bruntál, Nový Jičín – v lokalitách s nejvyšší koncentrací obyvatel příslušejících k romské etnické skupině. Předpokládané výsledky projektu: zlepšení současné sociální situace obyvatel konkrétních lokalit kraje, přímo ohrožených sociální exkluzí; zvýšení počtu zaměstnaných mladých lidí z těchto lokalit; zlepšení podmínek mladých lidí pro vymanění se z marginalizace a pro „změnu“ životního stylu.


Další aktivity koordinátora
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Velké Británie a kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity byla krajem organizována konference s mezinárodní účastí s názvem Aby česká škola byla pro všechny, která proběhla v termínu 15. – 16. září 2005. Na přípravě a organizaci konference se výrazně podílel krajský koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti. Konference byla zaměřena na prezentaci příkladů dobré praxe z Velké Británie a České republiky v začleňování dětí pocházejících z tradičních romských rodin do hlavního proudu základního vzdělávání. Účastníky konference byli zástupci ústředních orgánů státní správy, krajské samosprávy, obecních samospráv, ředitelé škol a školských zařízení, zástupci neziskových organizací, řada významných zahraničních hostů a odborná veřejnost. Kromě běžné telefonické i osobní konzultacíe s řediteli škol v kraji se koordinátor v průběhu roku 2005 odborně vyjadřoval k 9 žádostem MŠ a ZŠ, z toho o ustanovení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v pěti případech a ve čtyřech případech k žádosti o zřízení přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním.
K významným aktivitám koordinátora v oblasti spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi v roce 2005 byla metodická pomoc při realizaci projektu Sastipen ČR – Zdravotně sociální pomocníci v sociálně vyloučených lokalitách v Moravskoslezském kraji. Realizátorem uvedeného projektu je romské střediska DROM Brno. Jde o pilotní projekt s celorepublikovou působností, jehož cílem je zmírnění důsledku sociálního vyloučení obyvatel kraje žijících v problematických lokalitách v oblasti péče o zdraví. V rámci projektu bylo zaměstnáno 5 zdravotně sociálních pomocníků, kteří budou pracovat zejména v prostorově segregovaných lokalitách Bruntálska, Ostravska, Orlovska a Karvinska.
Participace krajského koordinátora na uvedeném projektu v rovině metodické pomoci a jako prostředníka výměny důležitých informací mezi zástupci na projektu zainteresovaných institucí v rámci Moravskoslezského kraje vyplývá z usnesení vlády ČR č. 219 ze dne 23. února 2005.


Dotační politika výboru
Výbor projednal podmínky dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšiny žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2005 a 2006 a doporučil je radě kraje k vyhlášení. Výbor dále projednal a doporučil kompetentním orgánům kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje pro rok 2005 žadatelům v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšiny žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2005.
Výbor projednal žádost Řecké obce Krnov-město (Sídliště pod Cvilínem J 49) o finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na stavbu památníku řeckým občanům žijícím v ČR v Krnově a doporučil Radě kraje žádosti organizace vyhovět. Dotační Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2005 vyhlašuje Rada kraje. Je zaměřen na podporu aktivit organizací sdružujících příslušníky národnostních menšin v kraji zejména v oblasti kultury, multikulturních a integračních výchovně vzdělávacích aktivit, včetně projektů v těchto oblastech zaměřených na integraci romských komunit, není určen na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality, protidrogovou politiku a integraci cizinců. Do dotačního řízení bylo přihlášeno 36 projektů ve třech kategoriích (umělecké aktivity s národnostní tématikou, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity a dokumentace národnostní kultury) s celkovým požadavkem na podporu ve výši Kč 3 032 700,- Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/134/1 ze dne 28. dubna 2005 bylo rozhodnuto o podpoře deseti z předložených projektů. Konkrétní příklady dotovaných projektů jsou níže.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X