Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace pro rok 2021

29. 9. 2020 8:00

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2021

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání 24. srpna 2020 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2021 usnesením č. 863. V souladu se schválenými oblastmi a prioritami dotačního řízení vyhlašuje Úřad vlády výzvu k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“.

Dotační řízení Úřadu vlády pro oblast protidrogové politiky je zaměřené na podporu následujících aktivit:

  • Preventivní programy (všeobecné, selektivní a indikované prevence), nízkoprahové, poradenské, ambulantní (včetně substituční léčby) a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb (včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě), kde cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek a/nebo osoby závislé nebo ohrožené jiným typem závislostního chování a jejich blízké. Informační aktivity a práce s veřejností, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

Projekty mohou být předkládány v rámci dvou oblastí:

  • Dotační oblast I. Síť služeb, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek, hazardní hráči a další osoby se závislostním chováním a jejich blízcí a preventivní programy zaměřené na osoby v riziku rozvoje adiktologické poruchy a jejich blízké osoby.
  • Dotační oblast II. Projekty informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčního plánu. 

Pro dotační řízení na r. 2021 jsou závazné podmínky a informace, které jsou obsaženy ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2021 a v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR, které jsou přílohou této zprávy.

Dotační řízení probíhá prostřednictvím webové aplikace dotace-drogy.vlada.cz, kde jsou také zveřejněné veškeré formuláře týkající se dotačního řízení.

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je do 31. října 2020.

Žádost musí být odeslána v elektronické aplikaci a zároveň musí být v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu, do 5 dnů ode dne odeslání žádosti ve webové aplikaci zaslán originál podepsaného formuláře A:

  • do datové schránky Úřadu, anebo
  • v listinné podobě na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1, anebo
  • osobně do podatelny Úřadu,

Informace o programu podává Bc. Eliška Drbohlavová, e-mail: drbohlavova.eliska@vlada.cz; tel. +420 224 003 823.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X