Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

5. 10. 2009 10:18

Výsledky jednání vlády 5. října 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1323/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: odloženo

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1351/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

č.j. 1372/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

5. Návrh nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

č.j. 1251/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh konkrétních opatření ke zlepšení stavu plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii

č.j. 1401/09

Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr pro evropské záležitosti

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh koordinace problematiky e-skills

č.j. 1392/09

Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

Výsledek jednání: schváleno

8. Návrh na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací"

č.j. 1395/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

9. Návrh na jmenování členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky

č.j. 1364/09 - bod 9 schůze vlády 29.9.2009

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

10. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

č.j. 1155/09 - bod 22 schůze vlády 17.8.2009

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: odloženo

26. Porovnání kandidatury České republiky na sídlo Úřadu pro dohled nad evropským globálním navigačním družicovým systémem a zvažované kandidatury České republiky na sídlo Evropského azylového podpůrného úřadu a návrh dalšího postupu

č.j. 1418/09

Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

Výsledek jednání: odloženo do 12.10. 2009

27. Navýšení rozpočtu na rok 2009 kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na zajištění nákupu očkovacích látek

č.j.: 1207/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

28. Návrh na jmenování do hodností generálů

č.j.: 1407/09

Předkládá: ministr obrany

Výsledek jednání: přerušeno do 12.10. 2009

29. Návrh na jmenování do hodností generálů

č.j.: 1420/09

Předkládá: ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

č.j. 1396/09

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

12. Návrh na sjednání Dohody o převozu těl zemřelých, Štrasburk, 26. října 1973

č.j. 1387/09

Předkládají: ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 16. září 2009

č.j. 1390/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Polské republice dne 10. září 2009 (účast na 19. Ekonomickém fóru v Krynici)

č.j. 1391/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro evropské záležitosti v Maďarské republice a na Ukrajině ve dnech 8. a 9. října 2009 č.j. 1398/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Žádost o souhlas Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2009 v kapitole 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

č.j. 1400/09

Předkládá: předseda vlády

17. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky do vlastnictví Turecké republiky

č.j. 1378/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném nebo užším řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1399/09

Předkládá: ministr dopravy

19. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro p. Václava Kůrku za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci KRNAP, vedoucí k objektu, jehož je žadatel spoluvlastníkem

č.j. 1375/09

Předkládá: ministr životního prostředí

20. Žádost Advokátní kanceláře Perthen Perthenová Švadlena&Partneři se sídlem v Hradci Králové o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace

č.j. 1380/09

Předkládá: ministr životního prostředí

21. Žádost Advokátní kanceláře Perthen Perthenová Švadlena&Partneři se sídlem v Hradci Králové o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro povolení vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace

č.j. 1381/09

Předkládá: ministr životního prostředí

22. Povolení výjimky podle § 43 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce pro zajištění opuštěného průzkumného důlního díla

č.j. 1382/09

Předkládá: ministr životního prostředí

23. Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen za účelem účasti v mezinárodním radioamatérském závodu

č.j. 1383/09

Předkládá: ministr životního prostředí

24. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem stavby Skanzen lesnických činností na území NPR Karlštejn

č.j. 1384/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o plnění usnesení vlády České republiky ze dne 2. června 2008 č. 666 - ekonomická regulace letiště Praha/Ruzyně

č.j. 1361/09

Předkládá: ministr dopravy

2. Informace Ministerstva zemědělství o plnění a účinnosti opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem

č.j. 1373/09

Předkládá: ministr zemědělství

3. Informace o průběhu a výsledcích 98. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 3. – 19. června 2009)

č.j. 1374/09

Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

4. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 17. září 2009 v Bruselu

č.j. 1389/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 14. – 15. září 2009 v Bruselu

č.j. 1394/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie