Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

29. 6. 2020 16:25

Výsledky jednání vlády 29. června 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro EU na vládní úrovni

1. Rámcová pozice k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Rámcová pozice k úpravám Víceletého finančního rámce a plánu obnovy
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání: Schváleno.

3. Rámcová pozice k Pozměněnému návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
čj. 655/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 485/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh poslanců Patrika Nachera, Barbory Kořanové, Tomáše Martínka, Jana Chvojky, Lukáše Černohorského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 882)
čj. 687/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/22 „Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů“
čj. 275/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/36 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně“
čj. 338/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“
čj. 373/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/08 „Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby“
čj. 289/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

8. Informace Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
čj. 292/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

9. Informace o plnění opatření ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání
čj. 296/20
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

10. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/05 „Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017“
čj. 325/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

11. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“
čj. 362/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

12. Stav přípravy Dohody o partnerství a operačních programů pro programové období 2021-2027
čj. 661/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

25. Pozice vlády České republiky k Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 (2019/2987(RSP))
čj. 727/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
čj. 726/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Podpora lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně)
čj. 730/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
čj. 724/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

13. K finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19
čj. 666/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Pronájem části administrativní budovy Ministerstva dopravy na adrese nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, společnosti České dráhy, a. s.
čj. 672/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2019
čj. 678/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a léta následující
čj. 653/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na odvolání členky výzkumné rady Technologické agentury České republiky
čj. 658/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2020
čj. 675/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh opatření v souvislosti s přijetím změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých v Gándhínagaru dne 22. února 2020
čj. 660/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Návrh na jednostranné ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
čj. 683/20
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020
čj. 696/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2020
čj. 697/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na propůjčení hodnosti brigádního generála
čj. 691/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na jmenování rektorky Univerzity obrany v Brně
čj. 702/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Pracovní návštěva místopředsedkyně vlády a ministryně zahraničních věcí Bulharské republiky Ekateriny Zaharievy v České republice dne 9. července 2020
čj. 721/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Pracovní cesta předsedy vlády na summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Polské republice dne 3. července 2020
čj. 722/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny v Polské republice dne 7. července 2020
čj. 723/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Informace o přípravě dokumentů pro budoucí programové období 2021-2027
čj. 663/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Tento bod jednání byl odložen.

2. Národní cíle České republiky k Protokolu o vodě a zdraví – Vyhodnocení plnění národních cílů České republiky a návrh na jejich aktualizaci
čj. 668/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2019
čj. 662/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2019
čj. 670/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

5. Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2019
čj. 664/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2019
čj. 667/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Českého báňského úřadu

7. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny RVIS pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2020
čj. 680/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Sdílený informační systém Technologické agentury České republiky – SISTA
čj. 659/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky

9. Informace pro jednání vlády - Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 10)
čj. 681/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

10. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Integrátor pro Externí Balíkovny“ na základě ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 671/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis SVSS – mikrovlnná síť (TEMPO)“
čj. 657/20
Předkládá: ministr obrany

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technické zhodnocení datových úložišť“
čj. 673/20
Předkládá: ministr obrany

13. Informace o veřejné zakázce Modernizace ASVŘ palby GBAD
čj. 682/20
Předkládá: ministr obrany

14. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Služby tiskového prostředí MO“
čj. 656/20
Předkládá: ministr obrany

15. Informace na vládu ČR – Záměr v oblasti informačních a komunikačních technologií
čj. 679/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie