Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

6. 4. 2009 9:04

Výsledky jednání vlády 6. dubna 2009

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1407/08

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání: schváleno

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 370/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č.j. 1863/08

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 254/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

5. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Vladimíra Dlouhého a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 771)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje (sněmovní tisk č. 775)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh postupu při rušení obecně závazných nařízení okresních národních výborů, vyhlášek a nařízení okresních úřadů

č.j. 425/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

8.Informace o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce boje proti organizovanému zločinu

č.j. 430/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

28. Zpráva o plánu realizace Projektu Kampus Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

č.j. 443/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

9. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2008

č.j. 406/09

Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

10. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2008

č.j. 420/09

Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany

11. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky

č.j. 434/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

12. Návrh na obeslání Diplomatické konference k Úmluvě o náhradě škod způsobených třetím osobám v důsledku protiprávních činů týkajících se letadel a k Úmluvě o náhradě škod způsobených letadlem třetím osobám

č.j. 440/09

Předkládá: ministr dopravy

13. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga v Bosně a Hercegovině ve dnech 8.- 9. dubna 2009

č.j. 438/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

14. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga ve Vatikánu ve dnech 14.-15. dubna 2009

č.j. 439/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

15. Zpráva o průběhu zasedání ministrů zahraničních věcí Organizace Severoatlantické smlouvy dne 5. března 2009 a ministerské Trojky EU - USA dne 6. března 2009 v Bruselu za účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí

č.j. 437/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

16. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Litevské republiky v České republice ve dnech 9. – 10. dubna 2009

č.j. 436/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

17. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Monackého knížectví Franka Biancheriho v České republice dne 16. dubna 2009

č.j. 435/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

18. Návrh na změnu Statutu Rady vlády České republiky pro lidská práva

č.j. 433/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

19. Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny

č.j. 408/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

20. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 4

č.j. 427/09

Předkládá: ministr dopravy

21. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 5

č.j. 428/09

Předkládá: ministr dopravy

22. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 6

č.j. 429/09

Předkládá: ministr dopravy

23. Informace o plnění opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků z Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/22 „Výstavba Justičního areálu v Brně“

č.j. 416/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

24. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Miroslava Knapa

č.j. 412/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25. Žádost České vědecké společnosti pro mykologii o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace

č.j. 413/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Josefa Musílka

č.j. 414/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Jana Palečka, bytem Brněnská 13, 323 00 Plzeň za účelem vjezdu a stání na účelové komunikaci Zhůří - Huťská hora nacházející se na území NP Šumava

č.j. 415/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o průběhu a vyhodnocení veřejné diskuse k budoucnosti financování českého zdravotnictví v návaznosti na ukončení projektu

č.j. 401/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

2. Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2008

č.j. 402/09

Předkládá: ministr vnitra

3. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc únor 2009

č.j. 424/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

4. Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2008

č.j. 400/09

Předkládá: ministr financí

5. Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2008

č.j. 411/09

Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

6. Informace o průběhu majetkoprávního vypořádání pozemků potřebných k dostavbě dálnice D11

č.j. 431/09

Předkládá: ministr zemědělství

7. Informace o realizaci opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/20 Majetek státu, k němuž má právo hospodaření Česká pošta

č.j. 422/09

Předkládá: ministr vnitra

8. Zpráva z justiční části formálního zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo ve dnech 26. – 27. února 2009 v Bruselu

č.j. 405/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie