Výbory a pracovní skupiny

14. 6. 2023 12:20

Expertní skupina pro přípravu rámcového návrhu k regulaci trhu s konopím

Expertní skupina pro regulaci trhu s konopím v České republice („Expertní skupina“) byla  zřízena na základě pověření předsedy vlády ČR, čj. 49229/2022-UVCR-2. 

Hlavním cílem Expertní skupiny je příprava rámcového návrhu k regulaci trhu s konopím v ČR, který bude následně předložen vládě jako podklad pro rozhodování o nové legislativě.


Informace o činnosti Expertní skupiny a jejích podskupin jsou zveřejněny pod záložkou Expertní skupina k návrhu regulovaného trhu s konopím.


Předseda skupiny

Předsedou skupiny je národní koordinátor pro protidrogovou politiku Mgr. Jindřich Vobořil. 

Členové

Členy Expertní skupiny jsou experti-zástupci:

 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo zemědělství
 • Ministerstvo financí
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Senát Parlamentu České republiky
 • Generální ředitelství cel
 • Policie České republiky
 • Univerzita Karlova
 • CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.
 • Česká asociace adiktologů, z.s.
 • Český konopný klastr, z.s. (CzecHemp)
 • KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím
 • APLK - Asociace pěstitelů léčebného konopí, z.s.
 • Asociace bezpečného konopí, z.s.
 • Asociace konopných klubů, z.s.
 • Rada vlády pro národnostní menšiny
 • Legalizace.cz, z. s.

 

Pracovní podskupiny

Na prvním jednání Expertní skupiny 25. 11. 2022 byly ustanoveny pracovní podskupiny:

 • Mezinárodní právo a legislativa
 • Ekonomika a řízení kvality
 • Trestní právo, veřejný pořádek, kontrolní a regulační mechanismy
 • Ekologické aspekty pěstování konopí
 • Prevence a veřejné zdraví

Podskupiny se do hloubky věnují dílčím okruhům připravovaného rámcového návrhu regulovaného trhu s konopím.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Kontakt

Úřad vlády ČR
Odbor protidrogové politiky

Mgr. Lucia Kiššová
Tel.: +420 720 988 701
lucia.kissova@vlada.gov.cz

 

 

Fotogalerie [F] fotogalerie