Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

8. 6. 2009 10:08

Výsledky jednání vlády 8. června 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010

č.j. 787/09

Předkládá: Ministerstvo obrany

Výsledek jednání:

Schváleno

2. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012

č.j. 644/09

Předkládá: Ministerstvo financí

Výsledek jednání:

Schváleno

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

č.j. 598/09

Předkládá: Ministerstvo zdravotnictví

Výsledek jednání:

Staženo z programu jednání

4. Návrh nařízení vlády o stanovení úhrad za zkoušky

č.j. 646/09

Předkládá: Ministerstvo zdravotnictví

Výsledek jednání

Schváleno

5. Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Finanční správě České republiky

č.j. 791/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Neutrální stanovisko

6. Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

č.j. 792/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Neutrální stanovisko

7. Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Celní správě České republiky

č.j. 793/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Neutrální stanovisko

8. Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

č.j. 794/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Neutrální stanovisko

9. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu)

č.j. 795/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Negativni stanovisko

10. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 796/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Negativní stanovisko

11. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 797/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Souhlasné stanovisko

12. Návrh poslankyň a poslanců Anny Čurdové, Antonína Šedi, Hany Orgoníkové, Jiřího Paroubka, Ladislavy Zelenkové, Zdeňka Škromacha, Vladimíry Lesenské, Robina Bohnische, Marcely Mertinové, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výživném)

č.j. 798/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Negativní stanovisko

13. Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 799/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

Výsledek jednání

Negativní stanovisko

14. Analýza možného zapojení podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů s cílem realizovat požadované navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů na úroveň pokrytí 120 dnů

č.j. 773/09

Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výsledek jednání

Schváleno

15. Zpráva o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6)

č.j. 783/09

Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výsledek jednání

Schváleno


40. Informace o stavu centrální úrovně monitorovacího systému strukturálních fondů pro období 2007-2013

č.j. 831/09

Předkládá: Ministerstvo pro místní rozvoj

Výsledek jednání

Schváleno


C. K projednání bez rozpravy: BODY SCHVÁLENY

16. Návrh aktualizovaného plánu nelegislativních úkolů pro činnost vlády České republiky v jejím funkčním období

č.j. 789/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

17. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 - 2015

č.j. 770/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky


18. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky

č.j. 690/09

Předkládá: Ministerstvo spravedlnosti

19. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008

č.j. 767/09

Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu


20. Informace o průběhu a stavu pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru na vybudování nové soudní budovy v Ústí nad Labem a vybudování věznice typu s ostrahou pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených osob

č.j. 660/09

Předkládá: Ministerstvo spravedlnosti


21. Žádost RV PSP ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2009

č.j. 769/09

Předkládá: Ministerstvo kultury


22. Informace o průběhu 20. shromáždení Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby IMSO (Malta, 29.9. - 3.10.2008) a změna gesce

č.j. 786/09

Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu


23. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vysočina se sídlem v Dřevíkově

č.j. 662/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


24. CHKO Moravský kras - povolení vstupu do propasti Macocha v Národní přírodní rezervaci (NPR) Vývěry Punkvy za účelem podrobného strukturního měření všech stěn propasti v rámci geologického mapování brněnské aglomerace, žadatel Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno

č.j. 664/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


25. Žádost firmy Kinský, a.s., o povolení výjimky podle ustanovení § 43, 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště a NPR Žákova hora, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v lesních porostech ve správě žadatele, tj. v LHC Kinský, Žďár nad Sázavou a LHC Městské lesy Hlinsko

č.j. 667/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


26. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Kokořínsko a PR Kokořínský důl, a to pro umístění (přemístění) historického špýcharu na pozemek KN st.p.č. 65 v k.ú. Olešno

č.j. 668/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


27. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Kokořínsko a PR Kokořínský důl, a to pro umístění (přemístění) historického špýcharu na pozemek KN st.p.č. 65 v k.ú. Olešno

č.j. 671/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


28. Přírodní rezervace a přírodní památky Pardubického kraje - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. Vladimír Lemberk, Zámek č. 3, 530 02 Pardubice

č.j. 672/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


29. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Ná-rodní přírodní rezervace Javorina a Národní přírodní rezervace Libický luh pro vstup a vjezd za účelem monitoringu realizovaného pracovníky Výzkumného ústavu Silva Ta-roucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pod vedením Dr.Ing. Tomáše Vršky podle mandátní smlouvy uzavřené s Ministerstvem životního prostředí na „Vedení databanky přirozených lesů a monitoring území ponechaných samovolnému vývoji“

č.j. 673/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


30. Žádost ing. Zdeňka Tůmy, Kosatcová 622/5, Říčany, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Mýto k odchytu ptáků pro kroužkování.

č.j. 743/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


31. Žádost o.s. Sportem proti bariérám – Český Ráj o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43, §16 odst. 1 písm. d) a §16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce „Největší počet vozíčkářů u Pramene Labe“ v roce 2009.

č.j. 766/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) a b) a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem povolení stavby lyžařského vleku "B", ležícího na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/2, st. 512 a st. 513 v k. ú. Malá Morávka a dále za účelem vymezení a užívání přilehlé sjezdové tratě ležící na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/1 a 1364/2 v k. ú. Malá Morávka.

č.j. 775/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


33. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví, a to v souvislosti se stavbou lávky Poděbrady - Chomoutov, u jezu Chomoutov

č.j. 776/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


34. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Studnice

č.j. 777/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


35. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří pro povolení vjezdu motorových vozidel RWE Transgas Net

č.j. 778/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


36. CHKO Bílé Karpaty - výjimka pro vstup a sběr rostlin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Jazevčí za účelem studia druhů Gymnadenia densiflora a Gymnadenia conopsea, žadatelka RNDr. Jana Jersáková, PhD., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

č.j. 779/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

37. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Emilie Haškové, paní Stanislavy Vaníčkové a paní Ivy Fialové

č.j. 780/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


38. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d), e) zákona pro TJ Auto Škoda Mladá Boleslav za účelem pořádání 27. ročníku dvouetapové cyklorallye Mladá Boleslav - Krkonoše - Mladá Boleslav

č.j. 781/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


39. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Jitky Janošťákové v k.ú. Budeč

č.j. 782/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


41. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd motorového vozidla, a to za účelem jednorázové autobusové dopravy zdravotně postižených občanů na vrchol Pradědu

č.j. 819/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí


42. ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení

č.j. 836/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky


D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o podpoře hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů a vyhodnocení této podpory v návaznosti na využití strukturálních fondů

č.j. 768/09

Ministerstvo pro místní rozvoj

2. Zpráva za rok 2008 o stavu vyřizování individuálních oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská práva

č.j. 659/09

Ministerstvo spravedlnosti

3. Zpráva za období od 1. července do 31. prosince 2008 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva

č.j. 658/09

Ministerstvo spravedlnosti

4. Informace Radě Evropy o výsledcích analýz v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

č.j. 689/09

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Výroční zpráva Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008

č.j. 771/09

Úřad vlády České republiky

6. Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2008

č.j. 774/09

Úřad vlády České republiky

7. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2008

č.j. 788/09

Úřad vlády České republiky

8. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

č.j. 784/09

Ministerstvo práce a sociálních věcí

9. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2008

č.j. 702/09

Úřad vlády České republiky

10. Zpráva z neformálního zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost konaného dne 5.května 2009 (část průmysl a vnitřní trh)

č.j. 765/09

Ministerstvo průmyslu a obchodu


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie