Tiskové zprávy

4. 2. 2019 18:26

Výsledky jednání vlády 4. února 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
čj. 1158/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2018 Sb.
čj. 878/18
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
čj. 865/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1021/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1059/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
čj. 1141/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 25/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
čj. 29/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 365)
čj. 78/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 - podklad pro Dohodu o partnerství pro období 2021-2027
čj. 13/19 - bod 7 schůze vlády 28. 1. 2019
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

11. Koncepce vodní dopravy do roku 2023
čj. 83/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020 - Varianta pokračování ve stávajícím systému zajištění LZS soukromými subjekty, Ministerstvem obrany prostřednictvím Armády ČR a Ministerstvem vnitra prostřednictvím Policie ČR
čj. 76/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1)
čj. 75/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Návrh postupu v oblasti provozování a správy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji
čj. 38/19 - bod 11 schůze vlády 28. 1. 2019
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

22. Inovační strategie České republiky 2019–2030
čj. 100/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Změna části usnesení vlády ze dne 27. 7. 2016 č. 668 k Investiční smlouvě mezi vládou České republiky a společností General Electric International, Inc. podněcující rozvoj oboru leteckého průmyslu v ČR
čj. 90/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

14. Zrušení prvního kola výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví a vyhlášení druhého kola tohoto výběrového řízení
čj. 82/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 1. 2019
čj. 74/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Odvolání a jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu
čj. 79/19
Předkládají: ministryně financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na jmenování členek a členů Rady vlády pro lidská práva a jejich stálých zástupkyň a zástupců
čj. 73/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin
čj. 68/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijatých na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20.–28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4.–14. září 2018)
čj. 71/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Norsku dne 8. února 2019
čj. 72/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Pracovní cesta předsedy vlády na summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny s Německem v Bratislavě dne 7. února 2019
čj. 97/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2018
čj. 65/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

2. Zpráva o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Černých Polích v Brně
čj. 77/19
Předkládá: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

3. Zpráva o vyhodnocení Pravidel odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek
čj. 81/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

4. Informace o veřejné zakázce „Dodávka komponent pro subsystémy S- LOV-CBRN a LOV-CBRN II“
čj. 66/19
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce „DPET - Deployable passive ESM tracker (Pasivní sledovací systém)“
čj. 69/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie