Dotace pro rok 2020

9. 4. 2020 8:30

Druhá Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2020

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) na svém jednání 26. srpna 2019 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2020. Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k tomuto dotačnímu řízení jsou součástí této výzvy.

Vláda ČR po projednání Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) na svém jednání 26. srpna 2019 schválila oblasti a priority dotačního řízení pro rok 2020. Schválené dotační oblasti a priority včetně okruhu oprávněných subjektů a další informace k tomuto dotačnímu řízení jsou součástí této výzvy.

Řízení o poskytnutí dotace včetně postupu žadatelů o dotaci se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, oprávnění žadatelé o dotaci, uznatelné a neuznatelné náklady, odvody za porušení rozpočtové kázně a poučení příjemce dotace jsou stanoveny v připojeném dokumentu, který je nedílnou součástí této výzvy.

Název dotačního programu:             Protidrogová politika

Podporované aktivity:   

 • Poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb, včetně služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, kde cílovou skupinou jsou osoby s adiktologickou poruchou a jejich blízké osoby.
 • Preventivní programy zaměřené na osoby v riziku rozvoje adiktologické poruchy a jejich blízké osoby.
 • Informační aktivity a práci s veřejností, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.
 • Aktivity směřující k plnění aktivit národní strategie integrované protidrogové politiky.

Pro r. 2020 je otevřena možnost uzavření Memorand o dlouhodobé spolupráci s vybranými příjemci dotací Uzavřením memoranda není dotčeno ustanovení §14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky výběru projektů k uzavření Memorand o dlouhodobé spolupráci:

 • Projekt příjemce dotace naplňuje priority příslušných strategických materiálů protidrogové politiky priority stanovené vládou Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči NNO na příslušný rok.
 • Projekt příjemce je nejméně poslední čtyři roky podporován dotacemi v dotačním řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na podporu projektů protidrogové politiky.
 • Projekt příjemce je držitelem platného Certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, který mu byl vystaven na období minimálně 3 let, jde-li o projekt, který podléhá certifikaci odborné způsobilosti, nebo v rámci hodnocení nezávislou hodnotící komisí dosáhl v posledních třech letech min. 45 bodů za oblast kvality.
 • Uzavření memoranda je podpořeno kladným stanoviskem místně příslušného kraje (krajského protidrogového koordinátora nebo jiného příslušného orgánu kraje), pokud jde o projekty s místní a regionální působností.

Certifikát odborné způsobilosti

Financování služeb, jež podléhají systému certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (dle Standardů odborné způsobilosti v gesci RVKPP) a certifikaci programů prevence rizikového chování (v gesci MŠMT), je podmíněno platným certifikátem odborné způsobilosti.

V případě, že v daném kalendářním roce končí podporované službě platnost certifikátů odborné způsobilosti, požádá příjemce dotace v dostatečném předstihu o provedení místního šetření odborné způsobilosti služby tak, aby byla zachována kvalita dané služby. Tuto žádost zašle služba Odboru protidrogové politiky Úřadu, který aktuálně přijímá žádosti o certifikaci (informace k žádostem o certifikaci viz článek  /cz/ppov/protidrogova-politika/certifikace/aktualni-informace-o-zajisteni-procesu-certifikaci-odborne-zpusobilosti-176387/).

V případě nové služby (tedy v případě služby, která existuje, ale v rámci meziresortního dotačního titulu Protidrogová politika na Úřadu v předchozích třech letech o dotaci nežádala), která však podléhá certifikaci odborné způsobilosti, podmínka platné certifikace odborné způsobilosti nemusí být splněna pro první rok účasti v dotačním řízení. Tato výjimka platí i pro projekty, jejichž financování v rámci centralizace převezme Úřad od ostatních resortů.

V případě nově vznikající služby (tedy nově začínající služby, jejíž realizace netrvá déle než 1 rok), která podléhá certifikaci odborné způsobilosti, podmínka platné certifikace odborné způsobilosti nemusí být splněna pro první dva roky účasti v dotačním řízení meziresortního dotačního titulu Protidrogová politika na Úřadu.

Nová nebo nově vznikající služba (viz výše), které uplyne povolená lhůta pro výjimku z platné certifikace odborné způsobilosti, musí požádat o certifikaci nejpozději do termínu podávání žádostí o poskytnutí dotace. Žádost o certifikaci zašle služba Odboru protidrogové politiky Úřadu, který aktuálně přijímá žádosti o certifikaci (informace k žádostem o certifikaci viz článek /cz/ppov/protidrogova-politika/certifikace/aktualni-informace-o-zajisteni-procesu-certifikaci-odborne-zpusobilosti-176387/).

Dotační oblasti:       

 • Dotační oblast I: Síť služeb, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek, hazardní hráči a další osoby se závislostním chováním a jejich blízcí a preventivní programy zaměřené na osoby v riziku rozvoje adiktologické poruchy a jejich blízké osoby.
 • Dotační oblast II: Projekty informační, výzkumné a projekty zaměřené na plnění aktivit akčního plánu, tj. hlásit se do této oblasti mohou projekty:

- Informační projekty zaměřené na práci s veřejností,

- monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí a integrované protidrogové politiky, včetně ekonomických studií a studií vhodnosti přijetí určitých opatření a hodnocení již přijatých intervencí,

- zaměřené na plnění konkrétních aktivit Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021.

Priority dotačního řízení:

V rámci výzvy bude brán prioritně zřetel na finanční zajištění řešení negativních dopadů způsobených pandemii onemocnění novým koronavirem (COVID-19) v adiktologických službách.

Dotační oblast I.
 • Podpora stávajícího rozsahu činnosti existujících služeb a jejich dofinancování.
 • V rámci plnění akčního plánu podpora rozvoje, rozšíření kapacit a vzniku nových služeb a programů:

- Selektivní a indikované primární prevence rizikového chování:

-- selektivní primární prevence – zejména v krajích Ústeckém, Karlovarském, Moravskoslezském, Libereckém, ve kterých by bylo žádoucí působení min. 3 programů selektivní prevence; dále pak v kraji Zlínském, Libereckém, Ústeckém, Karlovarském a Královéhradeckém, kde by bylo žádoucí zřídit zázemí programů selektivní prevence,

-- indikovaná primární prevence – zejména v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Ústecký, Liberecký a v kraji Vysočina;dále pak v krajích Ústeckém, Pardubickém, Moravskoslezském a Zlínském, ve kterých by bylo žádoucí zřídit zázemí programů indikované prevence.

- Služby ambulantní léčby:

-- ambulantní léčba – zejména v kraji Plzeňském, Karlovarském, v kraji Vysočina, dále pak v kraji Zlínském a Jihočeském,

-- adiktologické ambulance pro děti – zejména v krajích, kde dosud nejsou zřízeny,

-- stacionární léčby – zejména v krajích, kde dosud nejsou zřízeny.

- Programy, v rámci kterých je poskytována substituční léčba, zejména v hl. m. Praze, v kraji Středočeském, Jihočeském, Karlovarském.

- Projekty krajských komplexních center prevence, poradenství a léčby.

- Doléčování/následné péče – zejména v kraji Karlovarském, Pardubickém, Královehradeckém.

- Nízkoprahové programy prevence předávkování:

-- prevence infekčních onemocnění (HIV, virovou hepatitidu typu C, případně syfilis), testování u uživatelů drog včetně reference do léčby,

-- podpora nízkoprahové adiktologické práce s uživateli alkoholu.

Dotační oblast II.
 • Řešení nových témat, na které se zaměřuje Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a její akční plán na období 2019–2021.
 • Vývoj nových programů v oblasti informačních, poradenských a léčebných služeb prostřednictvím eHealth a mHealth,
 • Vytvoření modelu komunitní spolupráce primární prevence (s cílem většího propojení a koordinace jednotlivých aktérů na komunitní úrovni – klient, rodina, služby, OSPOD, policie, učitel, pediatr atd.) včetně jasného rozdělení kompetencí aktérů na komunitní úrovni.
 • Informační projekty zaměřené na práci s veřejností.
 • Analýzu nabídky a poptávky po návykových látkách a produktech se závislostním potenciálem (např. hazardní hry), jejich regulaci a další tržní souvislosti.

Okruh oprávněných žadatelů:

Do dotačního řízení se mohou přihlásit žadatelé s právní formou:

 1. spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 2. ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 3. registrovaná církev nebo náboženská společnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění,
 4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platných do 31. prosince2013,
 5. sociální družstvo podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění,
 6. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, poradenské, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.

Upozorňujeme, že žadatelé, kteří jsou rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací státu nejsou oprávněnými žadateli o dotaci.

Harmonogram dotačního řízení:

Termín zveřejnění výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace: 9. duben 2020

Termín uzávěrky přijímání žádostí: 11. květen 2020 

Termín schválení dotací:  červen 2020

Termín výplaty dotací: červenec 2020

Další informace pro žadatele:

Druhé dotační řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2020 bude probíhat standardně prostřednictvím elektronické aplikace dotace-drogy.vlada.cz.

Formuláře a další podrobnější instrukce potřebné pro podání žádosti do druhého dotačního řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2020 jsou zveřejněny na portálu dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty pod nadpisem Druhé dotační řízení na rok 2020.

Žádost obsahuje náležitosti podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel. Část A zahrnuje zejména souhrnné informace o žadateli, seznam projektů, na které je dotace žádána, čestné prohlášení o bezdlužnosti a pravdivosti údajů a přehled majetkových vztahů[1] část B obsahuje popis projektu a část C obsahuje rozpočet včetně personálního zajištění projektu. Část A se vyplňuje souhrnně za žadatele; části B a C se vyplňují ke každému projektu zvlášť.

V případě, že žadatel v předchozím kalendářním roce realizoval projekt bez poskytnutí dotace, připojí k žádosti o dotaci závěrečnou zprávu o realizaci projektu za předchozí kalendářní rok.

Nebyl-li žadatel o dotaci doposud registrován v elektronickém systému, musí se do aplikace nejdřív registrovat, viz dotace-drogy.vlada.cz/informace-k-registraci

Dřív než žadatel bude moci přistoupit k vyplňování žádosti za své projekty, vyplní/aktualizuje základní informace o organizaci prostřednictvím elektronického systému. Základními informacemi o žadateli podle věty první se rozumí kontaktní údaje žadatele, kontaktní údaje statutárního orgánu, informace o registraci zařízení apod. a dále kopie originálu dokladu prokazujícího předmět činnosti (např. stanovy, zakládací listina, výpis z veřejného rejstříku) a bankovní identifikace účtu (tj. smlouva s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele, na který má být dotace převedena).

V rámci jedné žádosti lze předložit jeden nebo více projektů.

Žadatel a následně příjemce dotace má povinnost OPK doložit změny v identifikačních údajích týkajících se příjemce dotace (adresa sídla či kontaktní adresa, telefon, e-mail, statutární orgán, doklad o předmětu činnosti, číslo bankovní účtu, apod.), popřípadě jiné podstatné změny, zejména ty, které mohou ohrozit realizaci projektu (odejmutí registrace sociálnímu či zdravotnickému zařízení, podstatné změny v personálním zajištění projektu, změna sídla/zázemí služby apod.), bez zbytečného odkladu ode dne, kdy obdrží doklad o jejich provedení, nebo ode dne, kdy se pro změnu příjemce rozhodne.

Podmínky pro poskytnutí a čerpání neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této výzvy.

Žadatel o dotaci může dle § 19 odst. 4 správního řádu pro urychlení komunikace požádat o doručování písemností v rámci dotačního řízení na jím určenou adresu pro doručování nebo elektronickou adresu. Tato možnost je uvedena v elektronické aplikaci v části Informace o organizaci. Tímto není dotčena povinnost poskytovatele doručovat písemnosti zejména rozhodnutí a usnesení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Upozorňujeme žadatele o dotaci, že vzhledem k technickým požadavkům elektronické aplikace, je nutné vyplnit základní informace o žadateli v elektronické aplikaci v dostatečném předstihu před zahájením podávání žádosti na konkrétní projekt. Modul předkládání projektů se zpřístupní po provedení kontroly základních informací o žadateli.

Formulář části A, který se vkládá do elektronické aplikace, podepíše žadatel elektronickým podpisem a současně podepsaný formulář doručí Úřadu do datové schránky. Pokud žadatel elektronický podpis nevlastní, vloží sken podepsaného formuláře do elektronické aplikace a originál podepsaného formuláře zašle v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1, nebo jej doručí osobně do podatelny Úřadu, a to, v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu, do 5 dnů od vložení do elektronické aplikace. V případě nesplnění této povinnosti bude na podání hleděno, jako by nebylo učiněno.

Pro splnění podmínky dodržení termínu předložení žádosti o dotaci je rozhodné datum doručení do datové schránky Úřadu, v případě doručování listinné podoby je rozhodné datum podání u poskytovatele poštovních služeb nebo datum podání na podatelně Úřadu.

Odbor protidrogové politiky (dále jen „OPK“) dále informuje žadatele o dotaci, že aktuality vztahující se k průběhu dotačního řízení budou průběžně zveřejňovány na portálu dotace-drogy.vlada.cz  

Zpracování požadovaných osobních údajů statutárních orgánů žadatelů o dotace je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), založeno na splnění právní povinnosti dané § 14 rozpočtových pravidel.

Informace o možném postupu poskytovatele:

Poskytovatel dotace upozorňuje žadatele, že na dotaci není právní nárok.

K žádosti o dotaci podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží.

Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci.

Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústně do protokolu.

Dotační řízení je ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem doručení žádosti o poskytnutí dotace Úřadu. Dnem doručení je den přijetí formuláře pro část A datovou schránkou, od poskytovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Úřadu.

Odbor protidrogové politiky (OPK) prověří včas podanou žádost o dotaci, včetně jejích příloh, z hlediska dodržení stanovených formálních a obsahových náležitostí. Při zjištění vad žádosti, vyzve v souladu s § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel žadatele, aby vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil.

Řízení o žádosti se usnesením zastaví:

 1. nejsou-li vady žádosti, včetně chybějících či neúplných příloh, odstraněny ve lhůtě stanové poskytovatelem, (§ 14k odst. 2 rozpočtových pravidel);
 2. pokud je žádost podána po lhůtě stanovené ve výzvě k podání žádostí (§ 14j odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel);
 3. pokud žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů uvedenému ve výzvě k podání žádostí, (§ 14j odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel);
 4. pokud žádost trpí vadami a výzva k podání žádosti nepřipouští možnost jejich odstranění (§ 14j odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel);
 5. z dalších důvodů stanovených § 66 správního řádu.

OPK může kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí. K tomu stanoví lhůtu 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Neuposlechne-li žadatel výzvy, bude rozhodnuto na základě podkladů, které má OPK k dispozici.

Při posuzování žádostí o dotaci se hodnotí:

 1. úplnost a správnost předložené žádosti a projektu podle požadavků zveřejněných ve výzvě k podání žádosti,
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění oblastí protidrogové politiky a dotačních priorit, uvedených ve vyhlášené výzvě,
 3. dostupnost a potřebnost nabízené služby na krajské a místní úrovni,
 4. finanční náročnost projektu z hlediska nákladové efektivity.

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna rovněž celkovým objemem finančních prostředků, určeným v kapitole Úřadu na protidrogovou politiku.

OPK zajistí oznámení návrhů Dotačního výboru účastníkům řízení do 10 pracovních dnů ode dne ukončení projednávání. Současně OPK vyzve žadatele, kterému byla navržena dotace ve výši nižší, než kterou požadoval, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložil konečnou podobu rozpočtu dotace v závislosti na výši navržené dotace. Pokud žadatel neodpoví ve stanovené lhůtě, může být řízení o žádosti o dotaci zastaveno. Tato konečná podoba rozpočtu dotace bude přílohou k Rozhodnutí. Pokud žadatel, kterému byla navržena dotace, písemně sdělí, že oproti původní žádosti požaduje nižší částku, než byla navržena, vydá o tomto ředitel OPK rozhodnutí ve výši požadované žadatelem.

OPK umožní žadateli před vydáním rozhodnutí seznámit se s podklady příslušnými pro jeho vydání. Tato možnost se netýká žadatele, jehož žádosti se v plném rozsahu vyhovuje, a žadatele, který se této možnosti vzdal.

Žadatel má právo nahlížet do spisu vedeného v souvislosti s řízením o žádosti
o dotaci, jehož je účastníkem. OPK pořídí o nahlížení do spisu protokol.

OPK zveřejní výsledky dotačního řízení na internetových stránkách Úřadu do 10 pracovních dnů od vydání všech rozhodnutí. Výsledky dotačního řízení jsou po ukončeném dotačním řízení předloženy RVKPP pro informaci.

Poskytovatel Rozhodnutím

 1. zcela poskytne dotaci,
 2. zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace, nebo
 3. dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne.

Nedílnou součástí Výzvy k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR jsou Podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu "Protidrogová politika" Úřadu vlády ČR.


Kontaktní osoba

Bc. Eliška Drbohlavová
e-mail: drbohlavova.eliska@vlada.cz
tel.: 224 003 823

Ing. Lucia Kiššová
e-mail: kissova.lucia@vlada.cz
tel.: 224 003 816

 

 

Mgr. Tünde Bartha, v.r.
pověřena řízením Úřadu vlády České republiky

 


[1] Celý formulář části A, tedy souhrnné informace o žadateli, seznam projektů, na které je dotace žádána, čestné prohlášení a přehledu majetkových vztahů, je k dispozici ke stažení v elektronickém systému u žádosti na příslušný kalendářní rok.

Poznámka editorky: Originální znění výzvy je v příloze. Formát webové stránky neumožňuje tvořit vícestupňové odrážky (byly nahrazeny znakem - pro druhou, resp. -- pro třetí úroveň seznamu s odrážkami) ani seznamy v bodech označených písmeny (byly nahrazeny číslovanými seznamy).

                 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X