Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

8. 7. 2019 15:56

Výsledky jednání vlády 8. července 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Rámcová pozice k návrhu Specifických doporučení Rady pro ČR
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Zpráva ze zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 20., 21. a 30. června 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády

B. K projednání s rozpravou:

1. Zpráva o plnění programového prohlášení vlády
čj. 540/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
čj. 55/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 345/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Jaroslava Bžocha, Jany Černochové, Jana Lipavského, Radima Fialy, Jana Chvojky, Markéty Pekarové Adamové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 504)
čj. 598/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 506)
čj. 599/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 508)
čj. 600/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh usnesení vlády ČR o činnosti Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku
čj. 605/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

11. Zpráva z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení
čj. 607/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

12. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023
čj. 474/19
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
čj. 543/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

18. Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2018
čj. 593/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Záměr realizace dotačního programu na podporu vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity a jeho rozpočtové dopady
čj. 583/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

 

29. Závěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší a návrh dalšího postupu
čj. 622/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 

C. K projednání bez rozpravy:

8. Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 až 2022
čj. 559/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018
čj. 604/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2019
čj. 574/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2019
čj. 575/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2018
čj. 525/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
čj. 568/19
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2018
čj. 602/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2018
čj. 552/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Rozvoj a inovace statistik kriminality
čj. 591/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018
čj. 586/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Třetí periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
čj. 587/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Změna Statutu Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu
čj. 578/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Aktualizace č. 3 Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
čj. 597/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 577/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Zpráva o mimořádném setkání předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny v České republice dne 28. června 2019
čj. 606/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na obeslání Politického fóra o udržitelném rozvoji na vysoké úrovni OSN v New Yorku ve dnech 9.–18. července 2019
čj. 618/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
čj. 584/19
Předkládá: Česká národní banka

2. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2018
čj. 590/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2018
čj. 572/19
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

4. Výroční zpráva o stavu veřejné správy v České republice za rok 2018
čj. 588/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Zpráva o aplikaci zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a o aplikaci nařízení eIDAS
čj. 573/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2018
čj. 589/19
Předkládá: 1. místopředseda a ministr vnitra

7. Informace pro vládu České republiky o stavu plnění realizačních kroků obsažených v Cílovém konceptu Základních registrů 2.0
čj. 608/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Tento bod nebyl projednáván.

8. Národní strategie regenerací brownfieldů
čj. 553/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

9. Informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) za rok 2018
čj. 585/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

10. Informace o koordinaci naplňování cílů Národní strategie umělé inteligence v ČR
čj. 603/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

11. Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2018
čj. 594/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

12. Informace s průběžným vyhodnocením dosažení jednotlivých cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020 k 30. červnu 2018
čj. 571/19
Předkládá: ministr zdravotnictví

13. Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2018
čj. 601/19
Předkládá: ministr zemědělství

14. Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR 2014-2020 na roky 2019-2020
čj. 595/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

15. Informace pro členy vlády o stavu realizace programu č. 134 120 - Péče o národní kulturní poklad
čj. 582/19
Předkládá: ministr kultury

16. Informace o veřejné zakázce Dodávky vybavení pro modernizaci vrtulníků AČR –SOATU část 2
čj. 570/19
Předkládá: ministr obrany

17. Informace k veřejné zakázce „Zajištění bezpečnostních služeb objektů MPO_F 32, PV 20 a W 13_JŘB
čj. 609/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

18. Informace o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/17 „Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí“
čj. 581/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X