Tiskové zprávy

5. 10. 2020 9:13

Výsledky jednání vlády 5. října 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o občanských průkazech
čj. 784/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
čj. 785/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů
čj. 839/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1034/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 942/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh věcného záměru zákona o účetnictví
čj. 720/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
čj. 906/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 991)
čj. 1121/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 998)
čj. 1122/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

10. Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe
čj. 872/19
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 1138/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: odloženo.

34. Přistoupení ke smlouvě s výrobcem kandidátní vakcíny proti COVID-19 AstraZeneca
čj. 1160/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům
čj. 1158/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Realizace zabezpečení investiční přípravy akce „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
čj. 1078/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti - Stav plnění závazků ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti v období 2014–2020 rok před závěrečným reportem Evropské komisi
čj. 1099/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací komplexního řešení sucha na Rakovnicku – I. Etapa
čj. 1114/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 1126/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 1103/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na jmenování příslušníka do hodnosti brigádní generál
čj. 1098/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na jmenování do hodnosti generálporučík a brigádní generálka
čj. 1119/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky
čj. 1109/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na zrušení společností GALILEO REAL, k. s., a IMOB, a. s., s likvidací
čj. 1111/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020
čj. 1087/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů některých obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV- 2 (sněmovní tisk č. 890)
čj. 1100/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Realizace usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 514 o poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Afghánské islámské republiky na podporu fungování Afghánských národních obranných a bezpečnostních sil a na podporu udržitelného rozvoje Afghánistánu v letech 2018 až 2020 využitím prostředků v roce 2020
čj. 1117/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Úprava usnesení vlády ke Strategii zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let včetně identifikovaných požadavků na rádiové spektrum
čj. 1079/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro období 2020-2024
čj. 1104/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019
čj. 1110/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021–2023
čj. 1101/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023–2030
čj. 1102/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Specifikace základních technických, materiálních, personálních a finančních podmínek pro zajištění možné sériové výroby vybraných ochranných pomůcek (roušky a štíty) v rámci Vězeňské služby České republiky
čj. 1074/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí ve Švýcarské konfederaci ve dnech 5. a 6. října 2020
čj. 1085/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 1137/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na bezpečnostní konferenci GLOBSEC 2020 v Bratislavě dne 8. října 2020
čj. 1139/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Pracovní návštěva tureckého ministra zahraničních věcí v České republice dne 7. října 2020
čj.1140/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (září 2020)
čj. 1089/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých mimořádných a ochranných opatřeních podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
čj. 1124/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Zpráva za rok 2019 o rovnosti žen a mužů
čj. 1073/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

4. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2019
čj. 1107/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

5. Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
čj. 1118/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Souhrnná zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., za rok 2019
čj. 1115/20
Předkládá: ministr zemědělství

7. Rozvoj Portálu veřejné správy v roce 2020
čj. 1125/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 21)
čj. 1123/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o veřejné zakázce SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1088/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1090/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

11. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku na úpravu rozhraní Informačního systému eTesty (informační systém pro vykonávání elektronických testů pro žadatele o řidičské oprávnění, profesní způsobilost řidiče a odbornou způsobilost dopravců). Úpravy se týkají změny protokolu na vyšší verzi TLS 1.2, vložení sekce videí Hazard Perception, začlenění bodových informací pro žadatele před spuštěním zkušebních testů pro skupinu „B“, zajištění možnosti tisku jednotného formuláře záznamu o zkoušce z praktické jízdy, aktualizace informací pro uživatele informačního systému eTesty do hlavní nabídky a přidávání obrázků při vytváření studií
čj. 1093/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

12. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rozvoj úlohy KADR pro rok 2020“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1095/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

13. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rozvoj aplikace Datové sklady“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 792/20 – bod 12 Pro informaci schůze vlády 20. 7. 2020
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

14. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rozvoj úlohy ISOŘ pro rok 2020“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 793/20 – bod 13 Pro informaci schůze vlády 20. 7. 2020
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

15. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora provozu APV Věcné plánování“
čj. 1106/20
Předkládá: ministr obrany

16. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1112/20
Předkládá: ministr zemědělství

17. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Nákup pracovních stanic a příslušenství pro potřeby resortu MPSV
čj. 1071/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

18. Zapracování agendy skutečných majitelů a svěřenských fondů do ISVR a navýšení výpočetního výkonu
čj. 1130/20
Předkládá:  ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie