Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pro média

15. 5. 2019 12:00

Nová národní strategie protidrogové politiky otevírá nově také témata nadužívání léků, internetu a nových technologií

Praha, 15. 5. 2019 – Česká republika má novou národní protidrogovou strategii na dalších devět let. Strategie byla schválena vládou a je nejen klíčovým koncepčním dokumentem vlády, ale i programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání léků či moderních technologií v české společnosti.

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 prošla konečným hlasováním Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 26. března, poté meziresortním připomínkovým řízením a následně byla dne 13. května schválena vládou. Strategie navazuje na Národní strategii protidrogové politiky 2010–2018. Při tvorbě nové strategie byly reflektovány závěry hodnocení úspěšnosti strategie předešlé, stejně tak současný stav vědeckého poznání v oblasti závislostního chování. „Od roku 1993 jde již o šestý strategický koncept v národním měřítku. Stejně jako předchozí strategie je i ta současná koncipována jako dlouhodobý strategický dokument na období 9 let, čímž dochází k reflexi požadavku co největší kontinuity protidrogové politiky vlády,“ uvádí národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Mgr. Jarmila VEDRALOVÁ.

Národní strategie v oblasti závislostí byla konzultována a připravována v poradních orgánech Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejichž členy byli zástupci jednotlivých resortů, krajů a další odborníci z relevantních oblastí protidrogové politiky.

Hlavním cílem strategie je především předcházení a snižování zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním hraním a s dalšími produkty se závislostním potenciálem.

Podrobnější definice aktivit a nástrojů, stejně jako dílčích cílů, budou rozpracovány v akčních plánech strategie,“ říká Vedralová s tím, že nově se akční plány integrují do jednoho tříletého plánu, v němž budou zahrnuty konkrétní aktivity s danou zodpovědností, indikátory a finančním vyčíslením. „Akční plán je konkrétním realizačním dokumentem strategie. Po dobu platnosti strategie budou zpracovány a vyhodnoceny celkem tři akční plány. Plnění jednotlivých aktivit bude procházet revizí každý rok,“ upřesňuje Jarmila VEDRALOVÁ.

Priority strategie a nové závislosti

Mezi prioritní témata, na která se strategie zaměřuje, je například posílení prevence a s ní související zvýšení informovanosti, dále zajištění kvality a dostupnosti sítě adiktologických služeb, efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, zajištění efektivního řízení, koordinace a financování.

„Regulaci dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků, a také snižování nabídky a poptávky u nelegálních návykových látek považuji za jedno z prioritních témat strategie,“ dodává k tématům Jarmila VEDRALOVÁ s tím, že se chce nadále držet doporučení WHO a OECD ohledně regulace reklamy a marketingu, snížení dostupnosti (místní, časové, cenové), cílených preventivních programů a kontroly dodržování zákona.

Národní protidrogová koordinátorka z tohoto důvodu veřejně podpořila návrh Ministerstva financí ohledně navýšení spotřební daně u alkoholu, tabáku a hazardu: „Z odborných studií víme, že například u alkoholu tvoří celospolečenské náklady 59 miliard korun ročně, přičemž zisk státu ze spotřební daně není ani desetiprocentní. Pokud by se zvýšilo zdanění o deset procent, snížila by se podle odborníků a mezinárodních doporučení konzumace alkoholu o 4,4 procenta. Daňová politika však nejenže snižuje spotřebu návykové látky a škody spojené s jejím užíváním, ale oddaluje i první zkušenost s užitím návykové látky.“

„Na schválené strategii oceňuji její vyváženost a racionalitu. Jsem velmi rád, že jsme v souladu s evropskou dobrou praxí,“ říká ke schválení strategie brig. gen. Mgr. Jakub FRYDRYCH, ředitel Národní protidrogové centrály.

Kromě standardních integrovaných témat a oblastí (nelegální drogy, alkohol, tabák, hazard) se strategie nově věnuje také speciálním tématům, a sice léčivým přípravkům s obsahem psychoaktivních látek či nadužívání internetu a nových technologií.

Na lécích je v Česku závislých 900 tisíc lidí, ale léčí se jen malá část z nich. „Povědomí o návykovosti léků je stále nízké a lidé nemají od lékařů komplexní informace o tom, co mohou dané léky způsobovat. Chybí tedy intervence lékařů směrem k pacientům a nabídka pomoci pro ty, kteří již závislost na lécích pociťují. To bychom chtěli změnit,“ uvádí Jarmila VEDRALOVÁ s tím, že závislosti na lécích na uklidnění propadají třikrát častěji ženy než muži.

Nadužívání internetu a nových technologií je v posledním desetiletí znatelné. Podle posledních výsledků studie ESPAD (2015) přes 20 % studentů hraje denně nebo téměř denně počítačové hry, 87 % denně surfuje na internetu a 41,5 % studentů tráví v běžný všední den 4 a více hodin na internetu. „Od roku 2003 se výrazně zvýšil podíl dospívajících, kteří tráví volný čas surfováním na internetu. Naopak od roku 2011 došlo k poklesu podílu studentů, kteří tráví volný čas venku s přáteli jen tak pro zábavu nebo kteří chodí pravidelně večer ven za zábavou,“ komentuje situaci doc. MUDr. Viktor MRAVČÍK, Ph.D., vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, které studii ESPAD dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje.

Současný stav v ČR

Míra užívání návykových látek v dospělé populaci neklesá a je na poměrně vysoké úrovni. „Mezi dětmi a mládeží aktuálně mírně klesá míra užívání legálních návykových látek, ale zůstává ve srovnání s evropskými zeměmi na vysoké úrovni. Zkušenosti s hazardním hraním naopak rostou, nejvíce mezi mladými lidmi, a zejména on-line,“ komentuje situaci

A k současné dostupnosti návykových látek uvádí: „Aktuální dostupnost alkoholu a tabáku je stále velmi vysoká a příliš se nezměnila, a to ani pro nezletilé, dostupnost kontrolovaných nelegálních drog se také nemění. Změna se dá pozorovat u hazardního hraní, kdy na jedné straně klesá dostupnost technických her, ale na druhé straně roste u on-line hraní.“

V ČR se počet osob, které jsou v riziku vzniku závislosti, a jsou tak potenciálními nositeli společenských, zdravotních, sociálních problémů na úrovni jednotlivce i společnosti, pohybuje následovně (tyto skupiny se do značné míry překrývají):

  • 2 mil. denních kuřáků,
  • 1,6 mil. uživatelů alkoholu v riziku (denních konzumentů alkoholu je cca 600 tis., denních konzumentů vysokých dávek cca 100 tis.),
  • 900 tis. osob zneužívajících sedativa a hypnotika,
  • 125 tis. uživatelů konopí v riziku,
  • 80–120 tis. patologických hráčů,
  • 45 tis. injekčních uživatelů pervitinu a opioidů.

Vyváženost prevence a represe do dalších let

Protidrogová politika v České republice si stanovuje dosažitelné a racionální cíle a je vyvážená co do uplatňování prevence a pomoci na jedné straně a represe a vymáhání práva na straně druhé. „Vycházíme ze současných a ověřených poznatků v oblasti závislostí a také stavíme na koordinovaném mezisektorovém a mezioborovém přístupu k užívání legálních a nelegálních návykových látek,“ říká Jarmila VEDRALOVÁ.

Snižování nabídky nelegálních návykových látek prostřednictvím trestní represe, se zaměřením na kvalifikovaná protiprávní jednání, má nezastupitelné místo v systému všech protidrogových politik světa. „Česká republika má v oblasti nelegálních návykových látek racionální legislativu, v aplikační praxi nedochází k přepínání trestní represe,“ uvádí Jakub FRYDRYCH.

V trendech nelegálních drogových trhů lze podle Jakuba Frydrycha v posledních letech sledovat růst významu obchodování s nelegálními návykovými látkami v prostředí internetu a skrytého internetu: „S tímto fenoménem bezprostředně souvisí i problematika maloobjemových zásilek s psychoaktivními substancemi a využívání kryptoměn. Posun části drogových trhů do kyberprostoru je zásadní výzvou pro vymáhání práva v oblasti policejní i justiční spolupráce.“

Plné znění Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 je k dispozici ve formátu PDF.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X