Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

19. 11. 2009 11:31

Aliance civilizací

Vláda dne 29. září 2009 svým usnesením č. 1235 vzala na vědomí Akční plán Aliance civilizací v ČR pro roky 2009-2010.


Vlastní dokument:
 Akční plán Aliance civilizací v České republice pro roky 2009 - 2010 (anglický překlad)


Projev ministra Michaela Kocába na fóru Aliance civilizací v Istanbulu.


Odkazy:

Webové stránky Aliance civilizací

Informační portál o mediálním vzdělávání

Informační portál o vzdělávání v oblasti náboženství a víry

Seznam odborníků pro kvalifikované publikování v médiích

www.cizinci.cz (stránky MPSV o integraci cizinců určené pro pracovníky státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti či cizincům samotným umožňující přístup k potřebným dokumentům, informacím a kontaktům)

www strana Multikulturního centra Praha (diskuze o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy; výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací)Mezinárodní organizace pro migraci (praktické informace pro život v ČR pro cizince v šesti jazykových mutacích)

Vzdělávací program Varianty společnosti o.p.s. Člověk v tísni (interkulturní vzdělávání a globální rozvojové vzdělávání; publikace, výzkumy, analýzy a metodické listy pro učitele), 

publikace Média a migranti (brožura pro novináře pro kvalifikované publikování o migraci v médiích)


Kalendář významných dní z hlediska lidských práv

27. leden

Mezinárodní den památky obětí Holocaustu

Byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2005. Tento den má připomínat utrpení šesti milionů židovských obětí během Holocaustu za II. světové války a varovat před zločiny proti lidskosti. Památným se 27. leden stal proto, že v roce 1945 byl osvobozen Rudou armádou nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau. 

21. únor

Mezinárodní den mateřského jazyka

Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 UNESCO na oslavu zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví. Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také je důležitým prostředkem k vyjádření kultury a identity. Jazyky jsou však také velmi křehkými poklady lidstva, mnohým z nich hrozí zánik. Česká republika se aktivně podílí na ochraně jazyků např. realizací opatření Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Rady Evropy, a tím přispívá k zachování a rozvoji kulturního bohatství a tradic Evropy.

21. březen

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

Je připomínkou události zmasakrování 69 účastníků antirasistické demonstrace, konané v 21.3. 1960 v jihoafrickém městě Sharpeville, kteří protestovali proti zákonům apartheidu. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace Valné shromáždění ustavilo v roce 1966 a zároveň vyzvalo mezinárodní společenství, aby posílilo úsilí o odstranění všech forem rasové diskriminace.

3. květen

Světový den svobody tisku

Dne 3. května roku 1991 byla přijata Windhoekská deklarace pro nezávislá, svobodná a pluralistická media v Africe a ve světě. Deklarace potvrdila, že svobodný tisk je podstatnou oporou demokratické společnosti a spravedlivého lidského usilování. Valným shromážděním OSN byl 3. květen prohlášen Světovým dnem svobody tisku v roce 1993, přestože mnoho členských států OSN stále svobodu tisku porušuje.

17. květen

Světový den informační společnosti

Valné shromáždění OSN v roce 2006 prohlásilo 17. květen za Světový den informační společnosti. Smyslem je připomenout přínos využívání informačních a komunikačních technologií (zejména internetu) pro lidstvo a překonávání nerovnoměrného přístupu k informačním technologiím.

21. květen

Světový den kulturní rozmanitosti

V roce 2001 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 21. květen světovým dnem kulturní rozmanitosti jako výzvu k toleranci odlišných kultur a interkulturnímu dialogu.

1. červen

Mezinárodní den dětí

Slaví se v mnoha zemích 1. června každého roku. V roce 1924 Liga národů přijala první tzv. ženevskou Deklaraci práv dětí, která poprvé zakotvila skutečnost, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. V roce 1950 byl tento den vyhlášen Valným shromážděním OSN.

20. červen

Světový den uprchlíků

Valné shromáždění OSN v roce 2000 vyhlásilo tento svátek jako výraz solidarity s Afrikou, kde byl tento den tradičně oslavován jako Den uprchlíků v Africe.

12. srpen

Mezinárodní den mládeže

Mezinárodní den mládeže si 12. srpna připomínáme od roku 1999 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Cílem je celosvětově upozornit na problematiku spojenou s mladými lidmi. Každý ročník oslav tohoto dne má specifické téma (v roce 2010 je to „Dialog a vzájemné porozumění“).

26. září

Evropský den jazyků

Z iniciativy Rady Evropy  se od roku 2001 každoročně slaví dne 26. září Evropský den  jazyků. Smyslem této aktivity je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

18. říjen

EU Den proti obchodu s lidmi

Evropská komise v roce 2007 vyhlásila 18. října za Den boje proti obchodování s lidmi (EU Anti-Trafficking Day).

16. listopad

Mezinárodní den tolerance

V roce 1996 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 16. listopad jako Mezinárodní den tolerance. Má povzbudit k respektu, dialogu a spolupráci mezi lidmi a národy z různých kultur.

10. prosinec

Den lidských práv

Slaví se již od roku 1950 v upomínku na datum přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, prvního mezinárodního kodexu univerzálních práv člověka, ze kterého vychází řada dalších mezinárodních či národních právních úprav lidských práv a svobod, dne 10.12. 1948 na Valném shromáždění OSN.

18. prosinec

Mezinárodní den migrantů

Mezinárodní den migrantů byl vyhlášen v roce 2000 Valným shromážděním OSN jako památný den vyhlášení Úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin dne 18.12. 1999. Doposud tuto úmluvu ratifikovalo 42 států světa a podepsalo dalších 16 států. Doposud jí však nepodepsal ani neratifikoval žádný z členských států EU.

20. prosinec

Mezinárodní den lidské solidarity

V roce 2005 prohlásilo Valné shromáždění OSN 20. prosinec za Mezinárodní den lidské solidarity za účelem boje proti celosvětové chudobě.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty