Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

3. 5. 2006 6:53

Jihomoravský kraj

Rada pro národnostní menšiny

www stránka (do voleb v roce 2008), současná Rada

Kontakt:

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

referent pro vzdělávání národnostních menšin:

tel. 541 658 303, e-mail: koupilova.vera@kr-jihomoravsky.cz

Usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje byla zřízena Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje pro poradní a iniciativní činnost v oblasti národnostních menšin a jejich příslušníků žijících na území Jihomoravského kraje. Rada má 7 členů, z toho tři jsou členy zastupitelstva kraje, kteří byli jmenováni na základě dohody politických klubů zastupitelstva.

Rada pro národnostní menšiny v rámci svých kompetencí stanovených Statutem schváleném Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vykonává zejména tuto agendu:

- provádí hodnocení projektů sdružení národnostních menšin a navrhuje rozdělování finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu Jihomoravského kraje dle Pravidel pro poskytování a vyúčtování dotací na činnost národnostních menšin platných pro příslušný rok, většiinou ve dvoukolovém dotačním řízení,

- zajišťuje a spoluorganizuje tradiční setkání příslušníků národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje pod názvem Návraty ke kořenům,

- navrhuje do rozpočtu Jihomoravského kraje prostředky na činnost národnostních menšin,

- spolupracuje na vytvoření Dotačního programu na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji ,

- průběžně sleduje a vyhodnocuje činnost a potřeby sdružení národnostních menšin a je nápomocna při organizaci jejich akcí,

- pravidelně formou Zpráv o činnosti Rady pro národnostní menšiny informuje Zastupitelstvo Jihomoravského kraje o situaci národnostních menšin a jejich příslušníků v Jihomoravském kraji,

- vyjadřuje se k připravované ratifikaci Evropské charty menšinových či regionálních jazyků,

- podílí se na zpracování a vydání informačního sborníku Národnostní menšiny a jejich sdružení v Jihomoravském kraji.

Rada pro národnostní menšiny administruje záležitosti všech národnostních menšin, v případě romské menšiny se zabývá i integrací romské komunity a částečně se tak její činnost kryje s agendou krajského koordinátora pro záležitosti romské komunity a referenta pro vzdělávání národnostních menšin. Zabývá se i problematikou integrace cizinců, např. účastí na projektu Přenos know-how v oblasti integrace cizinců ve spolupráci s WIF/oddělením magistrátu (MA 17) a dále komunikací s příslušníky komunit, které dosud nemají status národnostní menšiny, jako např. Vietnamci apod.

Koordinátor pro záležitosti romské komunity

Kontaktní osoba:

tel. 541 658 312, e-mail: daniel.jiri@kr-jihomoravsky.cz

Koordinátor pro záležitosti romské komunity Jihomoravského kraje v rámci rozšířené působnosti krajského úřadu Jihomoravského se podílí konkrétně v oblasti integrace příslušníků národnostních menšin zejména na plnění těchto úkolů:

- přenos informací

- metodická a koordinační činnost romských poradců a pracovníků obcí pověřených výkonem státní správy, jejichž agendou je naplňování úkolů vyplývajících z koncepce vlády České republiky Integrace Romů do společnosti.

- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a podpora v rámci projektů EU strukturálních fondů

- kulturní prezentace Krajského úřadu na MISS ROMA 2005 ve spolupráci se Sdružením Romů a národnostních menšin v Hodoníně

- zpracování materiálů pro Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity České republiky

- spolupráce na pokračování projektu Střední policejní školy v Brně Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

- v oblasti zaměstnanosti spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a kanceláří vládního zmocněnce pro Jihomoravský kraj pro otázky obtížně umístitelných občanů na trhu práce.

- osobní účast na kulturních akcích a vzdělávacích seminářích pořádaných nestátními neziskovými organizacemi příslušníků národnostních menšin.

Stěžejní a trvalou činností koordinátora pro záležitosti romské komunity činností je pomáhat romské menšině v oblastech zaměstnanosti, vzdělání, bezpečnosti, bydlení, koordinační, metodické a lektorské činnosti romských poradců, pedagogických asistentů, terénních sociálních pracovníků, spolupracovat se zástupci nevládních organizací a samospráv zabývajících se problematikou národnostních menšin v kraji.

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba: PhDr. Věra Koupilova (referent pro vzdělávání národnostních menšin) tel. 541 658 303, e.mail:koupilova.vera@kr-jihomoravsky.cz

Integrace Romů do společnosti v Jihomoravském kraji je zajišťována v největším rozsahu odborem školství Krajského úřadu JMK v napomáhání integraci ve vzdělávání příslušníků národnostních menšin. V rámci základního školství spolupracuje se školami, na kterých jsou děti a mládež romské národnostní menšiny. Podílí se na zřizování přípravných tříd, usiluje tam, kde je to zapotřebí, o ustanovení funkce asistenta pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

V oblasti středního školství pokračuje v programu Podpora romských žáků středních škol ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Odbor školství s Kabinetem multikulturní výchovy MU Brno nadále rozvíjí spolupráci na přípravě vzdělávacích programů určených pro příslušníky romské národnostní menšiny.

Dotační politika

Jihomoravský kraj ve vztahu k národnostním menšinám má oddělený systém dotací od ostatních dotačních programů jím vyhlašovaných. Do konce roku 2005 se poskytování dotací na činnost národnostních menšin řídila Dotačními pravidly pro poskytování a vyúčtování dotací na činnost národnostních menšin, pro rok 2006 byl Radou Jihomoravského kraje vyhlášen Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji. Účelem dotační politiky Jihomoravského kraje je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity příslušníků národnostních menšin zejména v těchto oblastech:

a) výchovy dětí a mládeže (např. estetické, technické apod.)

b) uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,

c) vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy,

d) rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti,

e) podpory mimořádných kulturních a sportovních akcí místního, regionálního i nadregionálního významu,

f) podpory tradičních řemesel a dalších lidových tradic,

g) výstav a jiných prezentačních akcí,

h) podpory vydavatelské činnosti.

Kraj svou dotační politikou podpořil občanská sdružení působící v oblasti národnostních menšin a školy s multikulturním zaměřením. V roce 2005 byla na tuto činnost z rozpočtu kraje vyčleněna částka 3,5 miliónu Kč.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X