Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pro média

19. 11. 2013 2:50

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Praha, 19. 11. 2013. Tisková zpráva, prezentace a plné znění Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012. Zprávu projedná vláda dne 20. listopadu 2013.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 shrnuje nejdůležitější údaje o drogové situaci v ČR v daném období.

Hlavní závěry:

 

  • Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů heroinu klesl za posledních deset let o více než polovinu.
  • Škodlivé nebo problémové pití alkoholu se týká 8,2 % populace, tedy přibližně 600 tisíc dospělých Čechů.
  • Značné regionální rozdíly v dostupnosti služeb pro drogově závislé.

Nelegální drogy Češi užívají méně než v předchozích letech, ubývá uživatelů marihuany a heroinu


Výsledky Národního výzkumu užívání návykových látek 2012 potvrdily dlouhodobě stabilní rozsah užívání konopných drog v české populaci a pokračující pokles rozsahu zkušeností i s ostatními nelegálními drogami. Pokles míry užívání drog je pozorován ve všech věkových skupinách včetně těch nejmladších. Současně je patrný posun vrcholu aktuálních zkušeností s konopím do staršího věku. Zatímco v r. 2008 aktuální zkušenost s konopím uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15–19 let, v r. 2012 to byli nejčastěji respondenti ve věku 20–24 let. V posledních 4 letech však kleslo užívání konopných látek ve všech věkových skupinách.
„Užívání Marihuany mezi mladistvými a mladými dospělými v ČR je stále na velmi vysoké úrovni. Nicméně zdá se, že se nám podařilo tento negativní trend obrátit a snížit míru užívání konopných drog v nejrizikovější populaci mladistvých a mladých dospělých, a to je velice dobře,“ komentuje situaci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
Druhou nejčastěji užívanou nelegální drogou v ČR byla dlouhodobě extáze, v r. 2012 se však podle realizovaných studií dostaly na druhé místo halucinogenní houby. Na dalších místech byly zkušenosti s užitím pervitinu nebo amfetaminů, kokainu a LSD.
Ve skupině dlouhodobých a intenzivních (tzv. problémových) uživatelů drog bylo v ČR odhadnuto přibližně 41,3 tis. osob, z toho bylo 30,7 tis. uživatelů pervitinu, 4,3 tis. heroinu a 6,3 tis. uživatelů buprenorfinu (celkem tedy 10,6 tis. uživatelů opiátů/opioidů). Počet injekčních uživatelů drog byl odhadnut na 38,7 tis. Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se oproti minulým rokům mírně zvýšil.
Významné změny lze pozorovat u počtu uživatelů opiátů/opioidů, kde v posledních letech došlo ke snížení u heroinu na téměř třetinu oproti situaci před 10 lety. Oproti tomu střední odhad počtu problémových uživatelů pervitinu roste, na čemž má vliv pravděpodobně také změna vzorců užívání pervitinu – v poslední době se běžně užívá v prostředí zábavy a nočního života. Kraji s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog a zároveň s nejvyšším počtem uživatelů opiátů jsou tradičně Praha a Ústecký kraj. Vysoce nadprůměrnou prevalenci problémových uživatelů drog na počet obyvatel vykazuje také Karlovarský kraj.
Alkohol: česká droga č. 1
Konzumace alkoholu zůstává v ČR dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Podle čtyřpoložkové screeningové škály CAGE používané pro hodnocení rizikového a škodlivého nebo problémového pití spadalo 17,0 % respondentů (21,6 % mužů a 12,4 % žen) do kategorie rizikových konzumentů alkoholu (uvedli alespoň 1 pozitivní odpověď na škále CAGE) – při přepočtu na dospělou populaci ČR se jedná přibližně o 1,2 mil. osob. Škodlivé nebo problémové pití alkoholu (2 a více pozitivních odpovědí) se týká 8,2 % populace (11,8 % mužů a 4,6 % žen), tj. absolutně 600 tis. osob. Výskyt škodlivého nebo problémového pití je nejčastější ve věkové skupině 25–34 let. Vysoká míra konzumace alkoholu se odráží také v počtu smrtelných otrav. Zatímco v r. 2012 bylo zaznamenáno celkem 45 případů smrtelného předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami, smrtelných předávkování etanolem bylo v r. 2012 celkem 317, což je přibližně stejný počet jako v roce předchozím. Na těchto počtech se nijak výrazně neprojevil hromadný výskyt otrav metanolem přítomným v nelegálním tvrdém alkoholu, v jejichž důsledku zemřelo dalších celkem 47 osob.
Vysoká míra a společenský význam užívání alkoholu se projevuje také například ve statistikách páchané trestné činnosti. Podle údajů Policie ČR bylo v r. 2012 spácháno pod vlivem návykových látek celkem 18,4 tis. trestných činů , tj. více než 15 % ze všech objasněných trestných činů. Z toho 16,1 tis. (87,5 %) bylo spácháno pod vlivem alkoholu a 2,3 tis. pod vlivem nealkoholových drog.

Značné rozdíly v regionální dostupnosti služeb


„Ukazuje se, že existují značné rozdíly v dostupnosti programů pro uživatele drog na lokální a krajské úrovni. Zdá se, že mírně klesá také dostupnost nízkoprahových programů – kontaktních center a terénních programů, což je jednoznačně negativní trend. Podíl problémových uživatelů drog, kteří jsou s nimi v kontaktu, se snižuje. Tyto programy přitom přispívají k dosud velmi dobré situaci ve výskytu infekčních nemocí mezi uživateli drog v ČR,“ uvádí k situaci vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Viktor Mravčík.
Z výsledků je patrné, že v dostupnosti adiktologických služeb existují značné rezervy. Zdaleka ne v každém okrese jsou dostupné specializované ambulantní služby pro uživatele drog a zdaleka ne v každém okrese jsou dostupné pobytové služby. Nejhůře jsou na tom v tomto ohledu kraje Pardubický, Liberecký, Zlínský a Karlovarský.
„Od svého nástupu do funkce národního koordinátora vládu opakovaně upozorňuji na to, že pokud rychle nezvrátíme postupný rozpad léčebně-preventivních služeb o problémové uživatele drog, bude se situace nadále zhoršovat. Společenské náklady s touto situací pak nakonec budou vysoce převyšovat nyní vydané prostředky směřované do prevence,“ uzavírá národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.


Informace poskytují:


MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., tel. 724 192 017, e-mail: mravcik.viktor@vlada.cz
Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip., tel. 725 805 865, e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D., tel. 724 202 410, e-mail: necas.vlastimil@vlada.cz

Další informace na webu:


http://www.drogy-info.cz/index.php/info/press_centrum

Související internetové odkazy:


www.drogy-info.cz  (portál spravovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X