Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace na politiku v oblasti závislostí

30. 1. 2009 14:29

Rada vlády nesouhlasí s vázáním dotací na protidrogovou politiku

Informace z jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a 2 tiskové zprávy. Informace bude v příštích dnech doplňována na základě aktuálního vývoje jednání o dotacích. Naposledy aktualizováno 30.01.2009 ve 14:55 hod.

Výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., předložil na jednání rady návrh Dotačního výboru na rozdělení dotací na protidrogovou politiku v r. 2009. Aktuálně byli členové rady rovněž informováni o možném dopadu rozpočtových opatření, schválených vládou 26. ledna 2009, na výši rozpočtových prostředků z kapitoly "prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami" v roce 2009. Výkonný místopředseda rady, K. Kalina, radě vlády předložil 2 varianty možného řešení, jednu z nich členové Rady přijali:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky schválila dotace ve výši 95 mil. Kč, tj. v plné výši podle návrhu Dotačního výboru. Rada vlády zároveň uložila výkonnému místopředsedovi rady, K. Kalinovi, aby tuto částku hájil a požadoval, aby se při vázání rozpočtových prostředků hledaly rezervy jinde než v dotacích na protidrogovou politiku. 

Další jednání o vázání rozpočtových prostřeků v roce 2009 proběhne v rámci Úřadu vlády České republiky dne 2. 2. 2009. O aktuálním vývoji budeme informovat na těchto stránkách.

Základní informace o dotacích na projekty protidrogové politiky:

Dotace, které schvaluje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), jsou poskytovány z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami. Na rok 2009 bylo v rozpočtu vyčleněno na tento účel celkem 95 mil. Kč, tj. stejně jako v minulém roce.

Dotace na projekty protidrogové politiky v letech 2004 až 2009
Rok Dotace RVKPP celkem
2004 97,7 mil. Kč
2005 101,7 mil. Kč
2006 105,3 mil. Kč
2007 100,0 mil. Kč
2008 95,3 mil. Kč
2009* 95,0 mil. Kč

Pozn.: Rok 2009 - uvedena je částka navrhovaná Dotačním výborem RVKPP k rozdělení jednotlivým žadatelům o dotace. V letech 2004-2008 jsou uvedeny skutečně rozdělené částky dotací.

Dotace jsou rozdělovány na základě výběrového řízení, vyhlašovaného každoročně v červnu; projekty se posuzují vždy v době od září do prosince, kdy je projednává Dotační výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Návrh Dotačního výboru, obsahující rozdělení navrhovaných dotací pro jednotlivé příjemce, je zveřejněn na těchto stránkách v menu Dotace - 2009

Dotace poskytované z prostředků Úřadu vlády ČR nejsou jediným zdrojem financování aktivit protidrogové politiky z veřejných rozpočtů. Podrobné informace o financování protidrogové politiky jsou zveřejňovány ve výroční zprávě o stavu ve věcech drog - naposledy ve výroční zprávě za rok 2007.

Další  informace

Další informace novinářům poskytuje doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Pro další dotazy novinářů k dotacím je vyčleněn čas  v pondělí 02.02.2009 mezi 10:00 až 11:00 hodin. Tel. 296 153 282 nebo 606 718 113;  kalina.kamil@vlada.cz.

Písemné dotazy a žádosti o poskytnutí informací k dalším bodům jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je možno zasílat e-mailem na adresu: skrdlantova.eva@vlada.cz

Žadatelé o dotace se mohou informovat u Mgr. Vladimíra Sklenáře, tel. 296 153 397 nebo u Ing. Lukáše Veselého, tel. 296 153 104, vesely.lukas@vlada.cz.

Informace na internetu:

Informace o dotačním řízení RVKPP

drogy-info.cz - národní drogový informační portál (hlavní stránka)

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2007

Zaostřeno na drogy č. 5/2008 Souhrn výroční zprávy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X