Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

5. 1. 2009 14:44

Výsledky jednání vlády 5. ledna 2009


B. K projednání s rozpravou:
1.
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
č.j. 1402/08
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: Projednávání bodu bylo přerušeno

2.
Návrh zákona o volném pohybu služeb
č.j. 1470/08 - bod 12 schůze vlády 16.12.2008
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: schváleno

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
č
.j. 1676/08
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: schváleno

4.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1906/08
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: schváleno

5.
Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy, Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 679)
č.j. 1974/08
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: přijato negativní stanovisko

6.
Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 678)
č.j. 1970/08
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: schváleno

7.
Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony (sněmovní tisk č. 677)
č.j. 1973/08
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: schváleno

8.
Návrh poslanců Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (sněmovní tisk č. 675)
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: schváleno

9.
Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013
č.j. 1911/08 - bod 70 schůze vlády 16.12.2008
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání: Projednávání bodu bylo přerušeno

10.
Věrohodný a splnitelný plán (harmonogram postupu) pro implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
č.j. 1927/08 - bod 74 schůze vlády 16.12.2008
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Projednávání bodu bylo přerušeno

11.
Implementační plán Strategie celoživotního učení
č.j. 1945/08
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání: schváleno

12.
Návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu státní správy
č.j. 1953/08
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Bod jednání stažen z programu

13.
Offsetting leteckých emisí CO2 spojených se zajištěním CZ PRES
č.j. 1910/08 - bod 71 schůze vlády 16.12.2008
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Bod jednání stažen z programu

14.
Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru – PCV 09.01.
č.j. 1946/08
Předkládá: ministryně D. Stehlíková
Výsledek jednání: schváleno

15.
Zpráva o návrzích řešení možného jednotného systému nakládání s rizikovými komoditami
č.j. 1941/08
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: schváleno

dodatkový bod:
Návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009
č.j. 1990/08
Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: bod jednání stažen z programu do 12. 1. 2009


C. K projednání bez rozpravy:
16.
Vyčlenění příjmů a výdajů na důchodové pojištění do samostatné rozpočtové kapitoly státního rozpočtuč.j. 1930/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

17.
Strategie inovačních technologií v dopravě - INOTECHč.j. 1929/08Předkládá: ministr dopravy

18.
Program poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin z PGRLF, a.s.č.j. 1917/08Předkládá: ministr zemědělství

19.
Závěrečná zpráva o realizaci projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“č.j. 1947/08Předkládá: ministr zahraničních věcí

20.
Členství Českého telekomunikačního úřadu ve Skupině nezávislých regulátorů (IRG)č.j. 1940/08Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

21.
Stanovení výše příspěvku na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2009č.j. 1977/08Předkládá: ministr vnitra

22.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009č.j. 1964/08Předkládá: ministryně obrany

23.
Návrh na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikouč.j. 1924/08Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí

24.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investicč.j. 1965/08Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí

25.
Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 20. srpna 2008 č. 1017 k návrhu na sjednání Úmluvy o kazetové munici přijaté v Dublinu dne 30. května 2008č.j. 1971/08Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí

26.
Pracovní návštěva předsedy vlády Mirka Topolánka ve Slovenské republice dne 8. ledna 2009č.j. 1948/08Předkládá: ministr zahraničních věcí

27.
Zpráva o průběhu pracovní návštěvy ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové v zastoupení předsedy vlády v Kanadě ve dnech 17. – 22. listopadu 2008č.j. 1949/08Předkládá: ministr zahraničních věcí

28.
Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Černé Hory Milana Roćně v České republice dne 25. listopadu 2008č.j. 1916/08Předkládá: ministr zahraničních věcí

29.
Zpráva o účasti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v zastoupení předsedy vlády České republiky na setkání předsedů vlád Visegrádské skupiny, zemí Pobaltí, Bulharska a Rumunska s prezidentem Francouzské republiky N. Sarkozym v Gdaňsku dne 6. prosince 2008č.j. 1915/08Předkládá: ministr zahraničních věcí

30.
Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky ke zrušení organizace Jihomoravské pekárny, státní podnik podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1912/08Předkládá: ministr zemědělství

31.
Využití objektu Karla Čapka č. p. 1147, Jeseníkč.j. 1966/08Předkládá: ministr financí

32.
Konečná dislokace v objektu Tolstého č. p. 1914/15, Jihlava, a změna usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687, ve znění usnesení vlády ze dne 23. ledna 2008 č. 70č.j. 1967/08Předkládá: ministr financí

33.
Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republikyč.j. 1937/08Předkládá: ministr zemědělství

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český les uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro LČR, s.p. LS Přimda za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin při realizaci lesního hospodářského plánu pro LHC Planá s platností let 2009 - 2018č.j. 1954/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parkuč.j. 1955/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranné podmínky Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, pro realizaci stavby „parkovací stání"č.j. 1956/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Bc. Václava Sklenáře pro vjezd na účelové komunikace na území NP Šumava za účelem fotografováníč.j. 1960/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Horolezecký oddíl "Hore Zdar" se sídlem Wonkova 799, 500 02 Hradec Králové za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p.Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 231, nacházejícího se na území II. zóny KRNAPč.j. 1961/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


D. Různé

Pro informaci:


1.
Zpráva o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2008č.j. 1942/08Předkládá: ministr financí

2.
Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010 za rok 2008č.j. 1934/08Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3.
Umožnění vstupu privátního kapitálu do vlastnických struktur následnických subjektů Českých drah, akciové společnostič.j. 1935/08Předkládá: ministr dopravy

4.
Analýza rizik v bezpečnosti železničního provozu a cestujícíchč.j. 1969/08Předkládá: ministr dopravy

5.
Informace o realizaci programu 327 250 Výstavba dálnice D11 Praha – Hradec Králové – státní hranice Česká republika/Polská republikač.j. 1951/08Předkládá: ministr dopravy

6.
Informace o plnění úkolu "Návrh na průběh dalších etap ekologické daňové reformy"č.j. 1972/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

7.
Stanovení závazných postupů koordinace ICT projektů Smart Administrationč.j. 1914/08Předkládá: ministr vnitra

8.
Informace o strategických principech projektu Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy)č.j. 1943/08Předkládá: ministr kultury

9.
Informace o rozsahu nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových záměrů státuč.j. 1908/08Předkládá: ministr zemědělství

10.
Informace Ministerstva životního prostředí o návrhu opatření ke splnění směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996, o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzdušíč.j. 1958/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

11.
Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2007č.j. 1922/08Předkládá: ministryně D. Stehlíková

12.
Informace o průběhu prací na přípravě věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacíchč.j. 1944/08Předkládá: ministryně D. Stehlíková

13.
Informace o opatřeních realizovaných podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. ledna 2008 č. 107, k Analýze SWOT problémových okruhů činnosti Správy státních hmotných rezerv ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2008 č. 893č.j. 1913/08Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv

14.
Informace o stavu příprav české účasti na EXPO 2010č.j. 1932/08Předkládá: ministr zahraničních věcí

15.
Informace o činnosti Mezioborové pracovní komise pro Lednicko-valtický areálč.j. 1952/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

16.
Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 07/16 „Finanční prostředky státního rozpočtu určené pro vytváření, obnovu a provozování informačních systémů a komunikačních technologií v resortu Ministerstva životního prostředíč.j. 1957/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

17.
Informace o plnění opatření přijatých k nápravě vztahujících se ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 07/25 - Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujícíchč.j. 1968/08Předkládá: ministr dopravy

18.
Informace o průběhu a výsledcích 13. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologii a návrhy na další postupč.j. 1959/08Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

19.
Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybářství konaného ve dnech 18. - 20. listopadu 2008č.j. 1905/08Předkládá: ministr zemědělství

20.
Zpráva ze zasedání Rady pro vzdělávání, mládež a kulturu v Bruselu ve dnech 20. a 21. listopadu 2008 - část kultura a audiovizeč.j. 1931/08Předkládá: ministr kultury

21.
Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybářství konaného dne 28. listopadu 2008č.j. 1933/08Předkládá: ministr zemědělství

22.
Zpráva z neformálního setkání ministrů odpovědných za rovné příležitosti žen a mužů členských států EU, 14. listopadu 2008, Lille, Francieč.j. 1950/08Předkládá: ministryně D. Stehlíková

dodatkové body:

40.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro konání I. ročníku závodu v běhu „Kvildský pašerák“ a „Krajských přeborů v běhu na lyžích“č.j. 1992/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Žádost TJ Spartak Alpin clubu Rokytnice nad Jizerou o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 8. ročníku skialpinistického závodu „O dřevěného Krakonoše 2009“ dne 17.1.2009 na území KRNAP.č.j. 1993/08Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie