Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

8. 2. 2019 10:42

Výsledky jednání vlády 8. února 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1122/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

2. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 374)
čj. 111/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno souhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 375)
čj. 112/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 377)
čj. 113/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Miroslava Grebeníčka a Ivo Pojezného na vydání zákona o státním jazyce České republiky (sněmovní tisk č. 378)
čj. 114/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Jiřího Dolejše a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 380)
čj. 115/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

7. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 65)
čj. 87/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 - 2020
čj. 105/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 55. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 16. - 17. února 2019
čj. 96/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 20. až 23. února 2019
čj. 98/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 40. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě ve dnech 25. a 26. února 2019
čj. 107/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Oficiální návštěva předsedy vlády ve Státu Izrael v souvislosti s účastí na summitu zemí Visegrádské skupiny a Státu Izrael ve dnech 18. až 20. února 2019
čj. 124/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Materiál Informace o harmonogramu přípravy Národního programu reforem ČR 2019 a Konvergenčního programu ČR 2019
čj. 85/19
Předkládá: předseda vlády

2. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2019)
čj. 103/19
Předkládá: ministryně financí

3. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR  v 1. - 3. čtvrtletí 2018
čj. 110/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2018
čj. 99/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

5. Informace o plnění Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2018
čj. 84/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

6. Analýza materiální, vzdělávací a personální základny nezbytné pro osvojování ložisek strategických nerostných surovin ČR
čj. 91/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

7. Akční plán na léta 2019-2021 a závěrečná zpráva o realizaci Akčního plánu na léta 2016-2018 Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025
čj. 101/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

8. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 73. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
čj. 109/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

9. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2018 ke smlouvám v gesci MV v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 108/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

10. Informace k připravované vertikální spolupráci „Nákup služby munice 2019/l-miny 120 mm“
čj. 92/19
Předkládá: ministr obrany

11. Informace o veřejné zakázce „Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod“
čj. 93/19
Předkládá: ministr obrany

12. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2018“ zadané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 106/19
Předkládá: předseda vlády

13. Zpráva o plnění nápravných opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/03 „Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví“
čj. 89/19
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie