Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

19. 1. 2009 12:06

Výsledky jednání vlády ze dne 19. ledna 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1.

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

č.j. 1402/08 - bod 1 schůze vlády 5.1.2009

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání:odloženo

2.

Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Vladimíry Lesenské, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 695)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: přijato negativní stanovisko

3.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/08 „Státní finanční aktiva a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Operace státních finančních aktiv“

č.j. 1817/08

Předkládá: ministr financí

K bodům 3 až 10 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Výsledek jednání: schváleno

4.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/01 Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečení

č.j. 1923/08

Předkládá: ministryně obrany

Výsledek jednání: schváleno

5.

Stanovisko MMR ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly č. 08/15 „Státní program podpory cestovního ruchu“

č.j. 1866/08

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

6.

Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/05 "Finanční prostředky určené na platby realizované v rámci Společné zemědělské politiky - společné organizace trhu"

č.j. 10/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: přerušeno

7.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem

č.j. 37/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání: schváleno

8.

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/10 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2007

č.j. 1868/08

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

9.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/11 „Finanční prostředky vybírané na základě zákona Českou národní zdravotní pojišťovnou"

č.j. 1987/08

Předkládá: ministr zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

10.

Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/07 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služeb

č.j. 31/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

11.

Bílá kniha terciárního vzdělávání

č.j. 61/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: odloženo

12.

Návrh struktury, základních podmínek a kritérií veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s.

č.j. 55/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

13.

Současný stav implementace veřejně regulované služby (PRS) evropského globálního navigačního družicového systému GALILEO do národního prostředí

č.j. 27/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: odloženo

14.

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

č.j. 1839/08 - bod 29 schůze vlády 16.12.2008

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: odloženo

15.

Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti - základní principy

č.j. 15/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

16.

Odkup skládky v Pozďátkách

č.j. 30/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání: přerušeno

Dodatkový bod

41.

Návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009

č.j. 1990/08 - bod 11 schůze vlády 12.1.2009

Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí

Přizváni: F. Bublan, předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, J. Dienstbier, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, J. Hamáček, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, J. Vidím, předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

18.

Role státu v dopravě

č.j. 59/09

Předkládá: ministr dopravy

19.

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2008

č.j. 17/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: odloženo

20.

Členství Nejvyššího soudu ČR v Evropské asociaci soudců pracovně-právních soudů (EALCJ)

č.j. 51/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

21.

Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice dne 10. prosince 2008

č.j. 48/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

22.

Žádost o vydání souhlasu vlády České republiky s Dokumentací programu 215 210 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady

č.j. 28/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

23.

Prodej objektů v Karlových Varech, ul. Petra Velikého 2/862 a 6/829

č.j. 18/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

24.

Změna příslušnosti hospodařit s objektem Na Valech č. p. 525, Litoměřice

č.j. 19/09

Předkládá: ministr financí

25.

Využití vybraných objektů na území města Kutná Hora

č.j. 56/09

Předkládá: ministr financí

26.

Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro změnu využití území pozemku p.č. 2930/1 v k.ú. Pasečná

č.j. 33/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27.

Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Skalická Morávka, pro realizaci stavby „Lávka pro pěší přes Morávku v katastrálním území Nižní Lhoty"

č.j. 34/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28.

Žádost pana Ing. Ivana Dudáčka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava

č.j. 35/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro lesnickou a zemědělskou projekční kancelář A.KTI, s.r.o., B. Antonínové 36/1, Brno – Mokrá Hora, a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Bílé Karpaty za účelem rekonstrukce lesní cesty na pozemku p.č. 6294/1 v k.ú. Strání

č.j. 38/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30.

CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - přístavba hotelu Vyhlídka a terénní úpravy v areálu hotelu podle předložené dokumentace, žadatelka Ing. arch. Petra Zajíčková, Soukenná 1/712, 466 01 Jablonec nad Nisou v zastoupení firmy Emeran 1791 s.r.o., Moskevská 1/14, 434 51 Most

č.j. 39/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.

Žádost paní Heleny Křížkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Zadní Rennerovky z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku

č.j. 40/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32.

Žádost O-KČT Rumburk o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 30. ročníku turistické akce „Stezka odvahy“ na území Národního parku České Švýcarsko dne 2. května 2009

č.j. 41/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pana Ing. Antonína Vacka, Provaznická 173, 550 01 Broumov, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP

č.j. 42/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.

Žádost paní Kláry Veverkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří důl z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku

č.j. 43/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pana Ing. Jaroslava Dvořáka, U Větrolamu 5, 568 02 Svitavy, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP

č.j. 44/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.

Přírodní rezervace (PR) Louky v Oboře Libeň - dooplocení zbylé plochy rezervace pro zvětšení pastevní plochy v Oboře Libeň, žadatel Lubor Červa, Šermířská 2384/1a, 169 00 Praha 6

č.j. 45/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.

CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - povolení vstupu mimo cesty za účelem zpracování magisterské práce Bc. Petry Steffanové na téma analýzy geomorfologických tvarů a procesů v údolním závěru Moravice v rámci výzkumného záměru MŠMT (MSM0021620831), žadatel Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

č.j. 46/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Kvilda - Bučina na území NP Šumava

č.j. 63/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.

Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace

č.j. 64/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro paní Marii Blažkovou, bytem Pospíšilova 1162/47, 500 03 Hradec Králové, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP

č.j. 65/09

Dodatkový bod

42.

Zajištění Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice

č.j. 74/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

43.

Návrh usnesení vlády k bezpečnostnímu zajištění Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci ve dnech 13. února až 3. března 2009

č.j. 26/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

TK po jednání vlády ČR 19.1. 2009

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie